2000/29 EC Direktif

 

Bitkileri veya bitki ürünlerine zararlı olan organizmaların Topluluğa girişlerine karşı ve onların Topluluk içinde yayılımına karşı koruyucu önlemler  üzerine

8 Mayıs 2000 tarihli ve

2000/29/EC sayılı Konsey  Direktifi

 

 

Avrupa Birliği konseyi

Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde tutarak ve özellikle Madde 37' den dolayı,

Komisyonun tasarısını göz önünde tutarak,

Avrupa Parlamentosunun görüşünü göz önünde tutarak(1),

Ekonomik ve Sosyal Komitenin, görüşünü göz önünde tutarak(2),

 

Aşağıdaki nedenlerden dolayı:

 • (1) Bitkileri veya bitki ürünlerine zararlı olan organizmaların Topluluğa girişlerine karşı ve onların Topluluk içinde yayılımına karşı koruyucu önlemler üzerine olan 21 Aralık 1976 tarih ve 77/93/EEC sayılı Konsey Direktifi(3) açıklık ve mantık için bir çok kez sık sık devamlı olarak tadil edilmiştir. Dolayısıyla konsolide edilmelidir.
 • (2) Bitki üretimi Topluluk için çok önemlidir.
 • (3) Bitki üretimi zararlı organizmaların etkisi nedeniyle sürekli olarak düşmektedir.
 • (4) Bitkilerin böyle organizmalar karşı korunması sadece verim düşmesinden kaçınmak için değil aynı zamanda tarımsal üretkenliği arttırmak için de mutlak surette gereklidir.
 • (5) Eğer zararlı organizmaların Topluluğa girişine karşı olan koruyucu önlemler aynı anda uygulanmaz ise iç sınırların olmadığı bir alan olarak Topluluk içinde uygulanabilir bitki sağlığı rejimi tarafından oluşturulan ve Topluluk içindeki zararlı organizmaların sistematik olarak yok edilmesini amaçlayan eylemlerin sınırlı etkisi olacaktır .
 • (6) Böyle önlemlere olan ihtiyaç uzun süredir bilinmektedir ve bunlar, bir çok ulusal tüzüğün ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile sonuçlanan 6 Aralık 1951 tarihli Uluslar Arası Bitki Koruma Sözleşmesi de (International Plant Protection Convention-IPPC) dahil olmak üzere bir çok uluslar arası sözleşmenin konusunu teşkil etmektedir.
 • (7) En önemli önlemlerden biri özellikle Topluluğa girişi yasaklanması gereken tehlikeli zararlı organizmaların ve Üye Devletlere belli bitki ve bitki ürünleri ile taşındığında yasaklanması gereken zararlı organizmaların listelenmesidir.
 • (8) Bitkiler ve bitki ürünleri bu organizmaların olduğu ülkelerden geldiğinde, bu zararlı organizmaların varlığı etkin olarak kontrol edilemez. Dolayısıyla belli bitki ve bitki ürünlerinin girişinin yasaklanması için veya üretici ülkelerde özel kontrollerin yapılmasını sağlamak için minimum hükümleri oluşturmak gerekmektedir.
 • (9) Böyle bitki sağlığı kontrolleri üye olmayan ülkelerden gelen ürünlerin girişiyle ve bitki sağlığı hükümlerinden birinin gözlenmediğine ilişkin kuvvetli kanıtların olduğu durumlarda sınırlı olmalıdır.
 • (10) Belli sayıdaki bazı hükümlerden belli koşullar altında daralmaya/sapmaya izin veren hükümler yapmak gereklidir. Deneyimler göstermiştir ki aynı zorunluluk derecesi, koruyucu hükümlere eklendiği gibi belli sayıdaki daralmaya/ sapmaya da eklenebilir. Dolayısıyla bu Direktifte belirlenen zorunluluk prosedürleri bu daralmalara/sapmalara da uygulanabilmelidir.
 • (11) Problemler zararlı organizmanın girişinin veya yayılmasının yakın tehlikesinden kaynaklandığında bu direktifte yer almayan geçici koruyucu önlemler Üye Devlet tarafından kabul edilmelidir. Koruyucu önlemlerin kabul edilmesini gerektiren her olay Komisyona bildirilmelidir.
 • (12) Fransız deniz aşırı departmanları ve Topluluğun geri kalanları arasındaki bitki ve bitki ürünleri ticaretine verilen öneme bağlı olarak , bu Direktifin hükümlerini onlara uygulamak istenebilir. Fransız deniz aşırı departmanlarının tarımsal üretimlerinin özel doğası açısından, buralardaki bitkilerin hayatlarının ve sağlıklarının korunması zemininde doğrulanan ek koruyucu önlemler için hazırlıkta bulunmak uygundur. Bu Direktifin hükümleri Fransa'nın diğer kısımlarından Fransız deniz aşırı departmanlarına zararlı organizma girişine karşı olan koruyucu önlemlere kadar da genişletilmelidir.

______

 • (1) 15 Şubat 2000 tarihinde bildirilen görüş (henüz resmi gazetede basılmadı)
 • (2) OJ C 129,27.4.1998, s . 36
 • (3) OJ L 26,31.1.1977, s . 20. En son 199/53/EC sayılı Direktifle (OJ L 142,5.6.1999, s . 29) tadil edilen direktif
 • (4) Ek VIII, Kısım A' ya bakınız.
 • (13)Topluluk yasa hükümlerinin Kanarya Adalarına uygulanmasına yönelik olan 26 Haziran 1991 tarih ve 1911/91 sayılı Konsey Tüzüğü(EEC) (1) Kanarya Adalarını Topluluk gümrük topraklarıyla ve ortak politikalarla bütünleştirmektedir. Adı geçen Tüzüğün 2' inci ve 10' uncu maddeleri altında, ortak tarım politikasının uygulanması spesifik tedarik/arz düzenlemelerinin yürürlüğe girmesine tabidir. Böyle uygulamalara tarımsal üretimle ilgili spesifik önlemler eşlik etmelidir.
 • (14) Kanarya Adalarının(Poseican)(2) ayrı ve adaya özgü doğasına özel seçeneklerin bir programını oluşturan 26 Haziran 1991 tarihli 91/314/EEC sayılı Konsey Kararı bu adalarda karşılaşılan özel problemleri ve kısıtları dikkate almak için yerine getirilecek seçeneklerin altını çizer.
 • (15) Dolayısıyla Kanarya Adalarındaki spesifik bitki sağlığı durumlarını uygun hale getirmek üzere bu Direktifin belli hükümlerinin uygulanmasını, Üye Devletlerin bu Direktifin ekleriyle ilgili mevcut hükümleri, Fransız deniz aşırı departmanlarının ve Kanarya Adalarının korunmasına yönelik olarak yerine getirmesinden sonra ,altı ay ile sınırlı bir süre için uzatmak uygundur.
 • (16) Bu Direktifin amacı doğrultusunda , uluslar arası örgütlerle yakın iş birliği içinde düzenlenmiş olan standartlaştırılmış planlardaki 21 Kasım 1979' da tadil edilmiş olarak IPPC' nin altında onaylanmış olan model sertifikaları kabul etmek uygundur. Böyle sertifikaların verilebildiği koşullar, geçiş dönemlerinde önceki modellerin kullanılması için kurallar ve üçüncü ülkelerden gelen bitki ve bitki ürünleri durumunda sertifikalandırma gereklilikleri/koşulları ile ilgili belli kuralları ifade etmek de uygundur.
 • (17) Üçüncü ülkelerden bitki ve bitki ürünleri ithalatı durumunda, böyle ülkelerde sertifika vermekten sorumlu olan yetkililer prensipte IPPC altında yetkili kılınanlar olmalıdır. Sözleşmeli olmayan üçüncü ülkeler için bu yetkililerin listesinin oluşturulması istenebilir.
 • (18) Bu Direktifin Ek' lerine yapılacak olan belli tip düzeltmelere uygulanabilen prosedürler basitleştirilmelidir.
 • (19) Bu Direktifin kapsamı 'tahta' açısından açıklığa kavuşturulmalıdır. Topluluk Tüzüklerinde belirlenmiş olan ayrıntılı 'tahta' tariflerini izlemek faydalı olacaktır.
 • (20) Bu Direktifin Ek'lerinde listelenen Topluluğa veya Topluluk içi ticarete girmesine izin verilmeden önce orijin ülkede veya malı gönderen ülkede bir bitki sağlığı muayenesinden geçmesi gereken belli tohumlar bitki, bitki ürünleri ve diğer maddeler arasına dahil edilmemiştir.
 • (21) Belli durumlarda üçüncü ülkelerden gelen bitki, bitki ürünleri ve diğer maddelerin resmi muayenelerinin Komisyon tarafından orijin olan üçüncü ülkede yapılmasını sağlamak uygun olur.
 • (22) Topluluk muayeneleri Komisyon ve Üye Devletler tarafından görevlendirilen Komisyona hizmete hazır uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Bu uzmanların rolleri Topluluğun bitki sağlı rejimi altında istenen faaliyetlerle bağlantılı olarak tanımlanmalıdır.
 • (23) Rejimin kapsamı artık Üye devletler ve üçüncü ülkeler arasındaki ticaret ile sınırlandırılmamalı, tek bir Üye Devleti içindeki pazarlamaya kadar genişletilmelidir.
 • (24) Prensipte Topluluğun bütün bölümleri zararlı organizmaya karşı korunmadan aynı derecede fayda bulmalıdır. Bununla birlikte ekolojik koşullardaki ve belli zararlı organizmaların dağılımındaki farklılıklar dikkate alınmalıdır. Sonuçta özel bitki sağlığı risklerine maruz kalan 'korunmuş kuşaklar' tanımlanmalı ve iç pazarda uygun koşullar altında özel koruma konusunda uzlaşılmalıdır.
 • (25) Topluluk bitki sağlığı rejiminin iç sınırları olamayan bir alan olarak Toplulukta uygulanması ve korunmuş kuşaklara girişlerde bir taraftaki Topluluk ürünlerine ile uygulanabilen koşullar/gereklilikler ile diğer taraftaki üçüncü ülkelerden ithal edilenlere uygulanabilen koşullar/gereklilikleri birbirinden ayırt etmek ve korunmuş kuşak için ilgili zararlı organizmayı tanımlamak gereklidir.
 • (26) Bitki sağlığı kontrollerini gerçekleştirmek için en uygun yer üretim yeridir. Topluluk ürünleri konusunda, bu kontrolleri, dolayısıyla, üretim yerinde yapmak zorunludur ve ilgili tüm yetiştirilen, üretilen, kullanılan veya başka surette orada bulunan bitki ve bitki ürünlerine ve orada kullanılan yetiştirme ortamlarına kadar genişletmek gereklidir.
 • (27) Topluluk bitki sağlığı rejimini iç pazarda daha etkin olarak uygulanmasını sağlamak için , bitki sağlığı kontrollerinin amacı doğrultusunda Üye Devletlerin resmi bitki servilerinden ziyade eğitimleri Komite tarafından koordine edilen ve parasal olarak desteklenen bulunabilen resmi insan gücünü kullanmak mümkün olmalıdır.
 • (28) Eğer kontrollerin sonuçları olumlu/tatminkar ise Topluluk ürünleri, Topluluk içinde veya geçerli olduğundan dolayı Topluluk kısımlarında serbest hareketini güvence altına almak için, uluslar arası ticarette kullanılan bitki sağlığı sertifikası yerine ürünün tipine göre uyarlanabilen üzerinde fikir birliğine varılmış bir işaret ( bitki pasaportu) taşıyabilir.
 • (29) Kontrolleri sonuçları tatminkar bulunmadığında alınacak resmi önlemler belirlenmelidir.

____

 • (1) OJ L 171, 29.6.1991, s . 1. En son 2674/1999 sayılı Tüzükle (OJ L 18.12.1999, s . 3) tadil edilen Tüzük.
 • (2) OJ L 171, 29.6.1991, s . 5.
 • (30) İç pazarın koşulları (context) içinde Topluluk bitki sağlığı rejimine uyulmasını güvence altına almak için pazarlama boyunca bir resmi kontrol sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistem Topluluğun her yerinde olabildiğince güvenilir ve tekdüze(uniform) olmalı fakat Üye Devletler arasındaki sınırlardaki spesifik kontrolleri hariç tutmalıdır.
 • (31)İç Pazar çerçevesinde, üçüncü ülkelerden gelen ürünler prensipte Topluluğa ilk girişlerinde bitki sağlığı kontrollerinden geçerler. Eğer kontrol sonuçları tatminkar ise Topluluk ürünlerinde oluğu gibi serbest hareketini güvence altına alan bitki pasaportu verilir.
 • (32) İç pazarın gerekli garantilerle tamamlanması ile yaratılan durumla yüzleşmek için (confront), jeopolitik durumları nedeniyle Topluluğa giriş noktası olan Üye Devletlere özel dikkat göstererek , Topluluk dış sınırlarında ulusal ve Topluluk düzeyinde bitki sağlığı muayenesi iç yapısını kuvvetlendirmek gereklidir. Komisyon, bu amaç için gerekli olan tahsisatın Avrupa Birliği Genel Bütçesine dahil edilmesini önerecektir.
 • (33) Topluluk bitki sağlığı rejiminin etkinliğini geliştirmek açısından, iç pazarın koşullarında, Üye Devletler bitki sağlığından sorumlu olan kişilerin uygulamalarını armonize etmelidirler. Komisyon 1 Ocak 1993'ten önce bir Topluluk bitki sağlığı yasasını teslim edecektir.
 • (34) Üye Devletlerin artık diğer Üye Devletlerden gelen bitkilerin ve bitki ürünlerinin kendi topraklarına girişine ilişkin herhangi bir özel bitki sağlığı hükmünü kabul etmeleri mümkün değildir. Bitkilerin ve bitki ürünleri için bitki sağlığı koşulları/gerekliliklerine dair tüm hükümler Topluluk düzeyinde oluşturulmalıdır.
 • (35) Topluluk bitki sağlığı rejiminde kalabilecek olan olası risklerin yükünü/sorumluluğunu Topluluk düzeyinde paylaşmak için bir Topluluk mali katkı sistemi oluşturmak gereklidir.
 • (36) Üçüncü ülkelerden gelen zararlı organizmalarla enfeksiyonları önlemeye yönelik Topluluk dış sınırlarındaki bitki sağlığı muayenesi içi yapısının güçlendirilmesini amaçlayan bir Topluluk mali katkı olmalıdır.
 • (37) Rejim Üye Devletlerin üçüncü ülkelerden veya Topluluğun diğer bölgelerinden gelen zararlı organizmalara enfeksiyonu kontrol etmeyi ve uygulanabildiğinde ortadan kaldırmayı ve mümkün olduğunda neden olunan hasarı onarmayı kabul ettiği spesifik önlemlerin belli harcamalarına yeterli katkıyı sağmalıdır.
 • (38) Topluluk mali katkısının verilmesine ilişkin mekanizmanın ayrıntıları hızlı bir prosedür altında belirlenmelidir.
 • (39) Komisyonun, ilgili zararlı organizmaların girişinin olası nedenlerine ilişkin ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi güvence altına alınmalıdır.
 • (40) Özellikle, Komisyon Topluluk bitki sağlığı rejiminin doğru olarak uygulanmasını izlemelidir.
 • (41) Zararlı organizmanın girişinin yetersiz inceleme veya muayeneden kaynaklandığını anlaşılmalıdır. Topluluk yasası sonuçlar konusunda belli spesifik önlemleri dikkate alarak uygulanmalıdır.
 • (42) Üye Devletlerin ve Komisyonun 76/894/EEC(1) sayılı Konsey Kararıyla kurulan Bitki Sağlığı Daimi Komitesi bünyesinde yakın işbirliği içinde olmak uygundur.
 • (43) Bu Direktif Üye Devletlerin Ek VIII, Kısım B' de belirtilen uygulama/başvuru ve yerini değiştirme için verilen zaman sınırlarıyla ilgili yükümlülüklerini etkilemez.

 

BU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR.

 

Madde 1

1. Bu Direktif Üye Devletlere diğer Üye Devletlerden veya üçüncü ülkelerden gelen bitkiler ve bitki ürünlerine zararlı olan organizmalara karşı koruyucu önlemlerle ilgilidir.

 Aynı zamanda :

 • (a) 1 Haziran 1993'ün etkisiyle , zararlı organizmaların bitkiler, bitki ürünleri ve ilgili diğer maddelerin bir Üye Devletin içindeki hareketleriyle bağlantılı olan yollarla Topluluk içinde yayılmasına karşı olan koruyucu önlemlerle;
 • (b) Fransa'nın diğer bölümlerinden Fransız deniz aşırı departmanlarına ve tam tersi Fransız deniz aşırı departmanlarından Fransa'nın diğer bölümlerine giren zararlı organizmalara karşı olan koruyucu önlemlerle;
 • (c) İspanya'nın diğer bölümlerinden Kanarya Adalarına ve tam tersi Kanarya Adalarından İspanya'nın diğer bölümlerine giren zararlı organizmalara karşı olan koruyucu önlemlerle İlgilidir.

(d) "Bitki Sağlığı Sertifikası" örneği ve "yeniden ihracat (re-export) için bitki sağlığı sertifikası" veya Uluslararası Bitki Koruma     

      Konvansiyonuna (IPPC) Üye Devletler tarafından yayımlanan elektronik eşdeğer.';

 2.  Topluluğun belli bölgelerinde mevcut bitki sağlığı durumlarının korunması için oluşturulacak olan koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, tarımsal ve ekolojik farklılıkları dikkate alarak bu Direktifte ifade edilenlere ek olarak, Fransız deniz aşırı departmanlarındaki ve Kanarya Adalarındaki bitkilerin yaşamlarının korunması ve sağlığı zemininde doğrulanan koruyucu önlemler Madde 18' de yer alan prosedüre göre belirlenebilir.

____

(1) OJ L 340, 9.12.1976, s . 25

 

3.  Bu Direktif Ceuta' ya veya Melilla' ya uygulanmaz.

4.  Bu Direktifin ihtiva ettiği konulara ilişkin olarak Üye Devletler gerek kendi aralarında gerekse Komisyonla yakın, hızlı, etkili ve sonuç alıcı bir işbirliğini temin edecektirler. Bu amaçla, bahsi geçen konularla ilgili olarak koordinasyon ve temasın sağlanmasından sorumlu olmak üzere her Üye Devlet tek bir yetkiyi ya oluşturacak ya da atayacaktır. IPPC'ye uygun olarak oluşturulan resmi bitki koruma organizasyonu tercihen bu amaç için tayin edilecektir.

    Bu yetki ve müteakip herhangi bir değişiklik diğer Üye Devletlere ve Komisyona bildirilecektir. 18(2) nolu Maddede bahsi geçen prosedüre uygun olarak, bu direktifte ihtiva eden bitki sağlığı konularıyla net bir şekilde ilgili olduğu sürece, tek yetkiliye koordinasyon veya temas görevlerinin yetkilendirilmesi veya atanması işini diğer bir bölüme verilmesine izin verilebilir.';

5. Zararlı organizmaların Fransız deniz aşırı departmanlarından Fransa'nın diğer bölümlerine ve diğer Üye Devletlere girişine  karşı olan koruyucu önlemler ve bunların Fransız deniz aşırı departmanlarında yayılmasına karşı olan koruyucu önlemler konusunda, bu Maddenin 1(a) paragrafında, Madde3(4)' de, Madde 4(2) ve(4)' de, Madde 5(2) ve (4)' de, Madde 6(5) ve (6)' da, Madde 10(1) ve (2)'de Madde 13(8),(10) ve (11)' de söz edilen tarihler Fransız deniz aşırı departmanlarının korunması için Üye Devletlerin bu Direktifin I' den V' e kadar olan Eklerindeki mevcut hükümleri yerine getirme tarihini takip eden altıncı ayın sonuna karşılık gelen tarihle değiştirilmelidir. Aynı tarihin etkisiyle, bu Maddenin paragraf 1(b) ve paragraf 2' si çıkarılmalıdır.

6. Zararlı organizmaların Kanarya Adalarından İspanya'nın diğer bölümlerine ve diğer Üye Devletlere girişine  karşı olan koruyucu önlemler ve bunların Kanarya Adalarında yayılmasına karşı olan koruyucu önlemler konusunda, bu Maddenin 1(a) paragrafında, Madde3(4)' de, Madde 4(2) ve(4)' de, Madde 5(2) ve (4)' de, Madde 6(5) ve (6)' da, Madde 10(1) ve (2)'de Madde 13(8),(10) ve (11)' de söz edilen tarihler Kanarya Adalarının korunması için Üye Devletlerin bu Direktifin I' den V' e kadar olan Eklerindeki mevcut hükümleri yerine getirme tarihini takip eden altıncı ayın sonuna karşılık gelen tarihle değiştirilmelidir. Aynı tarihin etkisiyle, bu Maddenin 1(c) paragrafı çıkarılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Madde 2

1.  Bu Direktifin amacı doğrultusunda:

 • (a) 'bitkiler, canlı bitkiler, onların belirli canlı parçaları ve tohumları anlamındadır;'

Bitkilerin yaşayan parçaları aşağıdakileri kapsamalıdır:

 • - derin dondurucuyla saklanandan ziyade botanik anlamda meyveler,
 • - derin dondurucuyla saklananların dışındaki sebzeler,
 • - yumrular, koçanlar, soğanlar ve rizomlar/kök gövdeler,
 • - yapraklı dallar,
 • - yaprak bulunduran ağaç parçaları,
 • - bitki doku kültürleri
 • - Yaprak, yeşillik,'
 • - tohumlar şu anlamda düşünülmelidir: dikilmek amaçlı olanların dışındaki botanik anlamdaki tohumlar
 • - Canlı polen'
 • - Ağaç sürgünü, budamalar, ağaç piçi'

              -      18(2) nolu Maddede bahsedilen prosedüre uygun olarak belirlenebilir bitkilerin herhangi bir kısmı';

 • (b) bitki ürünleri şu anlamda düşünülmelidir: prosesten geçmemiş veya basit hazırlıklardan geçmiş artık bitki olmayan bitki kökenli ürünler,
 • (c) dikim şu anlamda düşünülmelidir: sonraki büyümesi üremesi veya çoğalmasını güvence altında almak için bitkinin yerleştirme işlemi
 • (d) dikilme amaçlı bitkiler şu anlamda düşünülmelidir:
 • - halen dikilmiş olan ve dikili olarak kalması amaçlanan ya da girişlerinden sonra yeniden dikilecek olan bitkiler; veya
 • - giriş anında dikilmeyen fakat sonra dikilmesi amaçlanan bitkiler.
 • (e) zararlı organizma şu anlamdadır:Bitki veya bitki ürünlerine zararlı olabilecek her türden bitki, hayvan veya patojenik etkene ait tür, ırk veya biyo tipleridir.
 • (f) bitki pasaportu şu anlamda düşünülmelidir: Bu Direktifin bitki sağlığı standartları ve özel koşullar/gereklilikler ile ilgili hükümlerinin kanıtını veren ve
 • - farklı tipteki bitkiler veya bitki ürünleri için Topluluk düzeyinde standartlaştırılmış, ve
 • - Üye Devletteki sorumlu resmi merciler tarafından hazırlanmış ve bitki pasaportu verme prosedürünün ayrıntılarını yöneten kuralların yerine getirilmesi ile verilmiş olan resmi etiketlerdir.

     Spesifik tipteki ürünler için Madde 18' de yer alan prosedüre  göre, üzerinde fikir birliğine varılmış olan etiket dışındaki işaretlere karar verilebilir.

     Standartlaşma Madde ( 18(2) ) de  yer alan prosedüre göre oluşturulmalıdır. Bu standartlaşmanın altında, geçerli olmayan bitki pasaportları için  Madde 10(1)' in ikinci alt paragrafına göre farklı işaretler Topluluğun tüm bölümleri için belirlenmelidir.

 • (g) bir Üye Devletteki sorumlu resmi merci:

(i) Madde 1(4)' de söz edilen Üye Devletin resmi bitki koruma sevisi veya servisleri,

(ii)  Aşağıdaki nitelikleri taşıyan her hangi bir Devlet makamı/otoritesi

 • - ulusal düzeyde , veya
 • - ilgili Üye Devletin anayasası tarafından belirlenmiş sınırlar içindeki ulusal otoritenin kontrolü altında bölgesel düzeyde olmalıdır.

Bir Üye Devletteki sorumlu resmi merci, ulusal mevzuata göre, bu Direktifte bulunan tamamlanacak görevleri kendi yetkisi ve gözetimi altındaki ister kamu ister özel yasalar tarafından yönetilsin onun resmi olarak onaylanmış yapısı altında spesifik kamu fonksiyonlarıyla özel olarak görevlendirilmiş aldığı önlemlerin girdilerinde hiçbir kişisel çıkarı olmayan herhangi bir yasal kişiye delege edebilir.

