Görev Alanları

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

Yasal Dayanak: Zirai Karantina işlemleri aşağıdaki mer’i mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.

a) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

b) Bitki Karantinası Yönetmeliği,

c) Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği,

 

d) Bitki Karantina Fumigasyon Yönetmeliği,

 

e) Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik, (ISPM-15)

 

f) Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

g) Bakanlık tarafından yayınlanan Tamimler ve yazılar,

h) Bitki Sağlığı Önlemlerinde Uluslar Arası Standartlar (ISPM 1-32), EPPO listeleri, PQR proğramı,AB Mevzuatı (2000-29EC) direktifi ve diğer uluslar arası karantina uygulamaları.

 

  İthalat, İhracat, Re-eksport, Transit ve Geçici Boşaltma gibi (Giriş-Çıkış) işlemlerinin kontrol ve belgelendirilme ile izin verme işlemleri ile Fumigasyon Operatörleri ve Isıl İşlem Fırınlarının denetim ve belgelendirilmeleri, yetkilendirilmiş İnspektörler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

        GÖREVLER (HİZMETLER)

1-    Bitki Karantinası

2-    Eğitim

3-    Denetim

4-    Laboratuar Analizi olarak dört ana başlık altında toplanabilir.

1-    Bitki Karantinası Görevleri:

Müdürlüğümüz Karantina Birimi tarafından gerçekleştirilen karantina görevleri; İhracat, re eksport ihracat, yurda iade, geçici boşaltma, ithalat, transit, serbest bölge karantina işlemleri ve fümigasyon/dezenfeksiyon işlemleridir.

1.1- İhracat görevleri;

 

a-     İhracı yasak bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatına engel olmak,

Bitki ve bitkisel ürünlerin, Bitki sağlığı açısından ithalatçı ülke karantina şartlarına göre Uluslararası Bitki Materyalleri Standartları’na (ISPM 1-32) uygun olarak kontrollerini yaparak Bitki Sağlık Sertifikası’nı düzenleyip ihraç edilmelerini sağlamak,

İhraç edilmiş ancak çeşitli sebeplerle yurda iade edilen ürünlerin yurda giriş, transit ticaretle yeniden ihracat ya da imha işlemlerini yapmak,

1.2- İthalat görevleri;

a-     İthali yasak bitki ve bitkisel ürünlerin yurda girişine engel olmak,

b-  İthal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünlerin bitki sağlığı açısından ülkemiz Bitki Karantinası Şartlarına göre kontrollerini yaparak uygun bulunanların Geçici Giriş yada yurda girişi için Uygunluk Yazılarını yazmak,

 

c-   İthal edilmek istenen ancak bitki sağlığı açısından yapılan kontrolleri sonucu ülkemiz Bitki Karantinası şartlarına göre uygun bulunmayan bitki ve bitkisel ürünlerden,

Karantinaya tabi etmen bulunması durumunda menşeine iade yada imha etmek,

Karantinaya tabi olmamakla birlikte fenni temizlemeyle arındırılabilecek etmenler için fenni temizleme yapmak/yaptırmak ve bunun sonucu Geçici Giriş / Uygunluk Yazılarını yazmak,

 

Fenni temizlemeyle arındırılamayacak etmenler ile fenni temizlemenin ürünün sahibi tarafından kabul edilmemesi durumunda menşeine iade, imha ya da transit ticaretle üçüncü ülkeye transfer işlemlerini yapmak,

 

Yurda girişi fenni temizleme sonucu uygun olabilecek ürünler için fenni temizleme yaptırılır ve akabinde Uygunluk Yazısı düzenlenmekte,

 

Girişi uygun bulunmayan ürünler için uygunsuzluk gerekçesinin de belirtildiği Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir. Menşeine iade, imha yada üçüncü ülkeye ihraç işleminin yapılması sağlanır.

 

İade edilen bitki ve bitkisel ürünler için de yapılan iş ve işlemler ithalat işlemleri ile benzerlik göstermektedir.

 

1.3- Transit Geçiş görevleri;

 

Serbest dolaşımda bulunmayan bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye, Türkiye’den yabancı bir ülkeye, bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe sevk edilmesi olarak tanımlanan transit işlemindeki görevler;

 

1.4- Serbest Bölge görevleri;

 

İhracat, yeniden ihracat(re-eksport), ithalat ve transit işlemleri yukarıda belirtilen işlemler ile benzer şekilde gerçekleştirilir.

 1.5- Fenni temizleme görevleri;

İhracat, ithalat, yurda iade ve serbest bölge işlemlerinde inspektör tarafından yapılan bitki sağlığı kontrolü sonucu karantinaya tabi olmayan zararlı organizma tespit edilmesi halinde, ürünün durumuna göre fümigasyon, dezenfeksiyon, insektisit/akarisit ile ilaçlama, eleme, ayıklama vb. işlemler uygulayarak zararlı organizmaların yok edilmesi işlemleri olarak tanımlanabilecek fenni temizleme işlemindeki görevlerden kültürel işlemlerin(eleme, ayıklama vb.) dışında kalan işlemler için; Ürünün sahibi yada yasal temsilcisi gerçek/tüzel kişiler, Müracaat Dilekçesi ile Müdürlüğe başvurarak işlemlerini başlatmaktadırlar.

 

Müracaat işleminin akabinde Müdürlükçe görevlendirilen Fümigasyon Operatörü tarafından Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği ve Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına uygun fenni temizleme işlemi gerçekleştirilip, ücretlendirme yapılır.

 

Fümigasyon hizmeti karantina öncesi olarak istek üzerine de verilmektedir.