Üye Devletler birinci alt paragrafın (ii) maddesinde söz edilen merciler ile (i) 'de söz edilenler arasında yakın işbirliği olmasını güvence altına almalıdırlar.

Bundan başka Madde 18'de yer alan prosedüre göre (i) 'de belirtilen merci veya merciler adına oluşturulan böyle mercilerin makamı ve gözetimi altındaki aldığı önlemlerin girdilerinde hiçbir kişisel çıkarı olmayan diğer  yasal kişiler onaylanabilir.

             "1(4) nolu Maddede bahsi geçen tek yetkili, Komisyonu ilgili Üye Devletlerdeki resmi kurumlardan     

                 haberdar etmekle sorumlu olacaktır. Komisyon bu bilgiyi diğer Üye Devletlere iletecektir.

 • (h) korunmuş kuşak Topluluktaki
 • ¾ bu Direktifte söz edilen bir ya da daha fazla zararlı organizmanın o bölgeye özgü olmadığı veya onların o bölgede yerleşmelerine yönelik uygun koşulların olmasına rağmen tespit edilmedikleri, Topluluğun bir ya da daha fazla bölümünde tesis edilmiş
 • ¾ belli zararlı organizmaların , bu organizmaların o bölgeye özgü olmadığı veya toplulukta tespit edilmediği gerçeğine rağmen, verilen müsait ekolojik koşullarda özel ekinler için yerleşme tehlikesinin olduğu,

ve Madde 18' de yer alan prosedüre göre tanınan tire ile işaretlenmiş birinci ve ikinci paragraflardaki koşulları tamamen karşılayan , ilgili Üye Devletin veya Devletlerin talebi üzerine  ve Madde 21' de söz edilen uzmanlar tarafından burada yer alan prosedür altında   izlenen uygun teftişlerin sonuçları zemininde ,tersine kanıt göstermeyen  kuşak anlamına gelmelidir . Tire ile işaretlenmiş ikinci paragraftaki ihtimalde araştırmalar opsiyoneldir.

Eğer bir zararlı organizmanın bir alanda bulunduğu biliniyorsa  ve eğer söz konusu organizmanın o bölgede imhası açısından  hiçbir resmi önlem alınmadıysa veya böyle önlemlerin en az birbiri izleyen yıl süresince etkin olmadığı kanıtlanırsa o organizmanın o bölgede yerleşeceği düşünülmelidir.

 İlgili Üye Devlet veya Devletler birinci paragrafın tire ile işaretlenmiş birinci  alt paragrafındaki duruma göre organizmanın varlığı üzerine  düzenli ve sistematik olarak korunmuş bölgenin tanınması konusunda resmi teftişler yürütmelidirler. Böyle organizmalarla ilgili her bulgu "yazılı olarak" Komisyona bildirilmelidir. böyle bulgulardan kaynaklana risk Bitki Sağlığı Daimi Komitesi tarafından değerlendirilmeli ve Madde 18' de yer alan prosedüre uygun eylemlere karar verilmelidir.

Birinci ve üçüncü alt paragraflarda söz edilen teftişlerin ayrıntıları, bilimsel ve istatistiksel prensipleri dikkate alarak oluşturulabilir.

Yukarıdaki teftişlerin sonuçları Komisyona bildirilmelidir. Komisyon bu bilgileri diğer Üye Devletlere göndermelidir.

 • (i) beyan veya önlem eğer Madde 21'in olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,:

 '     -   Üçüncü ülkenin resmi ulusal bitki koruma organizasyonu temsilcileri tarafından veya onların sorumluluğu altında, adı geçen resmi ulusal bitki koruma organizasyonu tarafından tamamen yetkilendirilmiş ve teknik olarak yeterli diğer resmi yetkililer tarafından, yeniden ihraç amaçlı bitki sağlığı sertifikaları ve bitki sağlığı sertifikalarının yayınlanmasına ilişkin önlemeler ve açıklamalar durumunda veya elektronik eşdeğeri';

 - tüm diğer durumlarda ister böyle temsilciler, isterse kamu memurları, isterse de Üye Devletin sorumlu resmi mercilerden birinin görevlendirdiği aldıkları önlemlerden hiç bir kişisel çıkarı olmayan ve niteliklendirmenin minimum koşullarını /gerekliliklerini karşılayan   kalifiye  ajanlar tarafından,

yapıldıysa veya alındıysa resmi olarak düşünülmelidir.

Üye Devletler, onların kamu memurlarının ve kalifiye ajanlarının bu Direktifin doğru şekilde uygulanması için gereken niteliklere sahip olmasını güvence altına almalıdır. Böyle niteliklere ilişkin kılavuzlar Madde18' de yer alan prosedüre göre oluşturulabilir.

Bitki Sağlığı Daimi Komitesinin içinde hareket eden  Komisyon, yaptıklarını izlemek zorunda olduğu ilgili kamu memurlarının ve kalifiye ajanların ulusal koşullar içinde istenen bilgi ve deneyimlerini yukarıda söz edilen niteliklerin düzeyine yükseltmek için ilave eğitimlerini gözeten Topluluk programlarını düzenlemelidir. Bu ek eğitimin finansmanına katkıda bulunmalıdır ve Topluluk Bütçesine gerekli tahsisatın dahil edilmesi için öneride bulunmalıdır.

2. Aksinin kati şekilde  şart olarak ortaya konduğu durumlar saklı tutularak, bu Direktifin hükümleri  tahta ile sadece, tahta  kabuklu veya kabuksuz doğal yuvarlak yüzeyinin tümünü veya bir parçasını koruduğunda, veya talaş, parça, testere talaşı/tozu(sawdust), tahta atığı veya hurda formunda olduğunda ilgilenir.

Ek V ile ilgili hükümlerin doğrultusu saklı tutularak, her türlü maddenin taşınmasında kullanılan ambar rafı(dunnage), aralık ya da boşluk yaratma aracı(spacer), palet veya ambalajlama materyali formunda olduğunda, bir bitki sağlığı riski oluşturduğu şart olarak ortaya konan tahta, birinci paragraftaki koşulları karşılasın veya karşılamasın, ilgi alanına girer.

                      (j) Giriş noktası şu anlama gelecektir: Bitki, bitki ürünleri veya diğer maddelerin ilk kez olarak Topluluğun gümrük bölgesine getirildiği yer: hava taşımacılığı durumunda havalimanı, deniz veya nehir taşımacılığında liman, demiryolu taşımacılığında tren garı ve diğer türden taşımacılık durumlarında Topluluk kara sınırlarının geçildiği yerlerden sorumlu gümrük büroları;

(k) Giriş noktasındaki resmi kurum Üye Devlete giriş yapılan bölgeden sorumlu resmi kurum anlamındadır;

(l) Mahalli resmi kurum bir Üye Devlette mahalli gümrük bölgesinin içinde bulunduğu bölgeden sorumlu resmi kurum anlamındadır;

(m) Giriş noktasındaki gümrük bürosu, yukarıda (j) şıkkında tanımlandığı gibi giriş noktası bürosu anlamındadır;        

(n) Mahalli gümrük bürosu, (EEC) No 2454/93 (*) sayılı Komisyon Yönetmeliğinin 340b(3) nolu Maddesinde tanımlandığı gibi mahalli büro anlamındadır;

(o) Parti, homojen yapısı ve orijini ile tanımlanabilen ve sevkıyatın bir kısmını oluşturan tek bir malın birimleri anlamındadır;

(p) Sevkıyat aşağıdaki anlamları taşımaktadır: Gümrük formalitesi için tek bir dokümanla düzenlenmiş mallar miktarı ya da bitki sağlığı gibi formaliteler için tek bir dokümanla düzenlenmiş mallar ya da tek bir alternatif doküman ya da not; bir sevkıyat bir veya birçok partiden meydana gelebilir.

(q) Gümrük onaylı muamele veya kullanım, Topluluğun Gümrük Kodunu (**) (Bundan böyle Topluluk Gümrük Kodu olarak bahsedilecektir) meydana getiren (EEC)No 2913/92 sayılı ve 12 Ekim 1992 tarihli Konsey Yönetmeliğinin 4 nolu Maddesi Husus 15'de bahsedildiği şekilde gümrük onaylı muamele veya kullanım anlamındadır.

 (r) Transit, (EEC) No 2913/92 sayılı Yönetmeliğin 91 nolu Maddesinde bahsedildiği gibi Topluluğun gümrük bölgesi sınırları içinde bir noktadan diğerine geçen ve gümrük kontrolüne tabii malların hareketi anlamındadır.

 

Madde 3

1. Üye Devletler , Ek I, Kısım A' da listelenen zararlı organizmaların kendi topraklarına girişini yasaklamalıdır.

2. Ek II, Kısım A' da listelenen bitki ve bitki ürünleri Ek' in bu kısmında listelen ilgili zararlı organizmalarla bulaştığında Üye Devletler söz konusu bitki ve bitki ürünlerinin kendi topraklarına girişini yasaklamalıdır.

3. Kısım A, Ek I'de listelenen zararlı organizmalar tarafından kültive edilmek amaçlı bitkiler dışında olanların hafif derecede mikroba buluşması durumunda, veya Ek II Kısım A'daki , veya bitki sağlığı alanında Üye Devletleri temsil eden yetkililerle anlaşmalı olarak önceden seçilen ekim amaçlı bitkiler hakkında Bölüm II, Kısım A, Ek II'de listelenen zararlı organizmalar için kurulan uygun tolerans durumunda ve ilgili zararlı riski analizine dayanarak, 18(2) nolu Maddede belirtilen prosedüre göre belirlenebilir koşullara uygun olarak Paragraf 1 ve 2 uygulanmayacak.';

4.  1 Haziran 1993'ün etkisiyle, Üye Devletler, Paragraf 1 ve 2 nin, ilgili zararlı organizmanın  bitkilerin, bitki ürünlerinin veya diğer maddelerin  bir Üye devletin toprakları içindeki hareketi ile bağlantılı olan yollarla yayılmasında/dağıtılmasında da uygulanmasını sağlamalıdır/şart olarak ortaya koymalıdır.

5.  Üye Devletler, 1 Haziran 1993 ten itibaren ilgili korunmuş kuşaklarda:

 • (a) Ek I, Kısım B' de listelenen zararlı organizmaların ;
 • (b) Ek II, Kısım B' de listelenen bitkiler ve bitki ürünleri burada listelenen zararlı organizmalarla bulaştığında söz konusu bitkiler ve bitki ürünlerinin girişinin ve dağıtımı(spread) yasaklamalıdır.

6. Madde 18' de yer alan prosedüre göre:

 • (a) Ek I ve II' de listelenen zararlı organizmalar aşağıdaki gibi bölünmelidir:
 • - Topluluğun herhangi bir bölümünde olduğu bilinmeyen ve Topluluğun bütünü ile ilgili olan organizmalar sırasıyla Ek I, Kısım A, Bölüm I' de ve Ek II, Kısım A, Bölüm I' de listelenmelidir;
 • - Toplulukta olduğu bilinen fakat bir bölgeye özgü olmayan veya Topluluğun her yerinde tespit edilmeyen ve Topluluğun bütünü ile ilgili olan organizmalar sırasıyla Ek I, Kısım A, Bölüm II' de ve Ek II, Kısım A, Bölüm II' de listelenmelidir;
 • - İlgili oldukları korumuş kuşağa karşı sırasıyla Ek I, Kısım B' de ve Ek II, Kısım B ' de listelenmelidir.
 • (b) (a) maddesinin tire ile işaretlemiş ikinci ve üçüncü paragraflarında söz edilenler saklı kalmak üzere, Topluluğun bir ya da daha fazla yerinde bir bölgeye özgü olan veya tespit edilen zararlı organizmalar çıkarılmalıdır,
 • (c) Ek I' in ve Ek II' in başlıkları, burada yer alan farklı bölümlerin yanı sıra ( a) ve (b) maddelerine göre uyarlanmalıdır.

 7.        18(2) nolu Maddeye istinat eden prosedüre uyumlu olarak, aşağıdaki organizmaların Üye Devletlere giriş ve Üye Devletlerde dolaşımına dair koşulları belirlemek için uygulama hükümleri kabul edilebilir.

 • (a) Ek I ve II'de listelenmeyen fakat bitki ve bitki ürünlerine zararlı olmasından şüphe edilen organizmalar;
 • (b) Ek II'de listelenen fakat bu Ek'te listelenmeyen bitki veya bitki ürünleri üzerinde ortaya çıkan ve bitki ve bitki ürünlerine zararlı olmasından şüphe edilen organizmalar;
 • (c) Ek I ve II'de listelenen, münferit durumda ve o ülkedeki bitki ve bitki ürünlerine zararlı olması düşünülen organizmalar

8. Deneme veya bilimsel amaçlı ve çeşitli seçimlere dair işler için, 18(2) nolu Maddede belirtilen prosedüre uygun şartlara uyumlu olarak 1 ve 5(a) nolu Paragraf ve 2 ve 5(b) nolu Paragraf ve 4 nolu Paragraf uygulanmayacaktır.

9.7 nolu Paragrafta belirtilen önlemlerin kabulünden sonra, deneme veya bilimsel amaçlı ve çeşitli seçimlere dair işler için, 18(2) nolu Maddede belirtilen prosedüre uygun şartlara uyumlu olarak bu Paragraf geçerli olmayacaktır;

Madde 4

1. Ek III, Kısım A' da listelenen bitkiler ve bitki ürünleri Ek' in bu bölümünde listelenen ülkelerden geldiklerinde Üye Devletler söz konusu bitkilerin ve bitki ürünlerinin kendi topraklarına girişini yasaklamalıdır.

2. Üye Devletler , 1 Haziran 1993' ten itibaren Ek III, Kısım B' de listelen bitkilerin, bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin kendi topraklarında bulunan ilgili korunmuş kuşaklara girişinin yasaklanması konusunda hazırlıkta bulunmalıdırlar.

3. Madde 18' de yer alan prosedüre göre, Ek III, Kısım A' nın Topluluğun her yeri için bitki sağlığı riski oluşturan bitkileri, bitki ürünlerini ve diğer maddeleri ve Kısım B' nin sadece korunmuş bölgeler için bitki sağlığı riski oluşturan bitkileri, bitki ürünlerini ve diğer maddeleri içermesini sağlayacak şekilde revize edilmelidir. Korunmuş alanlar orada belirtilmelidir.

4.  1 Haziran 1993' ün etkisi ile , paragraf 1 artık Topluluktan gelen bitkilere, bitki ürünlerine ve diğer maddelere uygulanmamalıdır.

5. Paragraf 1 ve 2, Madde 18'de yer alan prosedüre göre belirlenmesi gereken koşullara uygun olarak, deneme veya bilimsel amaçlar için ve çeşitlere ait seçim çalışmaları için uygulanmamalıdır.

6. Zararlı organizmanın yayılma riskinin olmadığı bulunduğunda  , bir Üye Devlet  belirtilmiş bireysel durumlarda yakın sınır komşusu olan üçüncü ülkede yetiştirilmiş, üretilmiş ve veya kullanılmış bitkilere, bitki ürünlerine ve diğer maddelere kendi topraklarının sınır kuşağındaki yakın yerlerde çalışılması için  Paragraf 1 ve 2' nin uygulanmamasını şart koşabilir/sağlayabilir.

Böyle bir sapma verildiğinde,  Üye Devlet yeri ve çalışan kişinin adını belirtmelidir. Düzenli  olarak güncellenmesi gereken böyle ayrıntılar  Komisyonun kullanımına hazır tutulmalıdır.

Birinci alt parafın altındaki  sapmaya konu teşkil eden bitkilere, bitki ürünlerine, ve diğer maddelere söz konusu bitkilerin, bitki ürünlerinin, ve diğer maddelerin geldiği üçüncü ülke ile ilgili yerin dokümansal kanıtı eşlik etmelidir.

 

 

 

Madde 5

1. Üye Devletler, Ek IV, Kısım A' da listelenen bitkilerin, bitki ürünlerinin, ve diğer maddelerin kendi topraklarına girişini, Ek' in bu kısmında belirtilen ilgili özel koşullar/gereklilikler karşılanmadıkça, yasaklamalıdır.

2. Üye Devletler,1 haziran 1993' ten itibaren  Ek IV Kısım B' de listelenen bitkilerin, bitki ürünlerinin, ve diğer maddelerin korunmuş kuşaklara girişini ve buralardaki hareketini, Ek' in bu kısmında belirtilen ilgili özel koşullar/gereklilikler karşılanmadıkça, yasaklamalıdır.

3. Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak, Ek IV Madde 3(6)' ifade edilen kriterlere göre tadil  edilmelidir.______

(1) OJ L 117,8.5.1990 s . 15. En son 97/35EC sayılı Komisyon Direktifiyle (OJ L 169,27.6.1997, s .72) tadil edilen Direktif

4. 1 Haziran 1993' ün etkisi ile, Üye Devletler Madde 6(7)'nin bununla birlikte olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan paragraf 1' in bitkilerin, bitki ürünlerinin, ve diğer maddelerin bir Üye Devletin topraklarındaki hareketine de uygulanmasını şart koşmalıdır /sağlamalıdır. Bu paragraf ve paragraf 1 ve 2, ticari veya endüstriyel amacı olmayan mal sahipleri ya da alıcılar için veya nakliye sırasındaki tüketim için olan ve zararlı organizmanın yayılma riskinin olmadığı sağlanan küçük miktarlardaki bitkilerin, bitki ürünlerinin, gıda maddelerinin ya da yem maddelerinin hareketine uygulanmaz.

5. Paragraf 1,2 ve 4, Madde 18'de yer alan prosedüre göre belirlenmesi gereken koşullara uygun olarak, deneme veya bilimsel amaçlar için ve çeşitlere ait seçim çalışmaları için uygulanmaz.

6. Zararlı organizmanın yayılma riskinin olmadığı bulunduğunda  , bir Üye Devlet  belirtilmiş bireysel durumlarda yakın sınır komşusu olan üçüncü ülkede yetiştirilmiş, üretilmiş ve veya kullanılmış bitkilere, bitki ürünlerine ve diğer maddelere kendi topraklarının sınır kuşağındaki yakın yerlerde çalışılması için  Paragraf 1, 2' ve 4 'ün uygulanmamasını şart koşabilir/sağlayabilir.

Böyle bir sapma verildiğinde,  Üye Devlet yeri ve çalışan kişinin adını belirtmelidir. Düzenli  olarak güncellenmesi gereken böyle ayrıntılar  Komisyonun kullanımına hazır tutulmalıdır.

Birinci alt parafın altındaki  sapmaya konu teşkil eden bitkilere, bitki ürünlerine, ve diğer maddelere söz konusu bitkilerin, bitki ürünlerinin, ve diğer maddelerin geldiği üçüncü ülke ile ilgili yerin dokümansal kanıtı eşlik etmelidir.

Madde 6

1. Üye Devletler , en azından Ek V, Kısım b' de listelenen bitkilerin, bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin diğer Üye Devlete girişi konusunda sonuncuların  ve  bunların ambalajlarının tamamının veya bütünü temsil eden örneklerinin ve gerekirse nakliye araçlarının  resmi temelde titizlikle muayene edilmesini aşağıdakilerden emin olmak için  ifade etmelidirler:

 • (a) Ek I, Kısım A' da listelenen zararlı organizmalarla bulaşma olmadığından;
 • (b) Ek II, Kısım A' da listelenen bitkiler ve bitki ürünleri durumunda, bunların Ek' in bu bölümünde listelenen zararlı organizmalarla bulaşma olmadığından;
 • (c) Ek IV, Kısım A' da listelenen bitkiler ve bitki ürünleri durumunda, bunların Ek' in bu bölümünde gösterilen ilgili özel koşullar/gerekliliklere uyduğundan

2. Madde 3(6)(a) ve Madde 5(3) de şart koşulan önlemler kabul edilir edilmez, bu maddenin paragraf 1' i sadece Ek I, Kısım A, Bölüm II, Ek II, Kısım A, Bölüm II ve Ek IV, Kısım A, Bölüm II konusunda uygulanır. Bu hükme göre gerçekleştirilen incelemenin seyrinde, Ek I, Kısım A, Bölüm I veya Ek II, Kısım A, Bölüm I' de listelenen zararlı organizmalar saptandığında Madde 10' da söz edilen koşulların karşılanmadığı kabul edilir.

3. Malın gittiği Üye Devlet burada söz edilen Maddelerde listelenen seçeneklerden birinde kendisi için fayda bulduğunda, Üye Devletler paragraf 1' de belirtilen muayene önlemlerini , Madde 3(4), (5) ve (7) veya Madde 5(2)' ye olan uygunluğu güvence altına almak için  ifade etmelidir.

4.  Üye Devletler Ek IV, Kısım A' da listelen ve diğer Üye Devlete girecek olan tohumların Ek' in bu bölümünde listelenen ilgili özel koşullara uygunluğundan emin olmak için bunların resmi olarak muayene edilmesini ifade etmelidir.

5. 1 Haziran 1993' ün etkisi ile ve paragraf 7' nin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan , paragraf 1,3 ve 4 bitkilerin, bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin bir Üye Devletin Toprakları içindeki hareketine uygulanmalıdır. Paragraf 1,3 ve 4 , Ek I, Kısım B veya Ek II, Kısım B' de listelenen zararlı organizmalar ve Ek IV, Kısım B' de bulunan özel gereklilikler/koşullar açısından, bitkilerin, bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin korunmuş kuşakların  içinde veya dışında hareketine uygulanmaz.

Paragraf 1,3 ve 4' de söz edilen resmi muayeneler aşağıdaki hükümler göre yapılmalıdır:

 • (a) Resmi muayeneler orada kullanılan yetiştirme ortamlarının yanı sıra, üreticiler tarafından yetiştirilen, üretilen ve kullanılan veya orada bulunan ilgili bitki ve bitki ürünlerine kadar genişletilmelidir.
 • (b) Resmi muayeneler işletmelerde tercihen üretim yerinde yapılmalıdır.
 • (c) Resmi muayeneler, Ek IV' de yer alan özel gereklilikleri/koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, düzenli olarak uygun zamanlarda yılda en az bir kez ve en azından görsel olarak yapılmalıdır; paragraf 8' de şart koşulduğunda/ verildiğinde ilave eylemler alınabilir.

Kendinden ikinci alt paragrafta söz edilen resmi muayeneler 1' den 4'e kadar olan paragraflar altında  istenen üreticiler onları tanımlayan bir kayıt numarası ile resmi kayıtta listelenmelidir. Böylece oluşturulan resmi kayıtlar talep üzerine Komisyona verilmelidir.

Üreticiler paragraf 8'e göre oluşturulmuş belli zorunluluklara tabidirler. Özellikle, zararlı organizmanın , semptomların veya diğer herhangi bir bitki anomalisinin olağan olmayan ortaya çıkışından ilgili Üye Devletin sorumlu resmi mercisini derhal bilgilendirmelidir.

Paragraf  1,3 ve 4 ticari veya endüstriyel amacı olmayan mal sahipleri ya da alıcılar için veya nakliye sırasındaki tüketim için olan ve zararlı organizmanın yayılma riskinin olmadığı sağlanan küçük miktarlardaki bitkilerin, bitki ürünlerinin, gıda maddelerinin ya da yem maddelerinin hareketine uygulanmaz.

6. 1 Haziran 1993' ün etkisiyle, Üye Devletler, Ek V, Kısım A' da listelenmeyen belli bitkilerin, bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin üreticilerinin veya üretim kuşaklarındaki toptan satış mağazalarının ya da dağıtım merkezlerinin de, paragraf 8' e göre belirtildiği gibi, resmi lokal, bölgesel veya ulusal kayıtlarda paragraf 5' in üçüncü alt paragrafına uygun olarak listelenmesini şart koşmalı/sağlamalıdır. Bunlar her hangi bir zamanda    Paragraf 5' in ikinci alt paragrafında sağlanan muayeneler tabi olabilirler.

Paragraf 8' e uygun olarak , belli bitkileri, bitki ürünlerini ve diğer maddeleri , gerekirse ve mümkün olduğu yere kadar, üretimin doğasını veya ticaret koşullarını akılda tutarak orijinine kadar geriye doğru izleyebilen bir sistem oluşturulabilir.

7.  Üye Devletler , hiç bir zararlı organizma yayılışından korkulmadığında:

 • - ilgili bitkilerin, bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin tüm üretimi ve satışı lokal pazardaki kişiler tarafından son kullanım amaçlı olan ve paragraf 5 ve 6' da ifade edildiği gibi resmi kayıtlarda profesyonel olarak bitki üretimi(lokal hareket) ile uğraşmayan küçük üreticileri veya işleyicileri veya
 • - paragraf 5 ve 6'nın altında istenen resmi muayenelerin dışında bırakılan üreticilerden gelen bitkilerin, bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin lokal hareketini muaf tutabilirler.

8. Madde 18'de ifade edilen prosedüre göre aşağıdakilerle ilgili yürütme  (implementing) hükümleri kabul edilmelidir:

 • - bir veya daha fazla zararlı organizma konusunda bitkilerin, bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin bir korunmuş bölge içindeki hareketine dair daha az sıkı koşullar,
 • - bir veya daha fazla zararlı organizmaya göre bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler için adı geçen bitkilerin, bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin oluşturulan korunmuş bölge içinden geçen hareketi konusunda ki garantiler,
 • - paragraf 5, ikinci alt paragraf (c)' de söz edilen ilave eylemler de dahil olmak üzere resmi muayenelerin sıklığı ve zamanlaması,
 • - paragraf 5, dördüncü alt paragrafta söz edilen kayıtlı üreticiler dair olan zorunluluklar,
 • - özellikle 'küçük üretici' ve 'lokal pazar' kavramları ve ilgili prosedürler itibarıyla paragraf 7' de söz edilen muafiyeti hakkında diğer koşullar/gereklilikler,

9. paragraf 5, üçüncü alt paragrafta söz edilen kayıt prosedürü ve kayıt numaraları ile ilgili yürütme kuralları Madde 18'de ifade edilen prosedüre göre kabul edilebilir.

Madde 10

1. 1 Haziran 1993' ün etkisiyle, Madde 6(1), (3) ve (4)' de şart koşulan ve Madde 6(5)' e uygun olarak yapılan muayenelerin temelinde, bu paragraflarda verilen koşulların karşılandığı düşünüldüğünde bu Maddenin paragraf 4' ü altında kabul edilebilen hükümlere göre  bir bitki pasaportu verilmelidir.

'Bununla beraber, 6(4) nolu Maddede belirtilen tohumlar söz konusu ise, 18(2) nolu Maddede belirtilen prosedüre uygunluğunun sağlandığı, dokümanların 6(4) nolu Maddede belirtilen şartlara uyduğunu kanıtlayan, resmi olarak tasdik edilmiş tohumların pazarlanmasına ilişkin olarak bu dokümanların Topluluk hükümleriyle uyumlu olarak çıkarıldığı durumlarda, bir bitki pasaportunun çıkarılması gerekmemektedir. Bu durumda, dokümanlar 2(1) (f) nolu Maddede tanımlandığı kadarıyla tüm amaçlar için bitki pasaportu olarak dikkate alınacaktır';

Eğer muayeneler, korunmuş kuşaklara ilişkin olan koşullarla ilgili değilse, veya eğer böyle koşulların karşılanmadığı düşünülürse verilen bitki pasaportu bu kuşaklar için geçerli olmamalıdır ve Madde 2(1)(f)' ye göre bu durumlar için olan işareti taşımalıdır.

2. 1 Haziran 1993' ün etkisiyle, Ek V, Kısım A, Bölüm I' de listelenen bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler, ilgili toprakta geçerli olan ve paragraf 1' e göre verilmiş bir bitki pasaportu onlara, ambalajlarına veya onları nakleden araçlara iliştirilmedikçe, Madde 6(7)' nin anlamı içindeki  lokal hareketin dışında, Topluluğun içinde "ve 6(4) nolu Maddede belirtilen tohumlar hareket etmemelidir.

1 Haziran 1993' ün etkisiyle, Ek V, Kısım A, Bölüm I' de listelenen bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler, belirtilmiş korunmuş kuşakta geçerli olan ve paragraf 1' e göre verilmiş bir bitki pasaportu onlara, ambalajlarına veya onları nakleden araçlara iliştirilmedikçe, bu kuşağa "ve 6(4) nolu Maddede belirtilen tohumlar girmemelidir ve orada hareket etmemelidir. Eğer korunmuş kuşağın içinden nakliye hakkındaki Madde 6(8)' de ifade edilen koşullar tam olarak karşılandıysa bu alt paragraf uygulanmalıdır.

Birinci ve ikinci alt paragraflar ticari veya endüstriyel amacı olmayan mal sahipleri ya da alıcılar için veya nakliye sırasındaki tüketim için olan ve zararlı organizmanın yayılma riskinin olmadığı sağlanan küçük miktarlardaki bitkilerin, bitki ürünlerinin, gıda maddelerinin ya da yem maddelerinin hareketine uygulanmaz.

3. Bir bitki pasaportu daha sonraki bir tarihte ve Topluluğun herhangi bir yerinde aşağıdaki hükümler uygun olarak diğer bir bitki pasaportu ile değiştirilebilir:

 • - bir bitki pasaportu sadece, gönderilen mallar bölündüğünde veya gönderilen malların bir kaçı veya parçaları birleştirildiğinde veya gönderilen malın bitki sağlığı durumu değiştiğinde, Ek IV' de veya paragraf 4' e göre belirtilmiş diğer durumlarda şart koşulan özel koşulların/gerekliliklerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, yer değiştirilir.
 • - yer değiştirme , sadece üretici olsun veya olmasın, bir resmi kayıtta listelenen doğal ve yasal kişilerin talebi üzerine Madde 6(5)' in üçüncü alt paragrafına uygun olarak ayrıntıda gereken değişiklik yapıldığı halde (mutatis mutandis) yerine getirilebilir.
 • - yer değiştirme pasaportu sadece talep eden işletmenin bulunduğu alandaki sorumlu resmi merci tarafından ve sadece, eğer ilgili ürünün kimliği ve Ek I ve II' de listelenen zararlı organizmalardan dolayı enfeksiyon riskinin olmadığı dağıtımdan bu yana üretici tarafından garanti edilirse hazırlanır.
 • - yer değiştirme prosedürü paragraf 4'ün altında kabul edilebilen hükümlere uymalıdır.
 • - yer değiştirme pasaportu, orijinal üreticinin ve , eğer bitki sağlığı durumunda değişiklik varsa bu değişiklikten sorumlu olan operatörün numarası dahil paragraf 4'e uygun olarak belirlenmiş özel bir işaret taşımalıdır,

 

4.  Yürütme(implementing) prosedürleri Madde 18'de yer alan prosedüre göre aşağıdakiler için kabul edilebilir:

 • - Paragraf 1' de söz edildiği gibi bir bitki pasaportunun verilmesi için ayrıntılı prosedürler,
 • - Paragrafın 3' ün tire ile işaretlenmiş birinci paragrafına uygun olarak bir bitki pasaportunun değiştirilebileceği koşullar,
 • - Paragrafın 3' ün tire ile işaretlenmiş birinci paragrafına uygun olarak bir bitki pasaportunun değiştirilmesine ilişkin prosedürün ayrıntıları,
 • - Paragrafın 3' ün tire ile işaretlenmiş beşinci paragrafında ifade edildiği gibi bir bitki pasaportunun değiştirilmesi için talep edilen özel işaret

Madde 11

1. Madde 6(1), (3) ve (4)' de şart koşulan ve Madde 6(5)' e uygun olarak yapılan muayenelerin temelinde, bu paragraflarda verilen koşulların karşılanmadığı düşünüldüğünde, bu Maddenin ikinci paragrafının olumlu veya olumsuz etkisinde , bitki pasaportu verilmemelidir.

2. İlgili muayenenin bulguları dikkate alınarak, üretici tarafından yetiştirilen , üretilen veya kullanılan ya da onun işletmesinde başka türlü bulunan bitkiler, bitki ürünleri veya diğer maddelerin parçasının veya bunların yetiştirildiği ortamın parçasının zararlı organizmaların yayılmasına ilişkin herhangi bir risk teşkil edemediği tespit edildiğinde  bu parçada paragraf 1 uygulanmamalıdır. 've bir bitki pasaportu kullanılabilir'

3.  Paragraf 1'in uygulandığı ölçüde, ilgili bitkiler, bitki ürünleri veya yetiştirme ortamları aşağıdaki resmi önlemlerin bir veya daha fazlasına tabi olmalıdır:

 • - Uygun işlem,bunu takiben eğer işlemin sonucunda koşulların karşılandığı düşünülürse Madde 10' a uygun olarak bitki pasaportunun verilmesi,
 • - Ek risk teşkil etmedikleri kuşaklara resmi kontrol altında hareketleri için bir izin,
 • - Endüstriyel proses yerlerine resmi kontrol altında hareketleri için bir izin,
 • - imha

Aşağıdakilerle  ilgili olan Yürütme(implementing) prosedürleri Madde 18'de yer alan prosedüre göre kabul edilebilir:

 • - birinci alt paragrafta söz edilen yapılması ya da yapılmaması gereken önlemlere ilişkin olan koşullar,
 • - bu gibi önlemlerin için özel nitelikler ve koşullar

4.  Paragraf 1' in uygulandığı ölçüde, zararlı organizmanın yayılma riski ortadan kaldırıldığı anlaşılıncaya kadar üreticinin faaliyetleri tamamen veya kısmen askıya alınmalıdır. Bu askıya alma sürdüğü sürece Madde 10 uygulanmamalıdır.

5. Madde 6(6)' ya uygun olarak yapılan resmi muayeneler temelinde söz konusu Maddede geçen ürünlerin Ek I ve II' de listelenen zararlı organizmalardan azade(free) olmadıkları düşünüldüğünde bu Maddenin paragraf  2,3 ve 4' ü ayrıntıda gereken değişiklik yapıldığı halde (mutatis mutandis) uygulanmalıdır.

Madde 12

1.       Üye Devletler, aşağıdaki hükümlerle uyumlu olarak; bitki, bitki ürünleri veya diğer objeler konusunda hiçbir ayrımcılık yapmadan, bu Direktifin hükümlerine özellikle 10(2) nolu Maddeye uygunluğunu sağlamak için rasgele resmi kontroller organize edecek:

 • - Bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin taşındığı her yere herhangi bir zamanda rasgele kontroller;
 • - Bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin büyütüldüğü, üretildiği, depolandığı veya satışa sunulduğu ve aynı zamanda müşterinin bulunduğu mekanlara rasgele kontroller;
 • - Bitki sağlığı dışındaki konularla ilgili yapılan sertifika kontrolüyle aynı zamanda yapılan rasgele kontroller;

 Kontroller, 10(3) nolu Madde ve 13c(1b) nolu Maddeye uygun olarak resmi kayıtta belirlenen yerlere düzenli olarak yapılmak zorundadır; ve 6(6) nolu Maddeye uygun olarak resmi kayıtta belirlenen yerlere düzenli yapılabilir.

Eğer bu Direktifin bir veya daha fazla hükmüne uyulmadığı sonucu ortaya çıkarsa kontroller sıklaştırılmalıdır.

2.      Bitki, bitki ürünleri ve diğer objeleri satın alan müşteriler, profesyonel bitki üretimindeki son kullanıcılar olarak, bitkilere ilişkin pasaportları en az bir yıl süre için saklayacak ve referans bilgiyi kayıt defterlerine not edeceklerdir.

         Enspektörler, üretim ve pazarlamanın tüm safhalarında bitki, bitki ürünleri ve diğer objelere ilişkin bilgilere ulaşabilecektir. Bitki pasaportu ve kayıtları dahil olmak üzere, enspektörler, ilgili resmi kontroller için gerekli her soruşturmayı yapmakla yetkili olacaktır.

3.      Üye Devletler resmi kontrollerde 21 nolu Maddede belirtilen uzmanlardan yardım alabilirler;

4.      Bitki, bitki ürünleri ve diğer objelerin, 1 ve 2 nolu Paragraflara uygun olarak yapılan resmi kontrollerde zararlı organizma yayma riski taşıdıkları belirlenirse, 11(3) nolu Maddeye uygun olarak resmi önlemlere maruz kalacaklardır.

         16 nolu Maddede belirtilen duyuru ve bilgiler saklı kalmak koşuluyla, Üye Devletler bitki, bitki ürünleri ve diğer ilgili objelerin diğer Üye Devletten gelmesi halinde, malın giriş yaptığı Üye Devletin tek yetkilisi, diğer Üye Devleti ve Komisyonu bulgulardan ve aldığı veya almaya niyetlendiği önlemlerden haberdar edecektir. 18(2) nolu Maddede belirtilen prosedüre uygun olarak standart hale getirilmiş bir enformasyon sistemi kurulabilir.';

 

 

 

 

 

 

Madde 13

•1.             Üye Devlet aşağıdaki maddeler saklı kalmak üzere:

 • - 3(3), 13b(1), (2), (3), (4) ve (5) nolu Madde hükümleri;
 • - 15(1) nolu Maddeye uygun olarak kabul edilmiş derogasyonlar, 15 (2) nolu Maddeye uygun olarak kabul edilmiş eşdeğer önlemler veya 16 Maddeye uygun olarak kabul edilmiş acil önlemlerde ortaya konmuş olan spesifik koşul ve gereklilikler, ve
 • - Topluluk ve bir veya daha fazla Üçüncü ülkeler arasında bu Maddede işlenen konularla ilgili olarak yapılan spesifik anlaşmalar,

      Üçüncü bir ülkeden gelen ve Topluluğun gümrük bölgesine getirilen, Ek V, Kısım B'de listelenen bitki, bitki ürünleri veya diğer objeler, giriş anından itibaren Topluluk Gümrük Kodu'nun 37 (1) nolu Maddesine uygun olarak gümrük ve sorumlu resmi kurumların kontrolüne tabii olacaktır. Eğer 13 nolu Maddede belirtilmiş olan formaliteler 13c(2) nolu Maddenin hükümlerine uygun olarak, bu formalitelerin sonucu olarak ve belirlenebildiği sürece, tamamlanmışsa, sadece Topluluk Gümrük Kodu'nun 4(16)(a), (d), (e), (f),(g) nolu maddelerinde belirlenmiş gümrük prosedürlerinden birisine dahil edilebilirler.

 • (i) - Ek I, Kısım A'da listelenmiş bitki, bitki ürünleri veya diğer objeler zararlı organizma tarafından bulaştırılmamış ve;
 • - Ek II, Kısım A'da listelenmiş bitki veya bitki ürünleri bu Ek'te listelenmiş söz konusu zararlı organizmalarla bulaştırılmamış ve;
 • - Ek IV, Kısım A'da listelenen bitki, bitki ürünleri veya uygulanabildiği yerlerde, bu Ek'te gösterilen söz konusu özel koşullara veya 13a(4)(b) nolu Maddeye uygun olarak sertifikada ifade edilen opsiyonla, ve;

(ii)    13a(3) ve (4) nolu Maddelere konmuş hükümlere uygun olarak çıkarılan gerekli resmi "Yeniden ihracat (re-export) amaçlı bitki sağlığı sertifikası" veya "bitki sağlığı sertifikası" orijinali eşliğinde bitki, bitki ürünleri veya diğer objeler, veya, ilgili olan her yerde, alternatif belgelerin orijinali veya eşlik eden uygulayıcı hükümlere izin veren ve belirten işaretler veya söz konusu maddeye ilave edilmiş veya aksi halde kaydedilmiştir.

Uygulayıcı hükümlerde belirtilen söz konusu koşulların yerine getirilmesi koşuluyla, elektronik belgelendirme kabul edilebilir.

Uygulayıcı hükümlerde belirtilen olağanüstü durumlarda resmen onaylanmış kopyalar da kabul edilebilir.

18(2) nolu Maddede belirtilen prosedüre uygun olarak yukarıda (ii) maddesinde bahsi geçen uygulayıcı hükümler kabul edilebilir.

•2.            Sırasıyla, zararlı organizmalar ve Ek I, Kısım B, Ek II, Kısım B ve Ek IV, Kısım B'de listelenen özel koşullarla ilgili olarak, bitki, bitki ürünleri ve diğer objelerin koruma altındaki bir bölgeyi hedef alması durumunda, 1 nolu Paragraf söz konusu bölge için uygulanacaktır;

•3.            Üye Devletler, Üçüncü ülkeden gelen ve Topluluk gümrük bölgesine getirilen, 1 veya 2 nolu Paragraflarda belirtilenlerin dışındaki bitki, bitki ürünleri veya objelerin giriş anından itibaren sorumlu resmi kurumlar tarafından 1(i) nolu Paragrafın birinci, ikinci veya üçüncü çentikleri hususuna uygun kontrolüne imkan sağlayacaktır. Bu bitki, bitki ürünleri veya objeler, palet, talaş, ara levhası veya ambalaj malzemesi gibi her türden objenin taşınmasında kullanılan ahşap parçaları ihtiva eder.

Sorumlu resmi kurumun bu gücünü kullanabildiği yerlerde, söz konusu bitki, bitki ürünleri veya objeler, bu Direktife tanımlanan söz konusu koşullarla uyum halinde olunduğu sonucuna varmak için ilgili formalitelerin sonuçlandırılmasına kadar - bu formalitelerin sonucu olarak ve belirlenebildiği kadarıyla- 1 nolu Paragrafta bahsi edilen gözetim uygulanacaktır.

İthalatçı veya onun müşteri temsilcileri tarafından sorumlu resmi kurumlara sağlanan enformasyon türü ve taşıma aracı hakkında, birinci Paragrafta değinildiği gibi, her türden ağaç tipi dahil olmak üzere bitki, bitki ürünleri veya objeler hakkında, uygulayıcı hükümler 18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak kabul edilecektir.

•4.      13c(2) (a) nolu Madde saklı kalmak koşuluyla, Üye Devletler, eğer zararlı organizmaların yayılma riski varsa, Topluluk Gümrük Kodu'nun 4(15), (c), (d), (e) nolu Maddelerinde veya söz konusu Kodun 4(16) (b), (c) nolu Maddelerindeki Gümrük prosedürlerinde belirtildiği gibi gümrük tarafından kabul edilmiş işlem ve kullanımlardan birisine dahil edilmiş bitki, bitki ürünleri veya diğer objeler için 1,2 ve 3 nolu Paragrafları da uygulayacaktır.

Madde 13a

1.  (a)   Sorumlu resmi kurumlar 13(1) nolu Maddede değinilen formaliteleri titiz olarak aşağıdaki tanımı kapsayacak şekilde muayene edeceklerdir:

 • (i) 13(1), (2) veya (3) nolu Maddelerinin söz konusu koşullar altında, bitki, bitki ürünleri veya diğer objeleri içeren ya da bunlardan oluşan, gümrük formalitelerine uygun olarak deklare edilen her sevkıyat, veya;

(ii)    Farklı partilerden oluşan bir sevkıyat söz konusu ise, deklare edilen her parti; gümrük formaliteleri kapsamında, bitki, bitki ürünleri veya diğer objeleri içerir ya da bunlardan oluşur.

(b)            Enspektörler aşağıdaki kontrolleri gerçekleştireceklerdir:

 • (i) 13(1) (ii) nolu Maddede (belge kontrolü) belirtildiği gibi, sevkıyat ya da partinin gerekli sertifika, alternatif doküman veya notlara sahip olup olmadığı;

(ii)    Sevkıyat ya da partinin, yükün tamamında ya da bir veya daha fazla numune üzerinde yapılan incelemeye bağlı olarak, bitki, bitki ürünleri veya diğer objeleri içerdiği ya da bunlardan oluştuğu bilgisinin gerekli dokümanlarda deklare edildiği gibi olup olmadığı (kimlik kontrolü);

 

 

(iii) 13(1) (i) nolu Maddede (bitki sağlık kontrolü) belirtildiği gibi, sevkıyat ya da parti ya da ahşap ambalaj malzemenin, ambalaj ve gerektiğinde taşıma aracı dahil olmak üzere yükün tamamında ya da bir veya daha fazla numune üzerinde yapılan incelemeye bağlı olarak, bu Direktifte belirtilen koşullara uyup uymadığı, ve 16(2) nolu Maddenin uygulanıp uygulanamadığı;

2.      Aşağıdaki durumlarda, bu Direktifte belirtilen koşullara uyulmadığı konusunda ciddi bir neden olmadıkça, kimlik ve bitki sağlık kontrolü daha az aralıklarla gerçekleştirilecektir:

-        Eğer sevkıyat ya da partideki bitki, bitki ürünleri veya diğer objeler üzerinde yapılan muayene işlemleri malın geldiği Üçüncü ülke (konsinyatör ülke) tarafından 13b(6) nolu Maddede belirtilen teknik düzenlemelere bağlı olarak yapılmışsa. veya:

-        Eğer sevkıyat ya da partideki bitki, bitki ürünleri veya diğer objeler 5(b) nolu Paragrafa uygun olarak ve bu amaçla kabul edilmiş uygulayıcı hükümlerde listelenmişse, veya;

 -       Eğer sevkıyat ya da partideki bitki, bitki ürünleri veya diğer objeler, Topluluk ve Üçüncü ülke arasında varılan karşılılık ilkesi temelinde yapılmış olan kapsamlı bir uluslararası bitki sağlığı anlaşmasına bağlı Üçüncü bir ülkeden gelmişse;

İlgili tüm Üye Devletler tarafından kabul edildiği gibi aynı menşeli malzemenin daha önce Topluluğa girişinden kazanılan tecrübeye ve Komisyonun karşılaştırmalı bilgisine dayandığına dair bir kanıt varsa, ve 18 nolu Maddede bahsi geçen Komiteye danışıldıktan sonra, sevkıyat veya partideki bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin bu Direktifte ortaya konan koşullara uygun olduğuna inanılıyorsa, 5 (c) nolu Paragrafa dair uygulayıcı hükümlerde belirtilmiş ayrıntılı koşulların yerine getirilmesi şartıyla, bitki sağlık kontrolü daha az aralıklarla gerçekleştirilebilir

•3.            13(1) (ii) nolu Maddesinde değinilen resmi "bitki sağlığı sertifikası" veya "yeniden ihracat (re-export) amaçlı bitki sağlığı sertifikası" topluluğun en azından bir resmi dilinde ve ihracatın ya da yeniden ihracatın yapıldığı, akit taraf olup olmadığına bakılmaksızın IPPC hükümlerine uygun olarak kabul edilen Üçüncü ülkenin kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanacaktır. 1(4) nolu Maddenin birinci Paragraf son cümlesinde değinildiği gibi bu belge "Avrupa Topluluğu Üye Devletleri Bitki Koruma Organizasyonu" adresine gönderilecektir.

Sertifika; bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerinin teminat altına alındığı ve sertifikanın çıkarıldığı Üçüncü ülkeden çıkış tarihleri esas alınarak bu tarihten geriye doğru 14 günü aşmayan bir süre içerisinde hazırlanmış olacaktır.

         Sertifika, formatı hesaba katılmaksızın, IPPC Ek'inde belirtilen örneklere uygun bilgi ihtiva edecektir.

         Sertifika, Komisyonun 4 nolu Paragrafa uygun olarak belirlediği örneklerden birisine uygun olacaktır. Sertifika, ilgili Üçüncü ülkenin FAO Genel Müdürüne veya eğer Üçüncü ülke IPPC'ye taraf değilse Komisyona, IPPC'nin hükümlerine uygun olarak beyan ettiği kanun ve yönetmelikler temelinde bu amaç için yetkilendirilmiş makamlar tarafından hazırlanacaktır. Komisyon, Üye Devletleri kendisine sunulan belgelerden haberdar edecektir.

4.      (a)    18 (2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak, IPPC'nin değişik versiyondaki Eklerinde belirtilen kabul edilebilir örnekler belirlenecektir. Aynı prosedüre uygun olarak, IPPC'ye taraf olmayan Üçüncü ülkeler için "bitki sağlığı sertifikası" veya "yeniden ihracat (re-export) amaçlı bitki sağlığı sertifikası"ne alternatif şartnameler hazırlanabilir.

 • (b) 15(4) nolu Madde saklı kalmak üzere, sertifikalar, Ek IV Kısım A Bölüm I veya Kısım B'de listelenen bitki, bitki ürünleri veya diğer objeler söz konusu olduğunda, "Ek Deklarasyon" başlığı altında ve ilgili olan her yerde, uygun olarak hazırlandığı Ek IV'ün farklı kısımlarında söz konusu durumda hangi özel koşulun alternatif olarak listelenmiş olduğunu belirtecektir. Şartname Ek IV'deki söz konusu duruma referans olarak verilecektir.