 

1.6- Teknik Destek Görevleri:

 

         Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü, teknik destek alanı içinde bulunan bölge illerine, fiilen görev yaparak ve eğitim vererek teknik destek sağlar. Teknik destek verilen iller ve kapılar şunlardır.

         a- Ağrı İli Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Gümrük Sınır Kapısı : Bu kapı inspektörlerine hem eğitim vererek teknik bilgi yardımı, Trabzon Zirai Karantina inspektörleri kapıda fiilen görev yaparak destek sağlamaktadır. Geçmiş yıllarda uzun süreli olmak üzere, en son Kasım 2012 ayı itibariyle Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğünden bu kapıya her hafta bir inspektör görevlendirilmektedir.

         b- Iğdır İli, Aralık İlçesi Dilucu Sınır Gümrük Kapısı :   Bu kapı inspektörlerine hem eğitim vererek teknik bilgi yardımı ve Trabzon Zirai Karantina inspektörleri kapıda dönem dönem fiilen görev yaparak destek sağlamaktadır.

         c- Ardahan İli Posof İlçesi, Türkgözü Sınır Gümrük Kapısı :  Bu kapı inspektörlerine hem eğitim vererek teknik bilgi yardımı ve Trabzon Zirai Karantina inspektörleri kapıda dönem dönem fiilen görev yaparak destek sağlamaktadır.

         d- Artvin İli, Hopa İlçesi, Sarp Sınır Gümrük Kapısı : Bu kapı inspektörlerine hem eğitim vererek teknik bilgi yardımı ve Trabzon Zirai Karantina inspektörleri kapıda dönem dönem fiilen görev yaparak destek sağlamaktadır.

         e- Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü: Müdürlükte görevli inspektörlere hem eğitim vererek teknik bilgi yardımı ve dönem dönem Rize ilinde fiilen görev yaparak destek sağlamaktadır.

         f- Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü: Müdürlükte görevli inspektörlere eğitim vererek teknik bilgi desteği sağlanmaktadır.

         g- Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü: Müdürlükte görevli inspektörlere eğitim vererek teknik bilgi desteği sağlanmaktadır.

         h- Genel Müdürlüğümüzün görevlendirmesi ile de ülkemizin diğer illerine geçici görevle gidilerek fiilen inspektörlük görevi yapılmaktadır, Zonguldak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,

 

2-    Eğitimler:

Müdürlüğümüz Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirilen eğitim görevleri, İnspektör eğitimi, İnspektör hizmetiçi eğitimi, Fümigasyon Operatörü ve Operatör Yardımcısı eğitimi ve Isıl İşlem Operatörlüğü eğitimi olarak düzenlenmektedir.

2.a- İnspektör Eğitimi; Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği gereği İnspektör Kursunda  başarılı olan inspektör adaylarından uygulamalı eğitim yeri olarak Müdürlüğümüzde görevlendirilen adaylar için uygulamalı eğitim ve bölgemiz illerinde görev yapan inspektörler için hizmetiçi eğitim programı,

2.b- Fümigasyon Operatörü Eğitimi; Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği gereği resmi ve özel çalışanlara ayrı olmak üzere Fümigasyon Operatörlüğü ve Fümigasyon Operatör Yardımcısı Kursu,

2.c- Isıl İşlem Operatörlüğü Eğitimi; Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik gereği Isıl İşlem Operatörlüğü Kursu ve hizmetiçi eğitimi düzenlenerek eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

2.d- Firma Görevlileri Eğitimleri; İhracat işlemleri esnasında görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla veya İhracatçı talepleri üzerine genel bilgilendirme eğitimleri verilmektedir.

  3-    Denetim Görevleri:

Müdürlüğümüz Denetim Birimi tarafından gerçekleştirilen denetim görevleri, Ruhsatlandırma denetimleri ve periyodik denetimler olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

Ayrıca ihtiyaç halinde  zamanı belli olmayan denetimler de yapılmaktadır

3.a-  Zirai Fümigasyon Ruhsatlandırma İşlemleri;

Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği gereği ruhsatlandırma talebinde bulunan özel/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları dilekçe ve yönetmelik gereği olması gereken ekleri ile müdürlüğümüze müracaat etmelerinin akabinde Müdürlüğümüzce en az bir Fümigasyon Operatörü görevlendirilerek, işyerinde bulundurulması zorunlu malzeme, ekipman ve depo koşullarının yönetmeliğe uygunluğunu değerlendirme denetimi yaptırılır. Denetim sonucu yönetmeliğe uygun olmayanlar için eksiklik bildirir tutanak tutularak bilgilendirme, uygun olanlar için ise ZİRAİ FÜMİGASYON RUHSATI düzenlenerek ilgili özel/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edilir.

3.b- Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi (Ruhsatlandırma) İşlemleri;

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik gereği İşaretleme İzin Belgesi talebinde bulunan özel/tüzel kişilerin dilekçe ve yönetmelik gereği olması gereken ekleri ile müracaatı üzerine bir Orman Endüstri Mühendisi ve bir Ziraat Mühendisi’nden oluşan denetim görevlileri tarafından işletmenin teknik olarak ısıl işlem yapmaya uygunluk denetimi yapılır ve sonuç raporu düzenlenir.

3.c- Periyodik Denetimler;

İlgili yönetmelik gereği, Zirai Fümigasyon sahibi işletmelerin yılda en az bir defa, Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi sahibi işletmelerin yılda en az iki defa denetimleri yapılmaktadır.

3.d- Ayrıca zamanı belirli olmayan denetlemeler de yapılmaktadır.

 4-    Laboratuar Analizi Görevleri:

Müdürlüğümüz Laboratuar Birimi tarafından gerçekleştirilen laboratuar analiz görevleri, Müdürlüğümüz Karantina Birimi, diğer Zirai Karantina veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından gönderilen numunelerde ihracat/ithalat işlemlerinde mikroskobik laboratuar analiz işlemleri yapılmaktadır.