(c)    Ek IV, Kısım A veya Kısım B'nin uygulandığı bitki, bitki ürünleri veya diğer objeler söz konusu olduğunda, 13(1) (ii) nolu Maddede değinilen "bitki sağlığı sertifikası" bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin geldiği Üçüncü ülkede çıkartılmış olacaktır (menşe ülkesi)

(d)    Bununla beraber, menşe ülkeden başka yerlerde söz konusu özel koşulların yerine getirilebildiği durumlarda veya özel koşulların uygulanmadığı yerlerde, "bitki sağlığı sertifikası" bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin geldiği Üçüncü ülkede çıkartılabilir (konsinyatör ülke)

5.      18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak, aşağıdaki uygulayıcı hükümler kabul edilebilir:

 • (a) En az sayı ve en küçük boydaki numuneler dahil olmak üzere, 1(b) nolu Paragraf, (iii) noktasında değinilen bitki sağlığı kontrollerini yapmaya yönelik prosedürlerin hazırlanması;
 • (b) 2 nolu Paragraf, birinci alt Paragraf, ikinci çentiğe uygun olarak azaltılmış aralıklarla bitki sağlığının yapıldığı bitki, bitki ürünleri veya diğer objeler listesinin hazırlanması;
 • (c) Bitki sağlığı kontrolünün azaltılma seviyesi ve tipi kriterleri ve 2 nolu Paragraf, ikinci alt Paragrafta değinilen kanıt için ayrıntılı koşulların belirlenmesi;

Komisyon, 21(6) nolu Maddede değinilen tavsiyelerdeki 2 nolu Paragrafla ilgili olarak yönergeler dahil edebilir.

 

 

 

 

 

Madde 13b

1.      Üye Devletler, Üçüncü ülkeden gelen fakat gümrük formaliteleri çerçevesinde deklare edilmemiş Ek V, Kısım B'de listelenen bitki, bitki ürünleri veya diğer objeleri içerebilecek veya onlardan oluşabilecek sevkıyatlar ve partilerin, bu bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin var olduğu yönünde kesin bir kanı uyandığı yerlerde sorumlu resmi kurumlar tarafından incelenmesini sağlayacaklardır.

Üye Devletler, gümrük muayenesinin Üçüncü ülkelerden gelen sevkıyat veya partinin Ek V, Kısım B'de listelenen ve deklare edilmemiş bitki, bitki ürünleri veya diğer objeleri içerdiği veya onlardan oluştuğunun ortaya konması durumlarında muayene eden gümrük ofisinin, 13c(4) nolu Maddede değinilen işbirliğine uygun olarak derhal o Üye Devletin resmi kurumunu haberdar etmesini temin edecektir.

Eğer sorumlu resmi kurum tarafından yapılan muayene sonucunda malın kimliğine dair özellikle bitki veya bitki ürünleri veya onların menşelerinin cins veya türleri hakkında şüphe varsa, sevkıyatın Ek V, Kısım B'de listelenen bitki, bitki ürünleri veya diğer ürünleri içerdiği kabul edilecektir.

2.      Toplulukta zararlı organizmanın yayılma riskinin olmadığı koşuluyla:

 • (a) 13(1) nolu Madde; Topluluk içinde bir noktadan diğerine hareket ederken bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin gümrük statülerinde bir değişiklik olmadan Üçüncü ülke arazisinden geçerek Topluluğa girmesi durumunda uygulanmayacaktır. (iç transit)
 • (b) 13(1) ve 4(1) nolu Maddeler Topluluk içinde bir noktadan diğerine hareket ederken, bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin uygun gümrük prosedürlerine bağlı olarak gümrük statülerinde bir değişiklik olmadan bir veya iki Üçüncü Ülke arazisinden geçerek Topluluğa girmesi durumunda uygulanmayacaktır.

3.      Ek III'e ilişkin 4 nolu Maddenin hükümleri saklı kalmak ve Toplulukta zararlı organizmaların yayılma riskinin var olmadığı şartıyla, küçük miktarda bitki, bitki ürünleri, besin maddesi veya hayvan yem maddesi, eğer sahibi veya ticari ve endüstri amaçlı olmayan alıcılar tarafından kullanılması veya nakliyat sırasında tüketilmesi durumlarında, 13(1) nolu Maddenin uygulanması gerekmeyecektir.

         18 (2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak, "küçük miktar"ların belirlenmesi dahil olmak üzere bu şartın uygulanmasına yönelik koşulların belirlendiği ayrıntılı kurallar kabul edilebilir.

4.      Deneme, bilimsel amaçlı veya çeşitli seçime dair işlerde kullanılması durumunda bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin Topluluğa girmesinde özel koşullar altında 13(1) nolu Madde uygulanmayacaktır. Özel koşullar 18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak belirlenecektir.

5.      Toplulukta zararlı organizmaların yayılma riskinin var olmadığı koşuluyla, belirlenen münferit durumlarda , Üçüncü ülkenin Topluluğa sınır olan bölgesinde yetiştirilen, üretilen ya da kullanılan bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin o Üye Devletin sınır bölgesine yakın yerleşim bölgelerinde işlenmesi durumunda 13(1) nolu Maddenin uygulanmayacağını Üye Devlet istisnai bir durum olarak kabul edebilir.

         Böylesine bir istisnai durumun kabul edilmesi halinde, Üye Devlet bu konuyla ilgili yerin ve bu konuda çalışan şahsın ismini belirleyecektir. Komisyon düzenli olarak güncelleştirilen bu ayrıntılı bilgiye ulaşabilecektir.

         Birinci Paragraf çerçevesinde istisnai duruma (derogasyona) konu olan bitki, bitki ürünleri ve diğer objeler, bahsi geçen bu bitki, bitki ürünleri ve diğer objelerin geldiği söz konusu Üçüncü ülkedeki mekanlarının belgesel kanıtlarıyla birlikte eşlik edileceklerdir.

6.      Komisyon ve bazı Üçüncü ülkelerin yetkili kurumları arasında yapılan ve 18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak kabul edilmiş teknik düzenlemelerde, 13(1) (i) nolu Maddede değinilen faaliyetler, Komisyonun yetkisi altında ve konsinyatör Üçüncü ülkedeki 21 nolu Maddenin söz konusu hükümlerine uygun olarak, bu ülkenin resmi bitki koruma kuruluşuyla işbirliği içinde yapılabileceği yönünde mutabık kalınabilir.

Madde 13c

1.      (a)          13a(1) nolu Maddede belirtilen formaliteler, 13b(1) nolu Maddede belirtilen muayeneler ve Ek III'te değinilen 4 nolu Madde hükümlerine uygun olarak yapılan kontroller, 2 nolu Paragrafta belirtildiği gibi, 13(4) ve 13(1) nolu Maddelerinde değinilen bir gümrük prosedürüne yerleştirmeyi gerektiren formalitelere bağlı olarak yerine getirilecektir.

Yukarıdaki işlemler, özellikle ilgili 4 nolu Ek maddesi olmak üzere, (EEC) No 1262/84 (*) sayılı Konsey Tüzüğü tarafından kabul edildiği gibi, Malların Sınır Kontrolü Uyumuyla ilgili Uluslararası Konvansiyon hükümlerine uygun olarak yerine getirilecektir.

(b) Üye Devletler, Kısım B, Ek V'te listelenen bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin üreticisi olup olmadığına bakılmaksızın ithalatçıların resmi bir kayıt numarası altında Üye Devletin resmi kütüğüne kaydolmasını sağlamalıdır. Benzer şekilde 6(5) nolu Maddenin hükümleri, üçüncü ve dördünce alt Paragrafları bu ithalatçılar için uygulanacaktır.

(c)          Üye Devletler aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır: 

 • (i) Kısım B, Ek V'te listelenen bitki, bitki ürünleri veya diğer objeleri içeren ya da onlardan oluşmuş sevkıyatları ithal eden ithalatçılar ya da onların gümrük temsilcileri, 13(4) veya 13(1) nolu Maddelerde değinilen bir gümrük prosedürüne yerleştirmeyi gerektiren dokümanların en az birisinde aşağıdaki bilgi vasıtasıyla sevkıyatın bileşimi hakkında atıfta bulunacaktır.

 

 

 

 • - Bitki, bitki ürünleri veya diğer objelere "Avrupa Topluluğu Entegre Tarif" (Taric) kodunu kullanarak referans olma;
 • - "Bu sevkıyat bitki sağlığıyla ilgili ürün ihtiva eder" ifadesi, veya giriş kapısı gümrük ofisi ve giriş kapısı resmi kurumu arasındaki anlaşmaya bağlı olarak buna eşdeğer bir not:
 • - Gerekli bitki sağlığı sertifikasının referans numarası (veya numaraları);
 • - Yukarda (b)'de değinildiği gibi ithalatçının resmi kayıt numarası;

(ii)    Havalimanı yetkilileri, liman yetkilileri veya ithalatçılar veya operatörler, bu türden sevkıyatların çok yakında gelişinden haberdar olur olmaz, ilgili giriş kapısı gümrük ofisi ve giriş kapısı resmi kurumunu önceden haberdar eder;

Üye Devletler bu hükmü, üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, özellikle sevkıyatın söz konusu resmi kuruma veya 2 nolu Paragrafta belirtilen diğer büroya çalışma saatleri dışında bir zamanda kara taşımacılığı yoluyla ulaştığı durumlarda uygulayabilir.

 2.     (a)    "Belge kontrolleri" ve 13b(1) nolu Maddede belirtilen muayeneler ve Ek III'e ilişkin 4 nolu Madde hükümleriyle uyum amaçlı kontroller, giriş kapısındaki resmi kurum veya, Üye Devletin gümrük yetkilileriyle sorumlu resmi kurumları arasındaki anlaşmaya bağlı olarak, giriş kapısının gümrük ofisi tarafından yapılmalıdır

 (b)   "Kimlik kontrolleri" ve "bitki sağlığı kontrolleri", aşağıdaki (c) ve (d) şıkları saklı kalmak üzere, 13(1) ve 13(4) nolu Maddelerde değinilen bir gümrük prosedürüne dahil edilmeyi gerektiren gümrük formaliteleriyle bağlantı halinde giriş kapısındaki resmi kurum tarafından veya giriş kapısındaki resmi kurumun bulunduğu mekanda bu formalitelerle aynı yerde, ya da (d) şıkkında belirtilmiş varış mekanı hariç olmak üzere buna yakın sorumlu resmi kurum ve gümrük yetkilileri tarafından atanmış veya tasdik edilmiş herhangi bir yerde yapılmalıdır.

(c)          Bununla beraber, Topluluk dışı malların transiti söz konusu olduğunda, giriş kapısındaki resmi kurum, malın varacağı yerin resmi kurum veya kurumlarıyla anlaşma halinde, "kimlik kontrollerinin" veya "bitki sağlık kontrollerinin" bir kısmının ya da tamamının varış yerindeki resmi kurum tarafından kendi mekanında ya da (d) şıkkında belirtilmiş varış mekanı hariç olmak üzere buna yakın sorumlu resmi kurum ve gümrük yetkilileri tarafından atanmış veya tasdik edilmiş herhangi bir yerde yapılamasına karar verebilir. Eğer böyle bir anlaşma yoksa, "kimlik kontrolü" veya "bitki sağlığı kontrolü"nün tamamı giriş kapısındaki resmi kurum tarafından (b) şıkkında belirtilen yerlerden birisinde yapılacaktır.

(d)    Bitkilerin, bitki ürünleri ve diğer objelerin taşınmasıyla ilgili özel garanti ve belgelere uymak koşuluyla, 18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak, "kimlik kontrolü" ve "bitki sağlığı kontrolü", yukarıda sözü edilen yerler dışında, varış noktasının içinde yer aldığı mekandan sorumlu gümrük yetkilileri ve resmi kurum tarafından onaylanmış varış noktasında örneğin bir üretim yerinde yerine getirilebilir.

(e)    18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak, uygulayıcı hükümler aşağıdaki gibi uygulanacaktır:

 -    (b), (c) ve (d) şıklarına bağlı olarak "bitki sağlık kontrolleri"nin yerine getirilmesi için asgari koşullar;

-     Taşıma sırasında zararlı organizma yayılma riskinin olmamasını sağlamak amacıyla, bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin (c) ve (d) şıklarında belirtilen yerlere taşınmasına ilişkin özel garanti ve belgeler;

-     (d) şıkkındaki durum şartnamesiyle birlikte, varış noktasının depolama ve depolama koşullarının nitelenmesine bağlı olarak garantiler ve asgari koşullar,

(f)     Her halükarda, bitkinin "sağlık kontrolü" 13(1) nolu Maddede değinilen formalitelerin entegre bir parçası olarak kabul edilmelidir;

3.      Üye Devletler; kontrol edildikten sonra, sertifikanın orijinal veya elektronik formuna veya 13(1) (ii) nolu Maddede belirtildiği gibi, sorumlu resmi kuruma 13a(1)(b)(i) nolu Maddenin hükümlerine uygun olarak "belge kontrolü" amacıyla hazırlanmış notlar dışındaki alternatif belgelere, belgenin ibraz tarihi ve unvanıyla birlikte bu kurumun "vize"siyle işaretlenmesini emreder.

         18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak, sertifikada yer alan bilginin, eğer belirtilen bitkiler ekin amaçlıysa, her Üye Devletin sorumlu resmi kurumuna veya sevkıyattaki bitkilerin gönderileceği ya da ekileceği yere iletilmesini sağlamak için standardize edilmiş bir sistem kurulabilir.

4.      Üye Devlet, giriş kapısı olarak belirlenen yerlerin listesini yazılı olarak diğer Üye Devletlere ve Komisyona iletmelidir. Bu listede yapılacak herhangi bir değişiklik de yazılı olarak zaman kaybedilmeden iletilecektir.

         Üye Devletlerin her birisi kendi sorumluluk alanında, 2(b) ve 2(c) şıklarına bağlı olarak belirlenen yerlerin ve 2(d) şıkkında tanımlanan varış yerlerinin bir listesini hazırlamalıdır. Komisyon bu listelere ulaşabilmelidir.

Kimlik ve bitki sağlığı kontrolü yapan giriş kapısındaki her resmi kurum ve varış noktasındaki her resmi kurum, altyapı, ekipman ve personel konusunda belli asgari şartları yerine getirmek zorundadır.

18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak, yukarıda bahsi geçen asgari koşullar uygulayıcı hükümlere konmalıdır.

Aynı prosedüre uygun olarak, aşağıdaki koşullara ilişkin ayrıntılı kurallar belirlenmelidir:

(a)    1(c)(i) nolu Paragrafta belirtilen bilginin üzerinde yer aldığı bir gümrük prosedürüne dahil edilmek için gerekli belgelerin tipi belirlenecek;

 

 

 

 

 

 

(b)    Aşağıdaki kurumlar arasında bir işbirliği:

(i)     Giriş kapısındaki resmi kurum ve varış yerindeki resmi kurum,

(ii)    Giriş kapısındaki resmi kurum ve giriş kapısındaki gümrük ofisi,

(iii) Varış yerindeki resmi kurum ve varış yerindeki gümrük ofisi,

(iv)   Giriş kapısındaki resmi kurum ve varış yerindeki gümrük ofisi,

Bu kurallar bu işbirliğinde kullanılmak için örnek belge kurallarını, bu belgelerin iletim araçlarını, yukarıdaki resmi kurum ve ofisler arasında bilgi alışverişi için prosedürleri olduğu kadar sevkıyat ve partilerin kimliklerini korumak için alınması gerekeni önlemleri ve özellikle taşımacılık sırasında olmak üzere gerekli gümrük formaliteleri tamamlanıncaya kadar zararlı organizmaların yayılma riskine karşı koruma önlemlerini içerecek,

5.      2(b) veya (c) nolu Paragraflara uygun olarak yapılan bitki sağlığı kontrolleriyle ilgili olduğu sürece denetim altyapısını güçlendirmek için Üye Devletlere Topluluk finansal katkı sunacaktır.

         Bu katkının amacı, varış yerindekinin dışındaki muayene mevkilerinde, 2(e) nolu Paragrafa uygun olarak uygulayıcı hükümlerde şart koşulan asgari koşullarla uyumlu ve başarılan seviyenin ötesinde, gerektiği yerde, 7 nolu Paragrafta sağlanan önlemleri almak ve muayene ve incelemeleri yapmak için gerekli ekipman ve tesislerin tedarik edilmesini geliştirmektir.

         Komisyon bu amaç için uygun ödeneklerin Avrupa Birliği'nin genel bütçesine konulmasını önerecektir.

         Bu amaca yönelik ödenekler için belirlenen sınırlar içinde kalarak, Topluluk doğrudan ekipman ve tesislerin iyileştirilmesiyle ilgili olarak yapılan harcamaların %50'sini karşılayacaktır.

Topluluğun mali katkısına ilişkin ayrıntılı kurallar 18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak kabul edilen uygulayıcı bir Tüzükte yer alacaktır.

Ödenek ve Topluluğun mali katkı miktarı, söz konusu amaçlar için hazır ödeneklere bağlı olarak ve 21 nolu Maddede değinilen uzmanlar tarafından Komisyonun yetkisi altında yapılan soruşturmalar sonucunda, uygun olan yerlerde, söz konusu Üye Devlet tarafından sunulan belge ve bilginin ışığında, 18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak karar verilecektir.

 6.     13(1) nolu Maddede değinilen formaliteler esas alınarak, burada belirtilen koşulların yerine getirildiği dikkate alınarak, Ek V, Kısım A'da listelendikleri sürece, 10(1) ve (3) nolu Maddeler üzerinde gerekli değişiklik yapıldıktan sonra 13 nolu Maddede değinilen bitki, bitki ürünleri veya diğer objelere uygulanacaktır.

7.      13(1) nolu Maddede değinilen formaliteleri temel alarak, orada belirtilen koşulların yerine getirilmediği yerlerde, derhal aşağıdaki resmi önlemlerden bir veya daha fazlası alınacaktır:

 • (a) Sevkıyatın bir kısmının veya tamamının Topluluğa girmesinin reddi,

(b)    Resmi gözetim altında, Topluluk içinde dolaşımı sırasında uygun gümrük prosedürüne bağlı kalarak, sevkıyatın Topluluk dışındaki bir yere taşınması

(c)    Sevkıyattan hastalıklı ve zararlı ürünlerin çıkartılması,

(d)    Yok edilmesi,

(e)    İncelme veya resmi test sonuçları hazır oluncaya kadar karantina uygulanması,

(f)     İstisnai olarak ve sadece çok özel durumlarda, eğer tedavi sonucunda, zararlı organizma yayma riski bertaraf edilecek ve şartlar yerine getirilecekse Üye Devletin sorumlu resmi kurumları tarafından uygun tedavi; Ek I veya Ek II'de listelenmeyen zararlı organizmalarla ilgili olarak da uygun tedavi önlemleri alınabilir.

11(3) nolu Madde, ikinci alt Paragraf üzerinde gerekli değişikler yapıldıktan sonra aşağıdaki gibi olacaktır:

Sevkıyatın (a) şıkkındaki gibi reddedilmesi veya (b) şıkkındaki gibi Topluluk dışındaki bir yere gönderilmesi veya (c) şıkkındaki gibi bir kısmının çıkartılması durumunda, Üye Devletler, bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerinin kendi topraklarına girişleri sırasında hazırlanan bitki sağlığı sertifikası veya yeniden ihracat (re-export) amaçlı bitki sağlığı sertifikasının sorumlu resmi kurum tarafından iptal edilmesini sağlayacak.

İptali müteakip, söz konusu belge veya dokümanların ön yüzlerine, göze çarpan bir yere "iptal edilmiş sertifika" veya "iptal edilmiş doküman" ifadesi kırmızı mürekkepli üçgen bir tamponla aynı zamanda malların listesi ve sevkıyatın ret edildiği veya Topluluk dışında bir yere gönderildiği ya da çıkartıldığı tarih işaretlenecek. Büyük harflerle ve en azından Topluluğun bir resmi dilinde olacak şekilde hazırlanacaktır.

8.      16 nolu Maddenin gerektirdiği bilgi ve uyarılar saklı kalmak üzere, Üye Devletler, zapt edilen sevkıyatla ilgili olarak Üye Devletin aldığı veya alabileceği kararlar saklı kalmak üzere, söz konusu Üçüncü ülkelerden gelen ve bitki sağlığı koşullarına uymayan bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin ele geçirilmesi durumlarında, sorumlu resmi kurumun Komisyonu ve sevkıyatın geldiği veya gideceği Üçüncü ülkenin bitki koruma kuruluşunu haberdar etmesini sağlayacaktır. Bu bilgi mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde söz konusu bitki koruma kuruluşlarına, gerektiği yerlerde, Komisyona ulaştırılacak, böylelikle, özellikle, benzer durumun ileride tekrar etmemesi amacıyla gerekli adımların atılması yönünde durumu gözden geçirebilecekleridir. 18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak standart bir enformasyon sistemi kurulabilir.

 

 

 

 

Madde 13d

1.      13 nolu Maddeye uygun olarak yapılan ve Madde 13a(1) belirtilen belge, kimlik ve bitki sağlığı kontrollerinin yapılması nedeniyle ortaya çıkan masrafların karşılanması için Üye Devletler harç (Bitki sağlığı harcı) toplanmasını organize edeceklerdir. Toplanan harç miktarı aşağıdaki masrafları yansıtacak şekilde belirlenecektir:

(a)    Yukarıda bahsi geçen kontrolleri yapan enspektörlerin sigorta dahil maaşlarını;

(b)    Enspektörlerin bu görevi ifa etmesine imkan veren alet, ekipman, tesis ve ofisler;

(c)    Görsel tanı veya laboratuar testi için alınan örnekler;

(d)    Laboratuar testleri;

(e)    Söz konusu kontrolleri etkin bir şekilde yapmak için gerekli olan yönetim faaliyetleri (işlemsel genel giderler dahil), buna enspektörlerin görev sırasında veya görev öncesi aldıkları eğitim ve stajları için gereken masrafları dahil olabilir;

2.      Üye Devletler Ek VIIIa'da değinilen standart harç miktarını uygulayabilir ya da 1 nolu Paragrafa uygun olarak yapılan ayrıntılı masraf hesabını temel alarak Bitki Sağlığı harç miktarının seviyesini belirleyebilir.

13a(2) nolu Maddeye uygun olarak, belirli Üçüncü ülkelerden gelen belirli bitki, bitki ürünleri veya diğer objeler için, kimlik ve bitki sağlığı kontrollerinin azaltılmış aralıklarla yapıldığı zamanlarda, Üye Devletler, bu grup sevkıyat ve partilerden, muayene edilip edilmeyeceklerine bakmaksızın, orantısal olarak azaltılmış bir Bitki Sağlığı harcı toplayacaklardır.

18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak, bu azaltılmış Bitki Sağlığı harcının seviyesini belirlemek için uygulayıcı önlemler kabul edilebilir.

3.      Eğer Bitki Sağlığı harcı Üye Devlet tarafından bu Üye Devletin sorumlu resmi kurumunun taşıdığı masrafı temel alarak belirleniyorsa, söz konusu Üye Devletler 1 nolu Paragrafta listelenen öğelerle ilgili masrafların hesaplanması için gerekli metotları belirleyen raporları Komisyona bildireceklerdir.

Birinci Paragrafa uygun olarak uygulanan tüm harçlar Üye Devletin sorumlu resmi kurumunun taşıdığı gerçek masraflardan daha yüksek olmayacaktır.

 4.     Bu Direktifte belirtilen harçların doğrudan veya dolaylı olarak geri ödenmesine izin verilmeyecektir. Bununla beraber, Üye bir Ülkenin Ek VIIIa'da belirtildiği gibi standart bir harç için olabilecek başvurusu, dolaylı bir geri ödeme olarak dikkate alınmayacaktır.

5.      Ek VIIIa'da belirtilen standart harç, ekstra masraflar saklı kalmak kaydıyla, enspektörlerin istisnai yolculukları veya tarife dışı gelen sevkıyatların neden olduğu gecikmelere bağlı olarak enspektörlerin bekleme zamanı, normal çalışma saatleri dışında yapılan kontroller, ek kontroller veya kontrollerden elde edilen sonuçların doğrulanması için 13 nolu Maddede verilenlere ek olarak gerekli laboratuar testi, 15 veya 16 nolu Maddelere dayanan Topluluk kanunlarının gerektirdiği özel bitki sağlığı önlemleri, 13c(7) nolu Maddeye uygun alınan önlemeler, veya gerekli dokümanların tercüme edilmesi gibi kontrollere ilgili özel faaliyetler için yapılan ilave masrafları kapsar.

6.      Üye Devletler Bitki Sağlığı harcını almak için yetkilendirilmiş makamları atayacaktır. Harç ithalatçı veya onun gümrük temsilcisi tarafından ödenecektir.

7.      Bitki Sağlığı harcı, 1 nolu Paragrafta değinilen kontroller ve onların yapıldığını kanıtlayan belgelerle ilgili olarak Üye Devletlerde ulusal, bölgesel ya da lokal seviyede toplanan bütün diğer harç ve masraflar yerine geçecektir.

Madde 13e

IPPC'ye bağlı olarak Üye Devletler tarafından çıkartılan "bitki sağlığı sertifikası" ve "yeniden ihracat (re-export) amaçlı bitki sağlığı sertifikası" Ek VII'de belirtilen standart örnek biçiminde olacaktır.

Madde 14

Komisyondan gelen öneri/taslak üzerine hareket eden Konsey Ek' lerde yayılacak herhangi bir değişikliği kabul etmelidir.

Bununla birlikte aşağıdakiler, 18(2) nolu Madde yer alan prosedüre uygun olarak kabul edilmelidir.:

 • (a) belli üçüncü ülkelerden gelen bitkiler, bitki ürünleri veya diğer maddeler hususundaki Ek III' e ilave başlıklar aşağıdaki koşulları karşıladığında :
 • (i) bu başlıklar üçüncü ülkelerden gelen böyle ürünlerin girişi hakkında halen özel yasaklamalar uygulayan bir Üye Devletin talebi üzerine girdiğinde
 • (ii) orijin ülkede olan zararlı organizmalar Topluluğun tamamı veya bir parçası için risk oluşturduğunda; ve
 • (iii) onların söz konusu ürünlerdeki varlıkları giriş anlarında etkin bir şekilde saptanamadığında

 

 

 

 

 

 

 

 • (b) belli üçüncü ülkelerden gelen bitkiler, bitki ürünleri veya diğer maddeler hususundaki diğer Ek' lere ilave başlıklar aşağıdaki koşulları karşıladığında :
 • (i) bu başlıklar üçüncü ülkelerden gelen böyle ürünlerin girişi hakkında halen özel yasaklamalar uygulayan bir Üye Devletin talebi üzerine girdiğinde;
 • (ii) orijin ülkede olan zararlı organizmalar Topluluğun tamamı veya bir parçası için ekinler konusunda olası hasarın boyutunun öngörülemediği risk oluşturduğunda;
 • (c) Söz konusu Üye Devletle müzakere halinde"Eklerin B Kısımlarındaki düzeltmeler;
 • (d) Söz konusu edilen zararlı riskine uygun, teknik olarak kanıtlanabildiğinde veya teknik veya bilimsel gelişmelerin ışığında Eklere yapılan tüm değişiklikler';

 (e) "Ek VIIIa'ye değişiklikler"'

Madde 15

 1. 18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak , aşağıdaki istisnalar tanımlanabilir:

             - 4(5) nolu Madde hükümleri saklı kalmak üzere, Ek III, Kısım A ve Kısım B'yle ilgili 4(1) ve (2) nolu Maddelerden ve Ek IV, Kısım A, Bölüm I ve Ek IV, Kısım B'de değinilen koşullarla ilgili olarak 5(1) ve (2) nolu Maddeler ve 13(1)(i) nolu Maddenin üçüncü çentiğinden;

               -  Eğer eşdeğer koruma alternatif doküman veya notlarla sağlanmışsa, ahşap olması durumunda 13(1) (ii) nolu Maddeden

 • - bitkilerin veya bitki ürünlerinin orijini,
 • - uygun işlemler,
 • - bitkilerin veya bitki ürünlerinin kullanımı için özel tedbirler.

Risk, bulunabilen bilimsel ve teknik  bilgiler temelinde değerlendirilmelidir; böyle bilgiler yetersiz olduğunda ek soruşturmalar veya uygun olduğunda Komisyonun yetkisi/izni altında ve ilgili bitkilerin, bitki ürünlerinin veya diğer maddelerin geldiği ülkede Madde 21'in alakalı hükümlerine uygun olarak yapılan araştırmalar yoluyla  tamamlanmalıdır (supplemented).

Her izin Topluluk topraklarının hepsine veya bir kısmına bireysel olarak ve zararlı organizmaların korunmuş bölgelerde söz konusu ürün tarafından yayılma riskini dikkate alan koşullar altında  veya belli bölgelerde tarımsal ve ekolojik koşullardaki farklılıkları dikkate alarak uygulanmalıdır. Bu gibi durumlarda, ilgili Üye Devletler kati olarak, yukarıdaki hükümlerden çıkarılan izni şart koşan kararlarda  belli zorunluluklardan muaf tutulmalıdır.

Risk, bulunabilen bilimsel ve teknik  bilgiler temelinde değerlendirilmelidir. Bu gibi bilgiler yetersiz olduğunda ek soruşturmalar veya uygun olduğunda Komisyon tarafından yapılan araştırmalar yoluyla  tamamlanmalıdır (supplemented).

 2. 1 nolu Paragrafın birinci alt Paragrafında değinilen prosedüre uygun olarak, Topluluğa ihraca yönelik olarak Üçüncü ülke tarafından kabul edilen bitki sağlığı önlemeleri, eğer Üçüncü ülke objektif olarak bitki sağlığı koruması hakkında Topluluğunun beklediği uygun bir seviyeyi tutturmak için aldığı önlemleri Topluluğa kanıtlayabildiğinde ve eğer bu durum söz konusu Üçüncü ülkede kontrol, test ve diğer ilgili prosedürlerin 21 nolu Maddede değinilen uzmanlar tarafından makul aralıklarla yaptıkları ziyaretler sonucunda ortaya çıkan bulgulardan hareketle ortaya çıkan sonuçlarla desteklendiğinde, bu Direktifte belirtilen bitki sağlığı önlemlerine, özellikle Ek IV'de belirtilmiş olanlara, eşdeğer olarak tanımlanacaktır.

3. Birinci Paragrafın birinci alt Paragrafına uygun olan istisnaları veya 2 nolu Paragrafa uygun eşdeğer tanımını sağlayan kararlar, bu maddelerde belirtilen koşullara olan uygunluk ihracatçı ülke tarafından var olan her münferit durum için yazılı olarak resmi şekilde hazırlandığını gerektirecek ve uygunluğu onaylayan resmi ifadenin detaylarını beyan edecektir.

4. 3 nolu Paragrafta değinilen kararlar, Üye Devletlerin her münferit veya grup kullanım durumlarında diğer Üye Devletleri ve Komisyonu haberdar edip etmeyeceğini veya bunu nasıl yapacağını belirtecektir';

Madde 16

1. Her Üye Devlet, Ek I, Kısım A, Bölüm I veya Ek II, Kısım A, Bölüm I' de listelenen zararlı organizmaların kendi topraklarında bulunmasını veya topraklarının bir kısmında mevcudiyetleri daha önce bilinmeyen Ek I, Kısım A, Bölüm I veya Kısım B ya da  Ek II, Kısım A, Bölüm II' de veya Kısım B' de listelenen zararlı organizmaların görülmesini Komisyona"yazılı olarak"  ve diğer Üye Devletlere derhal bildirmelidir.

Üye Devlet ortadan kaldırmak için, bu mümkün değilse ilgili zararlı organizmanın yayılmasını engellemek  için gereken önlemleri almalıdır. Komisyonu "yazılı olarak" ve diğer Üye Devletleri alınan önlemler konusunda  bilgilendirmelidir.

2.  Her Üye Devlet, kendi topraklardaki varlıkları daha önce bilinmeyen Ek I ve II' de listelenen zararlı organizmaların gerçek veya şüphelenilen ortaya çıkışları konusunda Komisyonu ve diğer Üye Devletleri derhal bilgilendirmelidir. Komisyonu ve diğer Üye Devletleri alınan veya alınması amaçlanan önlemler konusunda da  bilgilendirmelidir. Bu önlemler, inter alia, ilgili zararlı organizmaların Üye Devletlerin topraklarında  diğer  yayılma riskini önleyecek şekilde olmalıdır.

Paragraf 1' de ve bu paragrafın birinci alt paragrafında söz edilen zararlı organizmaların girme veya yayılma tehlikesinin yakın olduğu düşünülen üçüncü ülkelerden gelen bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddelerin sevkıyatı konusunda, ilgili Üye Devletler Topluluk topraklarını bu tehlikeden korumak için gereken önlemleri derhal almalıdır ve Komisyonu ve Diğer Üye Devletleri bundan dolayı bilgilendirmelidir.

 

 

 

 

 

Bir Üye Devlet ikinci alt paragrafta söz edilenlerin dışındaki bir yakın tehlikenin olduğunu düşündüklerinde alınmasını gerekli gördüğü önlemler konusunda Komisyonu ve Diğer Üye Devletleri derhal  bilgilendirmelidir. Eğer bu önlemlerin bir zararlı organizmanın kendi topraklarına girişini veya orada yayılmasını önlemek için yeterli zamanda alınamayacağını düşünürse, Komisyon,  önlemleri paragraf 3' e güre kabul etmediği sürece, gerekli gördüğü ek önlemleri geçici olarak alabilir.

Komisyon bu hükmün  işleyişi ile ilgili bir raporu bir öneri/taslak ile birlikte 31 Aralık 1992 tarihine kadar Konseye sunmalıdır.

3.  Paragraf 1 ve 2 durumunda, Komisyon vaziyeti Bitki Sağlığı Daimi Komitesinde olabildiğince çabuk incelemelidir. Komisyonun izni/ yetkisi altında ve Madde 21' yer alan ilgili hükümlere uygun olarak yerinde araştırmalar yapılabilir. Üye Devletler tarafından alınan önlemlerin kaldırılıp kandırılmayacağına veya düzeltilip düzeltilmeyeceğine karar verilebilenler de dahil olmak üzere gerekli hükümler  18(2) nolu Madde yer alan prosedür altında  "zararlı riski analizine dayanarak veya 2 nolu Paragrafta değinildiği gibi bir ön zararlı risk analizi durumlarında" kabul edilebilir. Komisyon durumla ilgili  gelişmeleri izlemeli ve aynı prosedür altında söylenilen önlemleri, gelişmelerin gerektirdiği şekilde tadil emeli veya iptal etmelidir. Bir önlem yukarıda söz edilen prosedür altında kabul edilinceye kadar Üye Devlet aldığı önlemleri koruyabilir.

4. Paragraf 1 ve 2'in uygulanması  ile ilgili ayrıntılı kurallar, gerektiği gibi, Madde 18'de yer alan prosedüre uygun olarak kabul edilmelidir.

5. Eğer Komisyon 1 veya 2 nolu Paragraflara bağlı olarak alınan önlemlerden haberdar edilmemişse veya alınan önlemlerin yetersiz olduğuna karar verirse, Bitki Sağlığı Daimi Komitesinin toplantılarını askıya alabilir, zararlı riskiyle ilgili yapılan ön analizlere dayanarak, söz konusu zararlı organizmaları yok etme veya bu mümkün değilse yayılmasını engellemek için geçici önlemler alabilir. Bu önlemler bir an önce Bitki Sağlığı Daimi Komitesine 18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak kabulü, değişikliği veya iptali amacıyla iletilecektir.';

Madde 18

1.    Komisyon, 76/894/EEC(*) sayılı Konsey Kararı ile kurulan Bitki Sağlığı Daimi Komitesinden (bundan böyle "Komite" olarak tanımlanacaktır) yardım alacak.

2.   1999/468/EC sayılı Kararın 5 ve 7 nolu Maddeleri, bu Paragrafa referans yapılan yerlerinde, uygulanacak. 1999/468/EC sayılı Kararın 5 (6) nolu Maddesinde belirtilen süre üçer aylık dönemler olarak tespit edilecektir.

3.      Komite kendi prosedür kurallarını benimseyecektir.

Madde 20

1.  Bu Direktif ,bu konudaki daha sıkı koşulların şart koşulduğu veya kati olarak izin verildiği durumlar hariç, Topluluğun bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler için olan bitki sağlığı koşullarına ilişkin hükümlerini hiçbir şekilde etkilemez,

2. Birinci maddede söz edilen Topluluk hükümleri ile olan uyumu sağlamak için bu Direktifte  gerekli görülen düzeltmeler 18(2) nolu Maddedeki prosedüre uygun olarak kabul edilmelidir.

3.  Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler, özellikle de  Ek VI' da listelenenler, bunları ambalajlarını ve nakledildikleri araçlar için Üye devletler genelde bitkilere ve bitki ürünlerine depolama sırasında saldıran zararlı organizmalara karşı özel bitki sağlığı önlemleri alabilirler.

Madde 21

1. Bu Direktifin doğru ve her yerde aynı şekilde (uniform) uygulanmasını güvence altına alama aması doğrultusunda ve Üye Devletlerin yetkisi altında yapılan kontrollerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, Komisyon paragraf 3'de listelenen görevler konusunda, yerinde/sahada olan veya olmayan , bu Maddenin hükümlerine uygun olarak kendi yetkisi altındaki uzmanlar tarafından yapılacak kontroller örgütleyebilir.

Bu gibi kontroller  bir Üye Devlette gerçekleştirildiğinde, bunlar, paragraf 4 ve 5' de belirtildiği gibi bu Üye Devletin resmi bitki sağlığı Koruma örgütü ile yakın işbirliği içinde ve paragraf 7' de yer alan prosedüre uygun olarak yapılmalıdır.

2. Paragraf 1' de söz edilen uzmanlar

 • - Komisyon tarafından görevlendirebilirler,
 • - Üye Devletler tarafından görevlendirebilirler ve geçici olarak veya bu amaç için düzenlenmiş ve bir önceki düzenlemeye bağlı olmayan /ad hoc temelde Komisyonu hizmetine sunulmuş olabilirler.

Söz konusu uzmanlar, en azından bir Üye Devlette, resmi bitki sağlığını kontrolleri yapmakla görevli personel için talep edilen nitelikleri kazanmalıdırlar.

3.            1 nolu Paragrafta değinilen kontroller aşağıdaki görevlerle ilgili olarak yapılabilirler:

 • - 6 nolu Maddeye uygun olarak yapılan incelemelerin izlenmesi,
 • - 12(3) nolu Maddeye uygun olarak resmi kontrollerin yerine getirilmesi,
 • - 13(1) nolu Maddeye uygun olarak yapılan muayenelerin Üye Devletlerle işbirliği halinde, 5 nolu Paragrafın beşinci alt Paragrafında tanımlanan hükümler çerçevesinde, yerine getirilmesi ve izlenmesi,
 • - 13b(6) nolu Maddede değinilen teknik düzenlemelerde belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi ve izlenmesi,
 • - 15(1), 15(2) ve 16(3) Maddelerinde değinilen muayenelerin yapılması,
 • - Belirli zararlı organizmalar, bitki, bitki ürünleri veya diğer objelerin Topluluğa veya bazı koruma altındaki bölgelere girebilme veya içinde dolaşabilmesi koşullarını düzenleyen hükümlere bağlı olarak, 3(9), 4(5), 5(5) ve 13b(4) nolu Maddelerde değinilen çeşitli seçimler üzerinde çalışmak için veya deneme veya bilimsel amaçlar için gerekli izleme faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

 

 

 

 • - 16(3) veya (5) nolu Maddelerine uygun olarak kabul edilen önlemlerin veya, 16(1) veya (2) nolu Maddelerine uygun olarak Üye Devletler tarafından alınan önlemlerin, veya 15 nolu Maddeye uygun olarak verilen izinlerin gerektirdiği faaliyetlerin izlenmesi,
 • - 6 nolu Paragrafta değinilen konularda Komisyona yardımcı olunması,
 • - 7 nolu Paragrafta değinilen ayrıntılı kurallarla uzmanlara tahsisi edilen diğer herhangi bir görevin yerine getirilmesi;

4.  Paragraf  3' de listelenen görevlerin amacı doğrultusunda, paragraf 1' de söz edilen uzmanlar:

 • - bitkilerin,bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin yetiştirildiği, üretildiği, proses edildiği ve depolandığı fidanlıkları, çiftlikleri ve diğer yerleri ziyaret edebilir,
 • - Madde 6' ya göre olan incelemeler ile Madde 13' e göre olan muayenelerin yapıldığı yerleri ziyaret edebilir,
 • - Üye Devletlerin resmi bitki koruma örgütlerinin memurlarına danışabilirler,
 • - Üye Devletlerin ulusal müfettişleri bu Direktifin uygulanması doğrultusundaki faaliyetleri gerçekleştirdiklerinde omlara eşlik etmek.

5. Paragraf  1, ikinci alt paragrafta bahsedilen işbirliği altında Üye Devletlerin resmi bitki koruma örgütlerine gerekli düzenleri yapılmasına izin vermek için görev bilgisi yeterli avans verilmelidir.

Üye Devletler, muayenelerin tüm hedef ve etkinliğinin tehlikeye sokulmasını güvence altına almak için    tüm mantıklı adımları atmalıdır. onlar uzmanların görevlerini her hangi bir  mani  olmadan yapabilmelerini güvence altına almalı ve uzmanları talebi üzerine onlara laboratuar ekipmanları ve laboratuar personeli dahil bulunabilen gerekli binaları tedarik etmek için tüm mantıklı adımları atmalıdır. Komisyon bu gibi taleplerden gelen harcamaların Avrupa Birliği genel bütçesinden bu amaç için ayrılabilen tahsisatın limitleri içinde  karşılanmasını güvence altına almalıdır.

Uzmanlar, ulusal mevzuatlarla öyle talep ettiklerinde, ilgili Üye Devletin resmi bitki koruma örgütü tarafından hakkıyla yönlendirilmelidir/görevlendirilmelidir(mandated). "Bu hüküm söz konusu uzmanların Üye Devletlerin ithalat muayenelerine katılımları sırasında yapılan aşağıdaki istek tiplerinden kaynaklanan masraflarına uygulanmayacaktır: laboratuar testleri ve görsel muayene veya laboratuar testleri için numuneleri ve Madde 13d'de değinilen ücretlerle karşılanan masrafları';

Görevler, Madde 6' da söz edilen incelenmelerin izlenmesinden, Madde 13(1)'de söz edilen muayenelerin izlenmesinden veya  Madde 15(1) ve 16(3)'de 15(1)'de söz edilen araştırmaların yapılmasından oluştuğunda, hiçbir karar sahada alınmayabilir. Uzmanlar faaliyetleri be bulguları konusunda Komisyona rapor vermelidir.

Görevi, muayenelerin Madde 13(1)'e uygun olarak yapılması oluşturduğunda, bu muayeneler oluşturulmuş bir muayene programıyla bütünleştirilmeli ve ilgili Üye Devletler tarafından oluşturulan prosedürün kurallarına uyulmalıdır; bununla birlikte bir birleştirilmiş muayene durumunda ilgili Üye Devlet, eğer kenti bitki koruma örgütü ve komisyon anlaştı ise, sevkıyatın Topluluğa girmesine izin vermeyecektir. Eğer  deneyimler böyle bir genişletmenin gerekli olacağını gösterirse Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak, bu koşul, sevkıyata Topluluğa girmeden önce uygulanan diğer geri değiştirilemeyen gerekliliklere kadar genişletilebilir.

Topluluk uzmanları ve ulusal müfettişler anlaşamazlarsa, ilgili Üye Devlet belirleyici bir kararı beklerken gereken geçici önlemleri almalıdır.

Bütün durumlarda, ceza tutanakları ve idari cezalar konusunda ulusal hükümler normal prosedürler göre uygulanmalıdır. Uzmanlar bu Direktifin hükümlerinin şüpheli ihlali tanımladıklarında, bu durum ilgili Üye Devletin yetkili makamlarına bildirilmelidir.

6.  Komisyon

 • - zararlı organizmaların yeni vakalarının bildirilmesi için bir ağ kurmalıdır
 • - uzmanlar ve ulusal müfettişlerin faaliyetlerini yapmalarına yönelik kılavuzların düzenlenmesi için tavsiyelerde bulunmalıdır.

Bu ikinci görevde Komisyonu desteklemek için, Üye Devletler bitki sağlığı alanında mevcut ulusal muayene prosedürlerini Komisyona göndermelidir.

7.  Komisyon, paragraf 1'in ikinci alt paragrafında söz edilen işbirliği dahil olmak üzere bu Maddenin uygulanmasına yönelik ayrıntılı kuralları 18(2) nolu Maddedeki prosedüre uygun olarak kabul etmelidir.

8.  Komisyon en geç 31 Aralık 1994' e kadar bu Maddenin uygulanmasından kazanılan deneyimleri Konseye rapor etmelidir. Konsey, Komisyondan gelen öneri üzerine  nitelikli çoğunlukla hareket ederek eğer uygunsa bu deneyimlerin ışığında bu hükümleri tadil etmek için gereken önlemleri almalıdır

Madde 22

Bir  zararlı organizmanın Topluluğa girmesi veya orada yayılması sonucunda, onun  gerçek veya şüpheli olarak ortaya çıktığı durumda, Üye Devlet, bu zararlı organizmayı yok etmek veya ,mümkün değilse, kontrol altına almak için onunla  ile mücadele amacı doğrultusunda alınan veya planlanan gerekli önlemlerle doğrudan bağlantılı olan harcamaları karşılamak için Topluluktan, Madde 23 ve 24' e göre, 'bitki sağlığı  kontrolü' mali yardımı alabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 23

1.  İlgili Üye Devlet, talebi üzerine ,  Ek I ve II' de listelensin veya listelenmesin ilgili organizma

 • - Madde 16(1) veya (2)' nin birinci alt paragrafı altında bildirildiğinde, ve
 • - söz konusu organizmanın ya daha önce orada olduğu bilinmeyen veya yok edildiği bir alanda ortaya çıkmasından dolayı Topluluğun bütünü veya parçası için yakın bir tehlike teşkil ettiğinde, ve
 • - söz konusu alana, üçüncü bir ülkeden veya Topluğun bir başka yerinden olan bitkilerin, bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin sevkıyatı yoluyla girdiğinde

Madde 22' e söz edilen Topluluk mali katkısını alabilir.

2.  Aşağıdakilere Madde 22 anlamında gerekli önlemler gözüyle bakılmalıdır:

 • (a) resmi olarak veya aşağıdakiler konusunda resmi talep üzerine yapılan imha, dezenfeksiyon, dezenfestasyon, sterilizasyon, temizleme veya diğer muameleler
 • (i) organizmanın söz konusu alana girdiği sevkıyatı teşkil eden ve bulaşmış olduğu bilinen veya şüphelenilen bitkiler, bitki ürünleri veya diğer ürünler;
 • (ii) ilgili sevkıyattaki zararlı organizmalarla bulaşmış olduğu bilinen veya şüphelenilen bitkilerden yetiştirilen veya bu sevkıyatların bitkilerine, bitki ürünlerine veya diğer ürünlerine ya da bunlardan yetiştirilen bitkilere çok yakın olan bitkiler, bitki ürünleri veya diğer ürünler;
 • (iii) ilgili zararlı organizmalarla bulaşmış olduğu bilinen veya şüphelenilen yetiştirme zeminleri ve karalar
 • (iv) yukarıda söz edilen bitkilerin, bitki ürünlerinin veya diğer ürünlerin hepsi veya parçası ile temas etmiş olan üretim materyalleri, ambalajlama, paketleme ve depolama malzemeleri,depolama veya ambalajlama işletmeleri, nakliye araçları
 • (b) resmi olarak veya girmiş olan zararlı organizma ile bulaşmanın varlığı veya boyutunu izlemek için resmi talep üzerine yapılan muayene ve testler;
 • (c) söz konusu sevkıyattan veya ondan yetiştirilen materyalin dışındaki bitkilerin, bitki ürünlerinin veya diğer ürünlerin yanı sıra yetiştirme zeminlerinin, ekilebilen alanların veya işletmelerin kullanılması konusundaki giren zararlı organizmayla ilgili bitki sağlığı riski zemininde alınan resmi kararların sonucu olan yasaklamalar ve kısıtlamalar.

3.  Kamu fonundan

 • - ilgili yetkili makamın düzenli işletme maliyeti ile ilgili olanlar hariç paragraf 2(a) ve (b) de tarif edilen önlemlerin maliyetlerin tümünü veya parçasını karşılamak için, veya
 • - paragraf 2(c)' de tarif edilen önlemlerin bir veya daha fazlasının sonucundaki kazanç kayıplarının dışında olan finansal kayıpların tamamının veya bir kısmının karşılanması için

yapılan ödemeler paragraf 2'de söz edilen gerekli önlemlerle doğrudan alakalı olan harcamalar oalrk düşünülmelidir.

Birinci alt paragrafın tire ile işaretlenmiş ikinci paragrafını kapsamını daraltma yoluyla, bir yürütme Tüzüğü, kazanç kayıplarının karşılanmasının, paragraf 5' de bu konuda belirlenmiş koşullara tabi olan gereken önlemlerle doğrudan ilgili  olan harcamalar olarak düşünülmesi gereken vakaları, bu vakalara maksimum 3 yıl ile uygulanabilen zaman sınırlamalarıyla birlikte Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak belirlemelidir,

4.Topluluktan gelen mali katkıyı nitelemek için, Madde 16' nın olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, ilgili Üye Devlet en geç ortaya çıkan zararlı organizmanın tespit edildiği yılı takip eden takvim yılının sonundan önce Komisyona baş vurmalıdır ve komisyonu ve diğer Üye Devletleri aşağıdakiler konusunda derhal bilgilendirmelidir:

 • - paragraf 1' in tire ile işaretlenmiş birinci bölümünde hazırlanan tebliğin referansı,
 • - madde 22' de söz edildiği gibi, zararlı organizmanın ortaya çıkmasının doğası ve boyutu ve ne zaman, nerede ve nasıl tespit edildiği,
 • - paragraf 1' in tire ile işaretlenmiş üçüncü bölümünde söz edilen zararlı organizmanın girdiği sevkıyatın kimliği,
 • - alınan gerekli önlemler veya zaman çizelgesiyle birlikte planlanan yardımın arandığı gerekli önlemler ve
 • - elde edilen sonuçlar ve yapılan veya yapılacak olan harcamaların gerçek veya tahmini maliyeti ve Üye devletler tarafından aynı gerekli önlemlerin yürütülmesi için ayrılan kamu fonundan karşılanan veya karşılanacak olan bu gibi harcamaların oranı.

Gerçek  saptama tarihi 1 Ocak 1995' ten  daha erken olmayan zararlı organizmanın ortaya çıkışı 30 Ocak 1997'den önce tespit edildiğinde, bu tarih, bu paragraf ve paragraf 5' in anlamında tespit etme tarihi olarak alınmalıdır. Bununla birlikte bu hüküm, paragraf 3' de ifade edilen yürütme Tüzüğünde yer alan koşullar altındaki istisnai durumları saklı tutarak, paragraf 3, ikinci alt paragrafta  söz edilen kazanç kayıplarının karşılanması konusunda oradaki kazanç kayıplarına  uygulanmamalıdır,

5.  Madde 24' ün olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, Topluluktan gelen mali katkının tahsisatı ve miktarı Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak ilgili Üye Devlet tarafından paragraf 4' e göre teslim edilen bilgi ve belgeler, ve uygun olduğunda Madde 16(3)' ün ilk paragrafına uygun olarak, yukarıdaki paragraf 1' in tire ile işaretlenmiş ikinci bölümünde söz edilen tehlikenin boyutunu dikkate alarak komisyonun yetkisi altında Madde 21' de söz edilen uzman tarafından yapılan araştırmaların ışığında ve bu amaç için ayrılan tahsisata bağlı olarak  karar verilmelidir.

Bu amaçlar için bulunan tahsisatlarla belirlenen sınırlar içinde, Topluluktan gelen mali katkı % 50 yi karşılamalıdır ve paragraf 3, ikinci alt paragrafta  söz edilen kazanç kayıplarının karşılanması  durumunda , paragraf 2' de  belirtilen ve Madde 22' söz edilen zararlı organizmanın ortaya çıkışının tespit edildiği tarihten sonra iki yıldan fazla olmayan bir süre içinde alındığı veya bu süre için planlandığı bulunan gerekli önlemlerle doğrudan ilgili olan harcamaların % 25'e kadar olan bölümü karşılanmalıdır.

 

 

Eğer  ilgili incelemelerin durumu önlemlerin hedeflerinin mantıklı ek bir süre içinde başarılacağı sonucunu gösteriyorsa yukarıda bahsedilen süre aynı prosedüre göre, uzatılabilir. Topluluktan gelen mali katkı ilgili yılların üzerinde azalmalıdır.

Bir Üye Devlet, paragraf 4' ün tire ile işaretlenmiş üçüncü bölümüne uygun olarak sevkıyatın kimliği hakkındaki talep edilen bilgiyi tedarik edemediğinde, ortaya çıkışın varsayılan kaynaklarını ve sevkıyatın  niçin tanımlanamadığının nedenlerini  göstermelidir. Mali katkının tahsisatı aynı prosedüre göre bu bilgini değerlendirme çıktılarına bağlı olarak onaylanabilir.

Bu paragrafın yerine getirilmesi için olan ayrıntılı kurallar bir yürütme Tüzüğünde 18(2) nolu Maddedeki prosedüre uygun olarak  oluşturulmalıdır.

6.  Topluluk içinde durumun gelişmesi ışığında , Madde 18 veya 19' da yer alan prosedüre uygun olarak ilave aksiyonların yerine getirileceğine veya ilgili Üye Devlet tarafından alınan ya da  planlanan önlemlerin belli gereklilikler veya ek koşullara tabi tutulacağına, eğer bunlar söz konusu hedefin başarılması için gerekliyse, karar verilebilir.

Bu gibi ilave aksiyonlar, gereklilikler ve koşullar için Topluluktan gelen mali katkı tahsisatına aynı prosedürle karar verilmelidir. Bu amaçlar için bulunan tahsisatlarla belirlenen sınırlar içinde, Topluluktan gelen mali katkı

doğrudan ilave ilgili aksiyonlar, gereklilikler ve koşullar  ile alakalı olan harcamaların % 50' sini kapsamalıdır.

Bu gibi ilave aksiyonlar, gereklilikler ve koşullar esasen ilgili Üye Devletten ziyade Topluluk topraklarını korumak için tasarlanır, aynı prosedüre göre Topluluktan gelen mali katkı tahsisatının harcamaların % 50' sinden fazlasını karşılamasına karar verilebilir.

Topluluktan gelen mali katkı zamanla sınırlanmalı ve ilgili yıllar aşıldığında azalmalıdır.

7. Topluluktan gelen mali katkı tahsisatı, ulusal yasalar, Topluluk yasaları veya uluslar arası yasalar altındaki  harcamaların ödenmesi, kayıpların veya hasarların  karşılanması/telafisi için, Madde 24(3) de belirtilen durumlardaki Üye Devletler dahil olmak üzere ilgili Üye Devletin ya da bireylerin diğerlerine karşı sahip oldukları tazminatların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmamalıdır. Bu tazminatlardaki haklar, yasaların işletilmesiyle, Topluluk mali katkısının ödemesinin etkisiyle , bu gibi harcamaların, kayıpların veya hasarların katkı tarafından  karşılandığı ölçüde Topluluğa bir transferin hedefi olacaktır.

8. Topluluk mali katkısı birkaç taksit halinde ödenebilir.

Eğer Topluluk mali katkısını tahsis edildiği gibi artık doğrulanmadığı görünürse aşağıdaki  uygulanmalıdır:

Eğer  Üye Devletten gelen bilgilerden veya Madde 21' de söz edilen müfettişler tarafından Komisyon yetkisi altında tapılan araştırmaların sonuçlarından ya da  Komisyonun, Yapısal Fonlarla ilgili genel hükümlerin yer aldığı  21 Haziran 1999 tarih ve 1260/1999(EC) sayılı Konsey Tüzüğü (1), Madde 39' da bulunanlara benzer prosedürlere uygun olarak  yaptığı uygun incelemelerin sonuçlarından

 • - paragraf 5 ve 6' ya göre uygun olarak karar verilen gerekli önlemlerin, bütün olarak veya kısmen, yerine getirilmesindeki başarısızlıklar veya bu hükümlere uygun olarak belirlenen ya da izlenen hedeflerin gerektirdiği kurallara veya zaman sınırlarına uymadaki başarısızlıklar doğrulanmadığı, veya
 • - önlemler artık gerekmediği, veya
 • - 1260/1999(EC) sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 39' da tanımlanan durumun açıklandığı

saptanıyorsa, Topluluk mali katkısının ilgili Üye Devlete paragraf  5 ve 6' ya göre tahsis edilecek miktarı azaltılabilir veya askıya alınabilir.

9. Ortak tarım politikasının finansmanı üzerine olan 17 Mayıs 199 tarih ve 1257/1999 (EC) (2) sayılı Konsey Tüzüğünün Madde 8 ve 9' u ayrıntıda gereken değişiklik yapıldığı halde (mutatis mutandis) uygulanmalıdır.

10. Eğer paragraf 8' de belirtilen kaynaklardan

 • (a) paragraf 5 veya 6' e uygun olarak alınan gerekli önlemlerin
 • (i) yerine getirilmediği; veya
 • (ii) bu hükümlere uygun olarak belirlenen ya da izlenen hedeflerin gerektirdiği kurallara veya zaman sınırlarına uyan bir şekilde yerine getirilmediği;veya
 • (b) ödenen miktarın malı katkının tahsis edildiğinin dışındaki amaçlar için kullanıldığı;veya
 • (c) 1260/1999(EC) sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 39' da tanımlanan durumun açıklandığı

saptanıyorsa, ilgili Üye Devlet, kendine paragraf  5 ve 6' nın altında ödenen Topluluk mali katkısı tahsisatı miktarının hepsini veya parçasını geri vermelidir.

Paragraf 7' nin ikinci cümlesinde söz edilen haklar, geri verme zamanının etkisiyle yasanı işletilmesi yoluyla geri verilen para tarafından karşılanan miktar kadar ilgili Üye Devlete bir geri transferin hedefi olacaktır,

Geç ödeme hesabının faizi Finansal Tüzüğün hükümlerine uygun olarak  ve Madde 18' de yer alan prosedüre göre Komisyon tarafından düzenlenen düzenlemelere uygun olarak ödenmemiş toplamın üzerine eklenmelidir.

 

_____

 • (1) OJ L 161, 26.6.1999, s . 1
 • (2) OJ L 160, 26.6.1999, s . 103

 

 

 

 

 

Madde 24

1.Madde 22' de söz edilen zararlı organizmaların ortaya çıkmasının nedenleri konusunda aşağıdakiler uygulanmalıdır:

Komisyon , zararlı organizmaların ortaya çıkmasının ilgili alanda ortaya çıkmasına zararlı organizmayı taşıyan bir yada daha fazla sevkıyatın  bu alana hareket etmesinin  neden olup olmadığını doğrulamalı ve sevkıyatın/ geldiği Üye Devleti veya Üye Devletler sırasını tanımlamalıdır.

Zararlı organizmayı taşıyan sevkıyatın geldiği Üye Devlet, yukarıda söz edilen Üye Devlet olsun veya olmasın, Komisyonu, onun talebi üzerine, ilgili sevkıyatın/ sevkıyatların orijini veya orijinleri ile ilgili tüm ayrıntılar ve Üye Devletin bu Direktifin hükümlerine uymayan sevkıyatın/ sevkıyatları saptamada niçin başarısız olduğunu tespit etmek için, bu Direktifte şart koşulan incelemeler, muayeneler ve kontroller de dahil olmak üzere kapsanan idari işlemler konusunda derhal bilgilendirmelidir. Belirlenmiş bir süre içinde aynı orijinden veya orijinlerden gönderilen diğer sevkıyatların varacağı yerler konusunda da Komisyonu, onun talebi üzerine bilgilendirmelidir.

Bilginin sağlanması amacı doğrultusunda, Komisyonun yetkisi altındaki Madde 21' de söz edilen uzmanlar tarafında araştırma yapılabilir.

2.  Bu hükümlere veya Madde 16(3) deki hükümlere uygun olarak elde edilen bilgi, Topluluğun bitki sağlığı tüzüklerinin veya bunların yerine getirilmesindeki başarısızlıkların ve bu başarısızlıkları çözümü için alınabilecek önlemlerin tanımlanması amacı doğrultusunda, Komite de incelenmelidir.

3.Paragraf 1' de söz edilen bilgi, Antlaşmanın ve  bu Direktifin altında yer alan hükümleri, özellikle Madde 6' da yer alan incelemelerle ilgili olanları veya Madde 13(1) de yer alan muayenelerle ilgili olanları, karşılamakta başarısız olan sevkıyatın/ sevkıyatların geldiği Üye Devletin ilgili  alanda zararlı organizmanın ortaya çıkması ile sonuçlanan uygunsuzluğu saptamadığını tespit etmek için de kullanılmalıdır.

Paragraf  2' de söz edilen sonuçlara Madde 23(1) ' de ki Üye Devlet hususunda ulaşıldığında , Topluluk malı katsısı tahsis edilmemeli, veya halen tahsis edildiyse ödenmemelidir ya da eğer halen ödendiyse Topluluğa geri ödenmelidir. İkinci durumda Madde 23(10), üçüncü alt paragraf uygulanmalıdır. "3 nolu Paragraf gereği geri ödenecek paranın miktarları 18(2) nolu Maddede değinilen prosedüre uygun olarak tespit edilecektir';

Paragraf  2' de söz edilen sonuçlara başka bir Üye Devlet hususunda ulaşıldığında, Topluluk yasası Madde 23(7) nin ikinci cümlesini dikkate alarak uygulanmalıdır.

Madde 25

13c(5) nolu Madde' da söz edilen mali katkı hakkında Komisyonda gelen öneri üzerine nitelikli çoğunlukla hareket eden Konsey, bu amaç için kullanılmaya hazır tahsisatla belirlenen sınırlar içinde olan ve Madde 23(5) veya (6)' ya uygun olarak alınan kararları etkilemediği bulunan,doğrudan ekipman ve binalarla ilgili olan  harcamaların % 70 kadar olan Topluluk katkısını doğrulayan üstün  Topluluk çıkarlarının istisnai durumları hususundaki hükümleri kabul etmelidir.

Madde 26

En geç 20 Ocak 2002 tarihine kadar Komisyon 13c(5) nolu Madde' ve Madde 22, 23, ve 24  başvurularının sonuçlarını  incelemeli ve beraberinde  tadil için gerekli önerilerle olan bir raporu Konseye teslim etmelidir.

Madde 27

Ek  VIII, Kısım A' da listelenenlerle tadil edilmiş olan 77/93/EEC sayılı Direktif bu vesileyle, Üye Devletlerin Ek VIII , Kısım B' de bulunan yerlerinin değiştirme başvurular için verilen zaman sınırlarına  uyma zorunluluklarının olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan , kaldırılmıştır.

İptal edilen Direktife yapılan atıflar bu Direktife yapılan atıflar olarak yorumlanmalıdır ve Ek IX yer alan bağlantı tablosuna göre okunmalıdır.

Madde 28

Bu Direktif Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinde yayınlanmasını takip eden yirminci günde yürürlüğe girer.

Madde 29

Bu Direktif Üye Devletlere hitap eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK I

 

Kısım A

 

Tüm Üye Devletlere girişinin ve Oralarda yayılmasının yasaklanması gereken zararlı organizmalar

 

Bölüm I

 

Topluluğun herhangi bir yerinde olduğu bilinmeyen ve bütün  Toplulukla ilgili olan zararlı organizmalar

 

•(a)  Gelişmelerinin tüm aşamasındaki Sinekler, keneler ve nematodlar

 • 1. Acleris türleri ( Avrupalı olmayan)
 • 2. Amauromyza maculosa (Malloch)
 • 3. Anomala orientalis Waterhouse
 • 4. Anoplophara chinensis (Thomson)

4.1    Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 • 5. Anoplophara malasiaca (Foster)
 • 6. Arrhenodes minutus Drury
 • 7. Bemisia tabacci türleri Genn.(Avrupalı olmayan nüfus), aşağıdaki gibi virüslerin taşıyıcısı olan
 • (a) Fasülye altın mozaik virüsü
 • (b) Cowpea yumuşak benek virüsü
 • (c) Marul bulaşıcı sarılık virüsü
 • (d) Biber yumuşak tigré virüsü
 • (e) Kabak yaprak kıvrımı virüsü
 • (f) Sütleğen(Euphorbia) mozaik virüsü
 • (g) Florida domatesi virüsü
 • 8. Cicadellidae (Avrupalı olmayan), Pierce hastalığı (Xylella fastidiosa' nın neden olduğu) taşıyıcısı olarak bilinen
 • (a) Carneophala fulgida Nottingham
 • (b) Draeculaphela minerva Ball
 • (c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
 • 9. Choristoneura türleri( Avrupalı olmayan)
 • 10. Conotrachelus nenuphar(herbst)
 • 10.1 Diabrotica barberi Smith ve Lawrence
 • 10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
 • 10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
 • 10.4 Diabrotica virgifera Le Conte
 • 11. Heliothis zea (Boddie)
 • 11.1 Hirschmanniella gracillis (de Man) dışındaki, Hirschmanniella türleri Luc ve Goodey
 • 12. Liriomiza sativae Blanchard
 • 13. Longidorus diadecturus Eveligh ve Allen
 • 14. Monochamus türleri (Avrupalı olmayan)
 • 15. Myndus crudus Van Duzee
 • 16. Nacobbus aberrabns (Thorne) Thorne ve Allen

16.1.   Naupactus leucoma Boheman

 • 17. Premnotrpes türleri(Avrupalı olmayan)
 • 18. Pseudopityophytorus minutissimus (Zimmermann)
 • 19. Pseudopityophytorus pruinosus Eichhoff
 • 20. Scaphideus luteolus (Van Duzee)
 • 21. Spodoptera eridania (Cramer)
 • 22. Spodoptera frugiperde (Smith)
 • 23. Spodoptera litura (Fabricus)
 • 24. Thrips palmi Karny

 

 

 

 

 

 

 • 25. Aşağıdaki gibi Tephritidae (Avrupalı olmayan)
 • (a) Anastrepha traterculus (Wiedermann)
 • (b) Anastrepha ludens (Loew)
 • (c) Anastrepha obliqua Macquart
 • (d) Anastrepha suspensa (Loew)
 • (e) Dacus ciliatus Loew
 • (f) Dacus cucurbitae Coquillet
 • (g) Dacus dorsalis Hendel
 • (h) Dacus tryoni (Froggatt)
 • (i) Dacus tsuneonis Miyake
 • (j) Dacus zonatus Saund
 • (k) Epochra canadensis (Loew)
 • (l) Pardalaspis cyanescens Bezzi
 • (m) Pardalaspis quınaria Bezzi
 • (n) Ptrandrus rosa (Karsch)
 • (o) Rhacochlaena japonica Ito
 • (p) Rhagoletis cingulata (Loew)
 • (q) Rhagoletis completa Cresson
 • (r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
 • (s) Rhagoletis indifferens Curran
 • (t) Rhagoletis mendax Curran
 • (u) Rhagoletis pomonella Walsh

•(v)   Rhagoletis ribicola Doane

 • (w)Rhagoletis suavis (Loew)

 

 • 26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato(Avrupalı olmayan nüfus)
 • 27. Xiphinema californicum Lamberti ve Bleve-Zacheo

 

•(b) Bakteriler

 1. Xylella fastidiosa (Well ve Raju)

 

•(c)  Küfler

 1. Ceratocystis fagaceraum (Bretz) Hunt
 2. Chrysomyxa arctostaphii Dietel
 3. Cronartium türleri (Avrupalı olmayan)
 4. Endocronartium türleri (Avrupalı olmayan)
 5. Guignardia laricina(Saw.) Yamamoto ve Ito
 6. Gymnısporangium türleri (Avrupalı olmayan)
 7. Inonotus weirn (Murril ) Kotiaba ve Polizar
 8. Melamspora farlowii (Arthur) Davis
 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey
 10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito ve diğerleri
 11. Mycosphaerella populorum G.E.Thompson
 12. Phoma andina Turkensteen
 13. Phyloosticta solitaria Ell. ve Ev.
 14. Septoria lycopersici Speg.var.malagutii Ciccarone ve Boerema
 15. Thecaphora solani Barrus
 • 15.1 Tilleta indica Mitra
 1. Trechispora brinkmannii( Bresad.) Rogers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•(d) Virüsler ve virüs benzeri organizmalar

 1. Karaağaç phlöem nekroz virüsü
 2. Aşağıdaki gibi patates virüsleri ve virüs benzeri organizmaları
 • (a) Andean patates gizli(latent) virüsü
 • (b) Andean patates benek virüsü
 • (c) Arracacha virüs B, oca sışu/soyu
 • (d) Patates siyah halka nokta virüsü
 • (e) Patates iğ yumru viroidi
 • (f) Patates T virüsü
 • (g) A, M, S, V, X ve Y(Yo, Yn ve Yc dahil) patates virüslerinin Avrupalı olmayan izolatları ve patates yaprak rulo/yuvarlanma (leaf roll) virüsü
 1. Tütün halka nokta virüsü
 2. Domates halka nokta virüsü
 3. Cydonia Mill,,FragariaL., Malus Mill,, PyrusL., RibesL., RubusL., VitisL.nın virüsleri ve virüs benzeri organizmaları
 • (a) Dağ çileği beneği virüsü
 • (b) Kiraz törpü yaprak virüsü (Amerikan)
 • (c) Şeftali mozaik virüsü
 • (d) Şeftali phony raşitik (rickettsia) virüsü
 • (e) Şeftali rozet mozaik virüsü
 • (f) Şeftali rozet mikoplasması
 • (g) Şeftali X- hastalığı mikoplasması
 • (h) Şeftali sarılığı mikoplasması
 • (i) Erik çizgi modeli(pattern) virüsü
 • (j) Ahududu yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsü
 • (k) Çilek gizli (latent)'C' virüsü
 • (l) Çilek damar bağlama virüsü
 • (m) Çilek cadı süpürgesi mikoplazması
 • (n) Cydonia Mill,,FragariaL., Malus Mill,, PyrusL., RibesL., RubusL., VitisL.nın Avrupalı olmayan virüsleri ve virüs benzeri organizmaları
 1. Bemisia tabaci Genn., yoluyla taşınan aşağıdaki gibi virüsler
 • (h) Fasülye altın mozaik virüsü
 • (i) Cowpea yumuşak benek virüsü
 • (j) Marul bulaşıcı sarılık virüsü
 • (k) Biber yumuşak tigré virüsü
 • (l) Kabak yaprak kıvrımı/buklesi ( curl)virüsü
 • (m) Sütleğen(Euphorbia) mozaik virüsü
 • (n) Florida domatesi virüsü

 

 • (e) Asalak bitkiler:
 1. Arceuthobium türleri (Avrupalı olmayan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm II

Toplulukta olduğu bilinen ve tüm Toplulukla ilgili olan Zararlı organizmalar

 

•(a)  Gelişmelerinin tüm aşamalarındaki sinek, kene ve nematodlar

 1. Globodera pallida (Stone)
 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
 3. Heliotis armigera (Hübner)
 • 3.1 Meloidogyne chitwoodii Golden ve diğerleri ( tüm nüfus)
 • 3.2 Meloidogyne fallax Karssen
 1. Opogona sacchari (Bojer)
 2. Popilia japonica Newman
 • 5.1 Rhizoecus hibisci Kawai ve Tagaki
 1. Spodophtera littoralis (Boisduval)

 

•(b) Bakteriler

 1. Clavibacter michiganesis (Smith) Davis ve diğerleri sepedonicus türleri
 2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

•(c)  Küfler

 1. Melamspora medusae Thümen
 2. Synchtrium endobioticum (Schilbersky) Percival

•(d) Virüsler ve virüs benzeri organizmalar

 1. Elma tomurcuklanma virüsü
 2. Kayısı klorotik yaprak rulo/yuvarlanma(leafroll)virüsü
 3. Armut düşme (decline) mikoplazması

 

KISIM B

 

Belli korunmuş kuşaklara girmesi buralarda yayılması yasaklanması gereken zararlı organizmalar

 

•(a)  Gelişmelerinin tüm aşamalarındaki sinek, kene ve nematodlar

 

Türler

Korunmuş kuşaklar

1. Bemisia tabaci Genn( Avrupa nüfusu)

IRL, P (Entre Douro  e Minho arası, Trás-os-Montes, Beira İnterior, ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira ve Azores), UK,S ,FI

2. Globodera pallida (Stone) Behrens

FI

3. Leptinotarsa decemlineata Say

E( Ibiza ve Minorka), IRL,P( Madeira ve Azores), FI(Ǻland bölgesi, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku Uusimaa), S (Blekinge kırları, Gotland, Halland, Kalmar ve Skǻne), UK

"4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL ve UK (Kuzey İrlanda)"

 

 

 

 

•(b) Virüsler ve virüs benzeri organizmalar

 

 

Türler

Korunmuş kuşaklar

1. Pancar nekrotik sarı damar virüsü

DK, F ((Britanny), FI,IRL,P( Azores),S, UK (Kuzey İrlanda)

2. Domates noktalı soldurma (wilt) virüsü

S, FI

 

 

 

 

 

 

 

EK II

 

KISIM A

 

Belli bitkilerde ve  bitki ürünleri üzerinde olduklarında Tüm Üye Devletlere girişinin ve Oralarda yayılmasının yasaklanması gereken zararlı organizmalar

 

Bölüm 1

 

Topluluğun herhangi bir yerinde olduğu bilinmeyen ve bütün  Toplulukla ilgili olan zararlı organizmalar

 

•(a)  Gelişmelerinin tüm aşamalarındaki sinek, kene ve nematodlar

Türler

Bulaşma hedefi

1. Aculops fuchsiae Keifer

Tohum dışında, dikim amaçlı olan FuchsiaL. bitkileri,

2. Aleurocantus türleri

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Tohum dışında, dikim amaçlı olan FragariaL. bitkileri

4. Anthonomus signatus (Say)

Tohum dışında, dikim amaçlı olan FragariaL. bitkileri

5.  Aonidella citrana Coquillet

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

6. Aphlenchoides besseyi Christie(*)

Oryza Türlerinin taohumları

7.  Aschistonyx eppoi Inouye

Avrupa' da olmayan ülkelerden gelen JuniperusL.,bitkileri

8.  Bursaphelenchus xylophilis (Steiner ve Buhere) Nickle ve diğerleri

Meyve ve tohum dışındaki Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill.,Picea A.Dietr,Pinus L., Pseudotsuga Carr. ve Tsuga bitkileri ve Avrupa' da olmayan ülkelerden gelen kozalaklıların(Coniferale) tahtası

9.  Carposina niposensis Walsingham

Avrupa' da olmayan ülkelerden gelen Tohum dışında Cydonia Mill,, Malus Mill,, PyrusL., PrunusL., bitkileri

10.  Diaphnoria citri Kuway

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri ve Muraya König

11. Enarmonia packardii (Zeller)

Avrupa' da olmayan ülkelerden gelen Tohum dışında Cydonia Mill,, Malus Mill,, PyrusL., PrunusL., bitkileri

12. Enarmonia prunivora Walsh

Tohum dışında, dikim amaçlı olan Crategus L., Malus Mill,, PhotiniaLdl., PrunusL.,ve  Rosa l.bitkileri ve Avrupa' da olmayan ülkelerden gelen Malus Mill,, ve PrunusL., meyveleri

13.  Eotetranychus lewisi McGregor

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

14. Eotetranychus orientalis Klein

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

15.  Grapholita ionapinata Heinrich

Avrupa' da olmayan ülkelerden gelen Tohum dışında Cydonia Mill,, Malus Mill,, PyrusL., PrunusL., bitkileri

16. Hishomonus phyctis

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

17. Leucaspis japonica Ckll.

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

18. Listronotus bonariensis (Kuschel)

Arjantin, Avustralya, Bolivya, Şili,Yeni Zelanda ve Uruguay' dan gelen Cruciferae , Gramineae, ve Trifolium türlerinin tohumları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türler

Bulaşma hedefi

19, Margarodes, Avrupalı olmayan türler, aşağıdaki gibi:

 • (a) Margarodes vitis Philillipi
 • (b) Margarodes vredendalensis de Klerk
 • (c) Margarodes prieskaensisi

Meyve ve tohum dışındaki Vitis L. bitkileri,

20.  Numonia pyrivarella (Matsumura)

Avrupa' da olmayan ülkelerden gelen Tohum dışında Pyrus L. bitkisi

21. Oligonychus perditus Pritchard ve Baker

Avrupa' da olmayan ülkelerden gelen Tohum ce meyve dışında Juniperus L. bitkisi

22. Pissodes türleri (Avrupalı olmayan)

Avrupa' da olmayan ülkelerden gelen Meyve ve tohum dışındaki kozalaklılar (Coniferale), kozalaklıların (Coniferale)kabuklu tahtası, kozalaklıların(Coniferale) izole kabukları,

23.  Radopholus citrophilus Huettel Dickson ve Kaplan

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri ve köklü veya yetiştirme ortamıyla birlikte Araceae, Marantaceae, Persea türleri, Strelitziaceae bitkileri

24. Saissetia nigra(Nietm.)

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

25. Scirtothrips aurantii Faure

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

26. Scirtothrips dorsalis Hood

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

27. Scirtothripscitri (moultex)

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

28. Scolytidae türleri (Avrupalı olmayan)

Avrupa' da olmayan ülkelerden gelen Meyve ve tohum dışındaki  3 m' nin  üzerinde kozalaklılar (Coniferale), kozalaklıların (Coniferale)kabuklu tahtası, kozalaklıların(Coniferale) izole kabukları

29. Tachypterellus quadrigibbus Say

Avrupa' da olmayan ülkelerden gelen Tohum dışında Cydonia Mill,, Malus Mill,, PyrusL., PrunusL., bitkileri

30. Toxoptera citricida Kirk

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

31.  Trioza erytreae Del Guercio

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri ve Clausena Burm bitkisi

32.  Unaspis citri Comstok

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

(*) Aphelenchoides besseyi Christie Toplulukta Oryza türleri üzerinde yoktur.

 

 

•(b) Bakteriler

Türler

Bulaşma hedefi

1. Turunçgiller( Citrus) yeşillenme bakterisi

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

2. Turunçgiller( Citrus) alacalı klorosis

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

3.  Erwinia stewartii (Smith) Dye

Zea mais. L.tohumları

4. Xanthomonas campestris (turunçgillere patojen olan her suş/soy)

Meyve ve tohum dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezleri

5. Xanthomonas campestris pv. oryza (Ishiyama) Dye ve pv. oryzicola (Fang.ve diğerleri) Dye

Oryza türlerinin tohumları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•(c)  Küfler

Türler

Bulaşma hedefi

1.Altenaria altenata (Fr)Keissler( Avrupalı olmayan patojenik izolatları)

Avrupalı olmayan ülkeler kökenli, dikim amaçlı olan , tohumu dışındaki Cydonia Mill.,Malus Mill., ve Pyrus L.bitkileri

1.1   Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Dikimi hedeflenen, tohumluk dışında, Kanada ve Amerika Birleşik Devleri menşeli Corylus L. bitkileri"

2. Apiosporina morbosa (Schwein) v.Arx

Dikim amaçlı olan tohumu dışındaki Prunus L.bitkisi

3. Atropelli türleri

Tohumu ve meyvesi dışındaki Pinus L.bitkisinin izole kabuğu , ve Pinus L.bitkisinin tahtası

4. Ceratocytsis coerulescens (Münch) Bakshi

Meyvesi ve tohumu dışındaki Kuzey Amerika ülkeleri kökenli  Acer saccharum Marsh bitkisi ve doğal yuvarlak yüzü korunmamış olan dahil da olmak üzere Acer saccharum Marsh bitkisinin tahtası

5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori ve Nambu) Deighton

Tohumu ve meyvesi dışındaki Pinus L.bitkisi, ve Pinus L.bitkisinin tahtası

6. Cercospora angolensis Carv.ve Mendes

Tohumları  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

7. Ciborinia camelliae Kohn

Avrupalı olmayan ülkeler kökenli, dikim amaçlı olan, tohumu dışındaki Camelia L.bitkileri

8. Diaporthe vaccinii Shaer

Dikim  amaçlı olan, tohumu dışındaki Vaccinium  türleri.

9. Elsinoe türleri Bitanc. Ve Jenk.Mendes

Meyve ve tohumları dışındaki Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri, Güney Amerika kökenli olan Citrus reticulata Blanko ve Citrus sinenesis(L.) Osbeck bitkiler,n,in meyveleri dışında meyve ve tohumları hariç CitrusL., bitkileri ve bunların melezleri

10. Fusarium oxyporumf. Sp.albenidis (Kilian ve Maire) Gordon

Meyveleri ve tohumları dışındaki Phoenix türleri

11. Guıgnardia citricarpa Kiely (turunçgillere patojen olan tüm suşları/soylar)

Tohumları  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

12. Guıgnardia piricola (Nosa) Yamamoto

Avrupalı olmayan ülkeler kökenli,  tohumu dışındaki Cydonia Mill.,Malus Mill.,Prunus L., ve Pyrus L.bitkileri

13. Puccinia pittieriana Hennings

Meyve ve tohumları dışındaki Solanaceae bitkisi

14. Scirrhia acicola (Dear.) Siggers

Meyve ve tohumları dışındaki Pinus L. bitkisi

15. Venturia nashicola Tanaka ve Yamamoto

Avrupalı olmayan ülkeler kökenli, dikim amaçlı olan , tohumu dışındaki Pyrus L.bitkileri

 

•(d) Virüsler ve virüs benzeri organizmalar

Türler

Bulaşma hedefi

1. Pancar kıvırcık tepe virüsü (Avrupalı olmayan izolatları)

Dikim amaçlı olan, tohumları  dışındaki Beta vulgaris bitkisi

2. Siyah ağaç çileği gizli virüsü

 Dikim amaçlı olan Rubus L.bitkisi

3. Fidan solduran ve Fidan solduran benzeri(blight and blight-like)

Tohumları ve meyveleri dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

4. Cadang- Cadang viroidi

Dikim amaçlı olan tohumları dışındaki Palmae bitkisi

5. Kiraz yaprak rulo/yuvarlanma (leaf roll) virüsü(*)

Dikim amaçlı olan Rubus L.bitkisi

6. Turunçgiller mozaik virüsü

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

7. Turunçgiller tristeza virüsü (Avrupalı olmayan izolatları)

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

8. Leprosis

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

9. Küçük Kiraz patojeni

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Prunus cerasus L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Refd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa(Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis bitkileri, bunların melezleri ve değişik kültürleri(cultuvars)

 

 

 

 

 

Türler

Bulaşma hedefi

10. Doğal olarak yayılan psorosis

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

11. Palmiye öldüren sarılık mikoplazması

Dikim amaçlı olan, Avrupalı olmayan ülkeler kökenli, tohumları dışındaki Palmae bitkisi

12. Prunus nekrotik halka nokta (ringspot) virüsü(**)

Dikim amaçlı olan Rubus L.bitkisi

13. Satsuma  bodur virüsü

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

14. Paçavra yaprak virüsü

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

15. Cadı süpürgesi (MLO)

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

(*)Kiraz yaprak rulo/yuvarlanma (leaf roll) virüsü Rubus L.bitkisinde  toplulukta görülmez.

(**)Prunus nekrotik halka nokta (ringspot) virüsü Rubus L.bitkisinde  toplulukta görülmez

 

 

 

 

Bölüm II

 

Toplulukta olduğu bilinen ve Topluluğun her yeriyle bağlantılı olan zararlı organizmalar

 

•(a)  Gelişmelerinin tüm aşamasındaki sinekler, keneler ve nematodlar

Türler

Bulaşma hedefi

1. Aphelenchoides besseyi Christie

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Fragaria L.bitkisi

2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Meyveleri ve tohumları dışındaki Vitis L.bitkisi

3. Ditylenchus destructor Thorne

Dikim amaçlı Crocus L.nin çiçek soğanları ve tomurcuklu soğanları, m,myatür kültüvarlar(cultivar) ve Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort.,

Gladiolustubergenii hort., Hyancinthus L., İris L.,Trigridia Juss, Tulipa L., gibi Gladiolus Tourn.ex L.alt familyasının (genus) melezleri, ve Dikim amaçlı patates yumruları (Solanum tuberosum L.)

4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Allium ascalonium L., cepa L.ve Allium schoenoprasum L.bitkilerinin  dikim amaçlı tohumları ve soğanları, dikim amaçlı olan Allium porrum L.bitkileri, dikim amaçlı olan Camassia Lindl.,Chionodoxa Boiss.,Crocus flavus Weston,'Altın sarısı', GalanthusL., Galtonia candicans(Baker) Decne, Hyacinthus L., İsmene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L.,Pushikinia Adams, Scilla L., Tulipa L.,bitkilerinin dikim amaçlı olan çiçek soğanları ve tomurcuklu soğanları ve Medicago sativa L.'nin tohumları

5. Circulifer haemotoceps

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

6. Circulifer tenellus

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

7. Radopholus similis (Cobb) Thorne

Köklü veya yetiştirme ortamına bağlı olarak  Aracaeae, Marantaceae, Musaceae, Persea türleri , Strelitziceae bitkileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türler

Bulaşma hedefi

"8.  Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Dikimi hedeflenen, kesme çiçekler, Apium graveolens L'nin yapraklı sebzeleri ve otsu türlerin bitkileri, şunlar dışında:

 • - Çiçek soğanları
 • - Soğan yumruları
 • - Gramineae familyasının bitkileri
 • - Kök gövdeler
 • - Tohumluklar

9.  Liriomyza trifolii (Burgess)

Dikimi hedeflenen, kesme çiçekler, Apium graveolens L'nin yapraklı sebzeleri ve otsu türlerin bitkileri, şunlar dışında:

 • - Çiçek soğanları
 • - Soğan yumruları
 • - Gramineae familyasının bitkileri
 • - Kök gövdeler
 • - Tohumluklar"

 

•(b) Bakteriler

Türler

Bulaşma hedefi

1. Clavibacter michiganesis türleri insidiosus (McCulloch) Davis ve diğerleri

Medicago sativa bitkisinin tohumları

2. Clavibacter michiganesis türleri michiganesis (Smith) Davis ve diğerleri

Dikim amaçlı olan Lycopersicon liycopersicum(L.) Karsten ex Farw. bitkileri

3. Erwinia amylovora (Burr) Winsl.ve diğerleri

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotyra Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus intermedia dışındaki Sorbus L., ve Stranvaesia Lindl.bitkileri

4. Erwinia chrysantemi pv.dianticola (Hellmers) Dickey

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Dianthus L.bitkileri

5 . Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr ve Burkholder

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Dianthus L.bitkileri

6. Pseudomonas syringe pv.persicae (Prunier ve diğerleri)

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Prunus persica (L.) Batsch ve Prunus persica var.nectarina (ait.) Maxim bitk,ler,

7. Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye

Phaseolus L.tohumları

8. Xanthomonas campestris pv.pruni (Smith) Dye

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Prunus L.bitkileri

9. Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye

Dikim amaçlı olan Lycopersicon liycopersicum(L.) Karsten ex Farw. bitkileri ve Capsicum türleri

10. Xanthomonas fragariae Kennedy ve King

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Fragaria L.bitkileri

11. Xyophilis ampelinus (Panaogopulos) Willems ve diğerleri

Meyve ve tohumları dışındaki Vitis L.bitkileri

 

•(c)  Küfler

Türler

Bulaşma hedefi

1. Ceratocystis fimbriata f.türleri platani Walter

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Platanus L.bitkileri ve doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyen tahta dahil  Platanus L tahtası

2. Colletotrichum acutatum Simmonds

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Fragaria L.bitkileri

3. Cryphonectria parasitica (murril) Barr

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki ve Quercus L.bitkileri ve Castanea Mill.'in tahtası ve izole kabuğu

4. Didymella ligulicola (Baker.Dimosk ve Davis) v.Arx

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Dendranthema (DC) Des Moul.bitkileri

5. Phialphora cinerscens (Wollenweber) van Beyna

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Dianthus L.bitkileri

6. Phoma tracheiphilia (Petri) Kanchaveli ve Gikashvili

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

7. Phytophora fragariae Hickman var. fragariae

Dikim amaçlı olan tohumları dışındaki Fragaria L.bitkileri

8. Plasmopara halstedii(Farlow) Berl.ve de Toni

Helianthus annuus L.tohumları

9. Puccinia horiana Hennings

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Dendranthema (DC) Des Moul.bitkileri

10. Scirrhia pini Funk ve Parker

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Pinus L.bitkileri

11. Verticillium albo-atrum Reinke ve Berthold

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Humulus lupulus L.bitkileri

12. Verticillium dahliae Klebahn

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Humulus lupulus L.bitkileri

 

 

 

•(d) Virüsler ve virüs benzeri organizmalar

Türler

Bulaşma hedefi

1. Arabis mozaik virüsü

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Fragaria L. ve Rubus L.bitkileri

2. Pancar bukle/kıvırcık( curl) yaprak virüsü

Dikim amaçlı olan tohumları dışındaki Beta vulgaris L.bitkileri

3. Chrysanthemum bodur viroid

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Dendranthema (DC) Des Moul.bitkileri

4. Turunçgiller tristeza virüsü

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

5. Turunçgiller damardan gelen odunsu yara

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

6. Üzüm asması altın sarılığı MLO

Meyveleri tohumları dışındaki Vitis L.bitkisi

7. Erik çiçek hastalığı(pox) virüsü

 

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Prunus L. bitkileri

8. Patates stolbur mikoplasması

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Solanaceae bitkileri

9. Ahudu halka nokta(ringspot) virüsü

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Fragaria L. ve Rubus L. bitkileri

10. Spiroplasma citri Saglio ve diğerleri

Tohumları ve meyveleri  dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

11. Çilek kıvrım/buruşuk (crinkle) virüsü

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Fragaria L. ve bitkileri

12. Çilek gizli halka nokta virüsü

 

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Fragaria L. ve Rubus L. bitkileri

13, Çilek yumuşak sarı kenar virüsü

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Fragaria L. ve bitkileri

14. Domates siyah halka virüsü

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Fragaria L. ve Rubus L. bitkileri

15. Domates noktalı soldurma (wilt) virüsü

Dikim amaçlı olan, profesyonel tütün üreticilerine satmak amaçlı olduklar  açık olan tohumları dışındaki Apium graveolens L., Capsicum annum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC) Des Moul.,Impatiens Yeni Gine melezlerinin tüm çeşitleri, Lactuca sativa L.,Lycopersicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw Nicotiana tabacum  bitkileri

16 Domates sarı bukle/kıvırcık( curl) yaprak virüsü

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Lycopersicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw bitkileri

 

 

 

KISIM B

 

Belli bitkilerde ve  bitki ürünleri üzerinde olduklarında Belli korunmuş kuşaklara girişinin ve Oralarda yayılmasının yasaklanması gereken zararlı organizmalar

 

 

•(a)  Gelişmelerinin tüm aşamalarındaki sinekler, keneler ve nematodlar

Türler

Bulaşma hedefi

Korunmuş bölge/bölgeler

1. Antonımus grandis(Boh.)

Gossypium türlerinin tohum ve meyveleri ve çekirdeği çıkarılmamış pamuk

EL,E (Endülüs, Katalonya, Extremadura, Murcia, Valensiya)

2.  Cephalcia lariciphila (Klug)

Dikim amaçlı olan, tohumu dışındaki bitkileri

IRL,UK (Kuzey İrlanda, Man Adası ve Jersey)

 

 

 

 

 

 

Türler

Bulaşma hedefi

Korunmuş bölge/bölgeler

3.Dendroctonus micans Kugelan

Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L.,ve PseudotsugaCarr., bitkileri, 3 m'nin üstünde olan kozalaklıların (Conıferale' ler)meyve ve tohumları dışındaki kabuklu tahtaları, kozalaklıların izole kabukları

EL, IRL,UK(İskoçya, Kuzey İrlanda, Jersey,

İngiltere: aşağıdaki kırsal alanlar, mahaller ve bölünmez alanlar/hükümetler (unitary authorities): Barsley, Bath ve kuzey Doğu Somerset, bedforshire, Bournemouth, Bracknell Ormanı, Bradford, Bristol, Brighton ve Hove, Buckhingam-shire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Drham, East Riding of Yorshire, Dğu Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester şehri, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northhamptonshire, Kuzey Lincolnshire, Kuzey Doğu Lincolnshire, Kuzey Tyneside, Kuzey Batı Somerset, Nottingham Şehri, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar ve Cleveland, Rochdale, Rotherdam, Rutland, Sheffiled, Slough, Somerset, Southend, Southhampton, Güney Tyneside, Stockton- on- Tees, Suffolk, Sunderlend, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, Batı Sussex, Windsor ve Maidenhead, Workingham, York, Man Adası, Wight Adası, Scilly Adası ve aşağıdaki aşağıdaki kırsal alanlar, mahaller ve bölünmez alan parçası;

Derby Şehri: A6(T) yolunun kuzeyinde uzanan bölünmez alan ile birlikte A52(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyinde uzanan bölünmez alan parçası;

Derbyshire: A52(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyinde uzanan kırsal alan ve A6(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyinde uzanan kırsal alan parçası;

Gloucestershire:Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası;

Leicestershire:B4114 yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan ve M1 kara/motor yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası ile birlikte Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası;

Kuzey Yorkshire: Craven mahallinde yer alan kısım hariç tüm kırsal alan parçası;

Güney Gloucestershire: M4' ün güney sınırının güneyinde uzanan bölünmez alanın parçası;

Warwickshire Fosse Way yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alanın parçası

Wiltshire:M4 kara/motor yolunun güney sınırlarının güneyinde uzanan kırsal alanın parçası ve Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası

 

 

 

 

 

 

Türler

Bulaşma hedefi

Korunmuş bölge/bölgeler

4. Gilphinia hercyniae (Hartig)

Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Picea A.Dietr. bitkileri

EL,IRL,UK( Kuzey İrlanda, Man Adası ve Jersej)

5. Gonipterus scutellatus Gyll

Meyve ve tohumları dışında Eucalyptus l'Herit

EL,P(Azorlar,;Beja bölgesi:tüm concelho'lar;Castelo Branco bölgesinde: Castelo Branco concelho' su, Fundao ve Penamacor, Idanha-a-Nova; Montemor-O-Novo concelho' su istisnası ile Evora bölgesi: Mora ve Vendas Novas ; Faro bölgesi: tüm concelho'lar;Portalegre bölgesi:Arronches, Campo, Maior, Elvas, Fronteira, Monforte ve Sousel concelho'ları

6.(a) Ips amitinus Eichhof

Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L., bitkileri, 3 m'nin üstünde olan kozalaklıların (Conıferale' ler)meyve ve tohumları dışındaki kabuklu tahtaları, kozalaklıların izole kabukları

EL, F( Korsika), IRL,UK

   (b) Ips cembrae Heer

Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L.,ve Pseudotsuga Carr., bitkileri, 3 m'nin üstünde olan kozalaklıların (Conıferale' ler)meyve ve tohumları dışındaki kabuklu tahtaları, kozalaklıların izole kabukları

EL, IRL,UK(Kuzey İrlanda, Man adası)

   (c) Ips duplicatus Sahlberg

Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L., bitkileri, 3 m'nin üstünde olan kozalaklıların (Conıferale' ler)meyve ve tohumları dışındaki kabuklu tahtaları, kozalaklıların izole kabukları

EL, IRL,UK

 

 

Türler

Bulaşma hedefi

Korunmuş bölge/bölgeler

   (d) Ips sexdendatus Börner

Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L., bitkileri, 3 m'nin üstünde olan kozalaklıların (Conıferale' ler)meyve ve tohumları dışındaki kabuklu tahtaları, kozalaklıların izole kabukları

IRL,UK(Kuzey İrlanda, Man adası)

   (e) Ips typographus Heer

Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L.,ve Pseudotsuga Carr., bitkileri, 3 m'nin üstünde olan kozalaklıların (Conıferale' ler)meyve ve tohumları dışındaki kabuklu tahtaları, kozalaklıların izole kabukları

IRL,UK

7. Sternochetus magnifereae Fabricus

Üçüncü ülke kökenkli Magnifera türlerinin tohumları

E (Granada ve Malaga) P (Alentejo, Algarve ve Madeira)

8. Thaumetopoea pityocampa(Den.ve Schiff.)

Dikim içi olan, meyve ve tohumlar dşındaki Pinus L.bitkileri

E (İbiza)

(*) (İskoçya, Kuzey İrlanda, Jersey, İngiltere: şu kırsal alanlar: Bedfordshire, Berkshire, Buckhingamshire, Cambridshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Doğu Sussex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Güney Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne ve Wear, Batı Sussex, Batı Yorkshire, Wight Adası, Man Adası, Scilly Adası ve kırsal alanların aşağıdaki parçaları: Avon : M4 karayolunun güney sınırının güneyinde yer alan kırsal alan parçası; Cheshire: Peak Bölgesi Ulusal Parkının batı sınırının doğusunda yer alan parça; Derbyshire: A52(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyinde uzanan kırsal alan parçası ve A6(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyinde uzanan kırsal alan parçası ile birlikte Peak Bölgesi Ulusal Parkının batı sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası; Gloucestershire: Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası; Greater Manchester : Peak Bölgesi Ulusal Parkının batı sınırının doğusunda yer alan parça; Leicestershire: M1 kara/motor yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası ile birlikte B4114 yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası ile birlikte Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası; Kuzey Yorkshire: Craven bölgesinde yer alan kısım hariç tüm kırsal alan parçası; Staffordshire: Peak Bölgesi Ulusal Parkının batı sınırının doğusunda yer alan parça ile birlikte A52(T) yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası; Warwickshire: Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası; Wiltshire: M4 kara yolunun Fosse Way Roman yolu ile  kesiştiği yerde M4 kara yolunun güney sınırlarının güneyinde uzanan kırsal alanın parçası ve Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası

 

 

•(b) Bakteriler

Türler

Bulaşma hedefi

Korunmuş bölge/bölgeler

1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(Hedges) Collins ve Jones

Phaseolus vulgaris L.,ve Dolichos Jacq. tohumları

EL,E,P

2. Erwinia amylovora (Burr.)Winsl.ve diğerleri

Meyva ve tohum dışındaki bitki parçaları ve dikim amaçlı bitkiler,   fakat Chaenomeles Lindl.,Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracanta Roem., Pyrus L., Sorbus intermedia ((Ehrh) Pers hariç Sorbus L., ve Stranvaesia Lindl., bitkilerinin polenlenmesi için olan canlı polenler dahil

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulia, Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forli-Cesena, Parma, Piacenza ve Rimini illeri; Fruili-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardunya; Sicilya; Tuscany; Trentino-Alto Adige: Bolzano ve Trento özerk illeri; Umbria; Vale d'Aosta; Veneto: Rovigo ili dışında, Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frasinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Catelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano Con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komünleri, ve Padova ilinde, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komünleri, ve Verona ilinde Palu, Roverchiara, Legnano (komünal bölgenin Transpolesana ulusal yolunun kuzey doğusundaki bölümü), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari, A (Burgenland, Carinthia, Aşağı Avusturya, Tirol (Lienz idari bölgesi), Styria, Viyana), P, FI, UK (Kuzey İrlanda, Isle of Man ve Kanal Adaları

 

•(c)  Küfler

Türler

Bulaşma hedefi

Korunmuş bölge/bölgeler

1. Glomerella gossypi Edgerton

Gossypium türlerinin tohumları ve meyveleri

EL

2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Dikim amaçlı olan, tohum dışındaki Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L.,ve

IRL, UK (Kuzey İrlanda)

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J.Miller

Dikim amaçlı olan, tohum dışındaki Populus L.bitkileri

IRL, UK (Kuzey İrlanda)

 

•(d) Virüsler ve Virüs benzeri organizmalar

Türler

Bulaşma hedefi

Korunmuş bölge/bölgeler

Turunçgiller tristeza virüsü (Avrupalı olan izolatları)

CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezlerinin yapraklı meyveleri

EL, F (Korsika), I, P

 

EK III

 

KISIM A

 

Tüm üye devletlere girişi yasaklanması gereken bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

 

Tanım

Köken ülke

1. Meyve ve tohum dışındaki Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaectparis Spach, Juniperus L., Picea A.Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr., ve Tsuga Carr. bitkileri

Avrupa'da olmayan ülkeler

2. Meyve ve tohum dışındaki Castanae Mill., ve Quercus L., yapraklı bitkileri

Avrupa'da olmayan ülkeler

3. Meyve ve tohum dışındaki Populus L., yapraklı bitkileri

Kuzey Amerika ülkeler

4. Kozalaklıların (Coniferale'ler) izole edilmiş kabuğu

Avrupa'da olmayan ülkeler

5. Castanae Mill.'in izole edilmiş kabuğu

Üçüncü  ülkeler

6. Quercus suber L., dışındaki Quercus L.'in izole edilmiş kabuğu,

Kuzey Amerika ülkeler

7. Acer saccharium Marsh' ın,

Kuzey Amerika ülkeler

8. Populus L.'in izole edilmiş kabuğu

Amerika kıtası ülkeleri

9.Dikim amaçlı olan, yaprağı çiçeği ve  meyvesi olmayan uyku halindeki olanlar hariç  Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,  ve Rosa L., bitkileri

Avrupa'da olmayan ülkeler

9.1 Dikim amaçlı olan, yaprağı çiçeği ve  meyvesi olmayan uyku halindeki olanlar hariç Photonia Ldl.bitkisi

ABD, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

10. Solanum tuberosum L. yumruları, tohum patatesler

İsviçre dışındaki üçüncü ülkeler

11.Ek III A(10) belirtilen Solanum tuberosum L dışındaki dikim amaçlı olan Solanum L.türlerinin stolon-veya- yumru oluşturan bitkileri veya melezleri

Üçüncü  ülkeler

12. Yukarıda 10 ve 11 inci noktalarda belirtilenlerin dışındaki Solanum L.türlerinin  ve melezlerinin yumruları

Ek IV, Kısım A, Bölüm I' in olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, Cezayir, Kıbrıs, Mısır, İsrail, Libya, Malta, Fas, Suriye, İsviçre, Tunus ve Türkiye dışındaki üçüncü ülkeler, ve Clavibacter michiganesis türleri sepedonicus (Spieckermann ve Kotthof) Davis ve diğerleri bakterisinin  bulunmadığı Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak kabul edilen ya da  hükümleri  Topluluğun Clavibacter michiganesis türleri sepedonicus (Spieckermann ve Kotthof) Davis ve diğerleri bakterisi ile mücadeleye dair hükümlerine eşdeğer olduğu Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak kabul edilen diğer Avrupalı üçüncü ülkeler dışındaki üçüncü ülkeler 

13. Tohumlar ve Ek III A (10), (11) ve (12) de kapsananlar hariç dikim amaçlı Solanaceae bitkileri

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki üçüncü ülkeler

14.tamamen turba(bitki çürüğü)oluşan dan ziyade toprak ve bitki parçaları, turba(bitki çürüğü) ve kabuk dahil humus gibi katı organik maddelerden teşekkül etmiş toprak  ve yetiştirme ortamları

Kıbrıs , Mısır, İsrael, Libya, Malta, Fas Tunus dışında Türkiye, Belarus, Estonya, Litvanya, Letonya, Moldavya, Rusya, Ukrayna, ve kıta Avrupa'sında olmayan üçüncü ülkeler

15. Meyveleri dışındaki Vitis L.bitkileri

Üçüncü  ülkeler

 

 

Tanım

Köken ülke

16.Meyve ve tohumları dışında CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri

Üçüncü ülkeler

17. Meyve ve tohumları dışında Phoneix türleri bitkileri

Cezayir; Fas

18.Dikim amaçlı olan, tohumları dışında Cydonia Mill,, Malus Mill,, PrunusL., ve PyrusL., bitkileri ve bunların melezleri ve Fragaria L.bitkileri

Ek III A (9)' da listelenen bitkilere uygulanabilen yasakların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda Akdeniz ülkeleri dışındaki Avrupalı olmayan ülkeler, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, ABD'nin kıta eyaletleri

19. Bambusoideae ve Panicoideae alt familyalarına ve Buchloe, Bnouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R.Br., Hakonechloa Mak.ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibatea, Spartina Schreb., Stipa L., ve Uniola L. genuslarına ait çok yıllık süs otu bitkileri haricindeki Dikim amaçlı olan ve tohumları dışındaki Graminacae familyasının bitkileri,

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki üçüncü ülkeler

 

 

 

 

Kısım B

 

 

Korunmuş kuşaklara girişi yasaklanması gereken bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

 

 

 

 

Tanım

Korunmuş kuşak/kuşaklar

1. Ek III A (9) ve (18)' de listelenen bitkilere uygulanabilen yasakların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan uygun olduğunda, Erwinia amylovora (Burr) Winsl.ve diğerleri bakterisinin  bulunmadığı Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak kabul edilen üçüncü ülkeler haricindeki

üçüncü ülke kökenliolan, meyve ve tohumları dışındaki Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mesphilus L., Pyracanta Roem., Pyrus L., Sorbus intermedia ((Ehrh) Pers hariç Sorbus L., Stranvaesia Lindl.,bitkileri ve polenleme için canlı polenleri

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulia, Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forli-Cesena, Parma, Piacenza ve Rimini illeri; Fruili-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardunya; Sicilya; Tuscany; Trentino-Alto Adige: Bolzano ve Trento özerk illeri; Umbria; Vale d'Aosta; Veneto: Rovigo ili dışında, Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frasinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Catelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano Con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komünleri, ve Padova ilinde, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komünleri, ve Verona ilinde Palu, Roverchiara, Legnano (komünal bölgenin Transpolesana ulusal yolunun kuzey doğusundaki bölümü), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari, A (Burgenland, Carinthia, Aşağı Avusturya, Tirol (Lienz idari bölgesi), Styria, Viyana), P, FI, UK (Kuzey İrlanda, Isle of Man ve Kanal Adaları

 

 

 

 

 

 

 

 

EK IV

 

         KISIM A

 

Bitkilerin, bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin Üye Devletlere girişleri  ve oralardaki hareketleri için tüm Üye Devletler tarafından ifade edilmesi gereken özel gereklilikler/koşullar

 

Bölüm I

 

Topluk dışı kökenli olan Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

1.1  Aşağıdaki formlarda olan tahta dışındaki Thuja L.      hariç, fakat Kanada, Çin, Japonya, Kore, Tayvan ve ABD kökenli doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dahil kozalaklıların(Coniferal'ler) tahtası,

 • - Tamamen veya kısmen bu kozalaklılardan elde edilen yonga, parçacık, tahta artığı, veya hurda
 • - paket kasaları, tahta kafesler veya variller
 • - paletler,kutu paletler veya diğer yük taşıma araçları
 • - ambar rafları(dunnage), aralık ya da boşluk yaratma araçları (spacer), veya taşıyıcılar

 

Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak onaylanmış tahtaya tatbik edilen bir gösterge sisteminin uygulanması ile tahtanın merkezi sıcaklığı minimum 56oC' de  30 dakika kalacak  şekilde uygun bir ısıl işlemden geçtiği açık olarak kanıtlanmalıdır.

1.2 Tamamen veya kısmen Kanada, Çin, Japonya, Kore, Tayvan ve ABD kökenli kozalaklılardan (Coniferal'ler) elde edilen yonga, parçacık, tahta artığı, veya hurda formundaki kozalaklı tahtası

 • (a) ürünün gemi bordasında veya yükleme öncesi uygun bir konteynerde fumigasyondan geçtiğine ve
 • (b) bu ürünün mühürlü konteynerlerde veya tekrar zarar görmesini önleyecek şekilde taşınması gerektiği dair Resmi bir beyan

1.3, Kanada, Çin, Japonya, Kore, Tayvan ve ABD kökenli, Thuja L.hariç, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler de dahil olmak üzere kozalaklıların(Coniferal'ler), paket kasaları, tahta kafesler veya variller, paletler,kutu paletler veya diğer yük taşıma araçları ambar rafları(dunnage), aralık ya da boşluk yaratma araçları (spacer), veya taşıyıcılar formunda olan tahtası,

Tahtanın kabukları soyulmuş olmalı ve Monachamus genusu (Avrupalı olmayan türler) tarafından yapılmış, bu amaç doğrultusunda tanımlanan genişliği 3 mm' den büyük kurt delikleri bulunmamalı ,  ve üretim anında kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen nem miktarı % 20' den az olmalı.

1.4 Kanada, Çin, Japonya, Kore, Tayvan ve ABD kökenli, doğal yuvarlak yüzeyini korumayanlar da dahil olmak Thuja tahtası

Tahtanın kabukları soyulmuş olmalı ve Monachamus genusu (Avrupalı olmayan türler) tarafından yapılmış, bu amaç doğrultusunda tanımlanan genişliği 3 mm' den büyük kurt delikleri bulunmamalı.

1.5 Tamamen veya kısmen Kanada, Çin, Japonya, Kore, Tayvan ve ABD dışındaki kökenli , doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenlerde dahil olmak üzere kozalaklılardan  (Coniferale'ler) elde edilen yonga, parçacık, tahta artığı, veya hurda formundaki kozalaklı tahtası

 • (a) Tahtanın kabukları soyulmuş olmalı ve Monachamus genusu (Avrupalı olmayan türler) tarafından yapılmış, bu amaç doğrultusunda tanımlanan genişliği 3 mm' den büyük kurt delikleri bulunmamalı.
 • (b) üretim sırasında uygun zaman/sıcaklık çizelgesiyle başarılan kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen %20''nin altında bir nem içeriği için fırında kurutulduğu, mevcut ticari kullanıma uygun olarak tahtanın veya ambalajının üzerinde 'fırında kurutulmuş(kiln-dryed)', 'KD' ibaresi veya uluslar arası olarak bilinen diğer bir işaret ile gösterilmelidir/ kanıtlanmalıdır.

2.1 Ahşap kaplama üretimi amaçlı olan tahta dışındaki, doğal yuvarlak yüzeyini korumayan tahta dahil olmak üzere  Kuzey Amerika kökenli Acer saccharum Marsh.tahtası

Üretim sırasında uygun zaman/sıcaklık çizelgesiyle başarılan kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen  %20''nin altında bir nem içeriği için fırında kurutulduğu, mevcut ticari kullanıma uygun olarak tahtanın veya ambalajının üzerinde 'fırında kurutulmuş(kiln-dryed)', 'KD' ibaresi veya uluslar arası olarak bilinen diğer bir işaret ile gösterilmelidir/ kanıtlanmalıdır.

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

2.2    2.1'de listelenin dışındaki Kuzey Amerika ülkeleri kökenli Acer saccharum Marsh. tahtası

Tahtanın, ahşap kaplama tabakaları üretimi  amaçlı olduğu, beraberindeki  uygun belgeler veya diğer bazı araçlarla  olmalı. açık şekilde gösterilmeli/kanıtlanmalıdır.

3. Doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyen tahta dahil olmak üzere  Kuzey Amerika ülkeleri kökenli Castanea Mill. ve Quıersus L.tahtası

Tahtanın kabukları çıkarılmalıdır ve

 • (a) yuvarlak yüzey bütün olarak çıkarıldığı için dört köşeli olduğu ya da
 • (b) tahtanın nem içeriğinin kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen %20 ' yi geçmediğine dair Resmi bir beyan ya da
 • (c) tahtanın uygun bir sıcak hava veya sıcak su muamelesi ile dezenfekte edildiğine dair Resmi bir beyan,

ya da kalıntı miktarda kabuğu olan veya olmayan  testere tahtası durumunda, üretim sırasında uygun zaman/sıcaklık çizelgesiyle başarılan kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen  %20''nin altında bir nem içeriği için fırında kurutulduğu, mevcut ticari kullanıma uygun olarak tahtanın veya ambalajının üzerinde 'fırında kurutulmuş(kiln-dryed)', 'KD' ibaresi veya uluslar arası olarak bilinen diğer bir işaret ile gösterilmelidir/ kanıtlanmalıdır.

4. Castanea Mill tahtası

Bitki ürününe uygulanabilen Ek IV(A)(I)(3)' de listelenen gereklilikler/koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan ,

 • (a) tahtanın kökeninin Cryphonectria parastica(Murril) Barr ın bulunmadığı bilinen alanlar olduğuna dair Resmi bir beyan bulunmalı

       veya

 • (b) tahtanın kabuğu soyulmalı

5. ABD veya Ermenistan kökenli doğal yuvarlak yüzeyini korumayan tahta da dahil olmak üzere Platunus L. tahtası

Üretim sırasında uygun zaman/sıcaklık çizelgesiyle başarılan kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen  %20''nin altında bir nem içeriği için fırında kurutulduğu, mevcut ticari kullanıma uygun olarak tahtanın veya ambalajının üzerinde 'fırında kurutulmuş(kiln-dryed)', 'KD' ibaresi veya uluslar arası olarak bilinen diğer bir işaret ile gösterilmelidir/ kanıtlanmalıdır.

6. Kökeni Amerika kıtasındaki ülkeler olan  Populus L. tahtası

Tahtanın kabuğu soyulmalı

7. Kökeni Avrupa dışı ülkeler olan Acer saccharum Marsh., Castanea Mill.,. Quıersus L., Platunus L. Populus L. ve Kanada, Çin, Japonya, Kore, Tayvan ve ABD dışındaki Avrupa dışı ülkeler oaln kozalaklıların (Coniferale'ler) tamamından veya parçasından elde edilen yonga, parçacık, tahta artığı, veya hurda formundaki tahta

Ürün yalnızca kabuğu soyulmuş tahtadan veya zaman/sıcaklık çizelgesine uygun olarak gemi bordasında veya yükleme öncesi uygun bir konteynerde  fumigasyon yoluyla başarılan ve  üretim sırasında kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen %20''nin altında bir nem içeriği için fırında kurutulan tahtadan üretilmeli ve mühürlü konteynerlerde veya tekrar zarar görmeyi önleyecek şekilde taşınmalıdır.

8.1 Kökeni Avrupa dışı ülkeler olan, meyveleri ev tohumu dışındaki kozalaklı (Coniferale'ler) bitkileri

Ek III (A)(1)' de listelenen yasaklamaların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda bitkilerin Pissodes türlerinin(Avrupalı olmayan)  olmadığı bilinen fidanlıklarda üretildiğine dair Resmi bir beyan

8.2 Kökeni Avrupa dışı ülkeler olan boyu 3 m'nin bulunan üzerinde  meyveleri ev tohumu dışındaki kozalaklı (Coniferale'ler) bitkileri

Ek III (A)(1)' de ve Ek IV(A)(I)(8.1)' de listelenen yasaklamaların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda bitkilerin Scolydae türlerinin(Avrupalı olmayan)  olmadığı bilinen fidanlıklarda üretildiğine dair Resmi bir beyan

 

9. Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Pinus L bitkisi

Ek III (A)(1)' de ve Ek IV(A)(I)(8.1) ve (8.2)' de listelenen yasaklamaların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, son tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde Scirrhia acicola(Dearn.) Sigger veya Scirrhia pini Funk ve Parker belirtilerinin görülmediğine dair Resmi bir beyan

10. Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr., Tsuga Carr bitkileri

Ek III (A)(1)' de ve Ek IV(A)(I)(8.1) , (8.2) veya (9)' da listelenen yasaklamaların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda, son tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde Melampsora medusae Thümen belirtilerinin görülmediğine dair Resmi bir beyan

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

11.1 Tohumu ve meyveleri dışında Castanea Mill. ve Quersis L. bitkileri

 • (a) kökeni Avrupa dışı ülkeler olduğunda

 

 

 

 

 • (b) kökeni Kuzey Amerika ülkeleri olduğunda

 

 

Ek III (A)(2)' de listelenen yasaklamaların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

son tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde Cronartium türlerinin belirtilerinin görülmediğine dair Resmi bir beyan

 

bitkilerin kökeninin   Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair Resmi bir beyan

11.2 Tohumu dışında Castanea Mill. ve Quersis L. bitkileri

Ek III (A)(2)' de ve IV(A)(I)(11.1)' de listelenen yasaklamaların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) bitkilerin kökeninin, Cryphonectria parasitica (Murril) Barr olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair veya
 • (b) son tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde Cryphonectria parasitica (Murril) Barr belirtilerinin görülmediğine dair

Resmi bir beyan

11.3.  Dikimi hedeflenen, tohumluk dışında, Kanada ve Amerika Birleşik Devleri menşeli Corylus L. bitkileri

Bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiğini ve:

 • (a) İhracatçı ülkede, bu ülkenin bitki koruma servisi tarafından, ilişkin Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartları uyarınca Anisogramma anomala (Peck) E. Müler organizmasından ari olduğu belirlenmiş bir alan menşeli olduğunu ve bunun işbu Direktifin 7. ya da 8. Maddelerinde sözü edilen sertifikalarda, "Ek beyan" başlıklı bölümde belirtildiğini gösteren resmi beyan

 

     ya da

 

 • (b) İhracatçı ülkede, bu ülkenin bitki koruma servisi tarafından, ilişkin Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartları uyarınca üretim yerinde ya da üretim yerinin yakın çevresinde vejetasyonun son üç komple çevriminin başlangıcından beri yapılmış resmi denetimler sonucunda Anisogramma anomala (Peck) E. Müler organizmasından ari olduğu belirlenmiş bir üretim yeri menşeli olduğunu ve bunun işbu Direktifin 7. ya da 8. Maddelerinde sözü edilen sertifikalarda, "Ek beyan" başlıklı bölümde belirtildiğini gösteren ve üretim yerinin Anisogramma anomala (Peck) E. Müler organizmasından ari olduğunu belirten resmi beyan"

 

12. Kökeni ABD veya Ermenistan olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Platanus L. bitkisi

Son  tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde Ceratocystis fimbriata sp.platani Walter belirtilerinin görülmediğine dair Resmi bir beyan

13.1 Kökeni üçüncü ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Populus L. bitkisi

Ek III (A)(3)' de listelenen yasaklamaların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, son tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde Melampsora medusae Thümen belirtilerinin görülmediğine dair Resmi bir beyan

13.2 Kökeni Amerika kıtasındaki ülkeler olan dikim amaçlı, tohumu ve meyvesi dışındaki Populus L. bitkisi

Ek III (A)(3)' de ve Ek IV(A)(I)(13.1)' de listelenen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, son tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde Mycosphaerella populorum G.E.Thompson belirtilerinin görülmediğine dair Resmi bir beyan

14. Kökeni Kuzey Amerika ülkeleri olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Ulmus L. bitkisi

son tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde karaağaç phölem nekrozu belirtilerinin görülmediğine dair Resmi bir beyan

15. Kökeni Avrupa dışı ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Chaenomeles Lindl., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,Prunus L., ve Pyrus L.bitkileri

Ek II(A)(9), (18) ve Ek III(B)(1)' de yasaklamaların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda bitkilerin kökenin

 • - Monilinia fructicola (Winter) Honey olmadığı bilinen bir ülke olduğuna dair, veya

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • - bitkilerin kökenin Monilinia fructicola (Winter) Honey olmadığı Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak anlaşılan bir alan olduğuna ve üretim yerinde son tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri Monilinia fructicola (Winter) Honey belirtilerinin görülmediğine dair

Resmi bir beyan

16.  15 Şubattan 30 Eylüle kadar kökeni Avrupa dışı ülkeler olan Prunus L. bitkisinin meyveleri

Resmi beyan:

 • - meyvelerin kökenin Monilinia fructicola (Winter) Honey olmadığı bilinen bir ülke olduğuna dair,

veya

 • - bitkilerin kökenin Monilinia fructicola (Winter) Honey olmadığı Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak anlaşılan bir alan olduğuna dair

veya

 • - meyvelerde Monilinia fructicola (Winter) Honey bulunmamsını güvence altına almak için söz konusu ürünlerin hasat ve/veya ihracat öncesi uygun bir muayene ve işlemden geçtiğine dair

16.1 Kökeni üçüncü ülkeler olan CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların hibridlerinin meyveleri

Meyvelerde sap(penducle) ve yaprak olmamalı ve ambalajda kökene ilişkin bir işaret bulunmalıdır.

16.2 Kökeni üçüncü ülkeler olan CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların hibridlerinin meyveleri

Ek IV(A)(16.1),(16.3),(16.4) ve (16.5) 'te listelenen meyvelere uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) bitkilerin kökenin, Xantamonas campestris (turunçgillere patojen olan tüm suşlar/soylar) olmadığı Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak anlaşılan bir alan olduğuna dair

veya

 • (b) bitkilerin kökenin, Xantamonas campestris (turunçgillere patojen olan tüm suşlar/soylar) olmadığı Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak anlaşılan ve bu Direktifin madde 7 veya 8' de söz edilen sertifikalarda bahsedilen bir alan olduğuna dair,

veya

 • (c) ya
 • - resmi kontrol ve muayene rejimine uygun olarak son tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde Xantamonas campestris (turunçgillere patojen olan tüm suşlar/soylar) belirtilerinin görülmediğine

ve

 • - üretim alanında hasat edilen meyvelerde Xantamonas campestris (turunçgillere patojen olan tüm suşlar/soylar) belirtilerinin görülmediğine

ve

 • - meyvelerin, bu Direktifin madde 7 veya 8' de söz edilen sertifikalarda bahsedilen sodyum ortofenilfehat (sodium orthophenylphenate) gibi bir işlemden geçtiğine

ve

 • - meyvelerin bu amaç doğrultusunda kaydedilen işletmelerde veya dağıtım merkezlerinde ambalajlandığına

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

veya

 • - uygunluğu madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak yukarıda yer alan hükümlere eşdeğerde olduğu onaylanan herhangi bir sertifikalandırma sistemine uyulduğuna dair

dair Resmi bir beyan

16.3 Kökeni üçüncü ülkeler olan Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların hibridlerinin meyveleri

Ek IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.4) ve (16.5)2 deki meyveler uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan:

 • (a) bitkilerin kökenin, Cercospora angolensis Carv.et Mendes olmadığı Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak anlaşılan bir alan olduğuna dair

veya

 • (b) bitkilerin kökenin, Cercospora angolensis Carv.et Mendes olmadığı Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak anlaşılan ve bu Direktifin madde 7 veya 8' de söz edilen sertifikalarda bahsedilen bir alan olduğuna dair

veya

 • (c) son tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde Cercospora angolensis Carv.et Mendes belirtilerinin görülmediğine

ve

üretim alanında hasat edilen meyvelerin hiç birinde bu organizmanın  belirtilerinin görülmediğine dair

Resmi bir beyan

16.4 Kökeni üçüncü ülkeler olan, Citrus aurantum L.nin meyveleri dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların hibridlerinin meyveleri

Ek IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.3) ve (16.5)' deki meyveler uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan:

 • (a) meyvelerin kökenin, Guignardia citricarpa Kiely (turunçgillere patojen olan tüm suşlar/soylar) olmadığı Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak anlaşılan bir alan olduğuna dair

veya

 • (b) meyvelerin kökenin, Guignardia citricarpa Kiely (turunçgillere patojen olan tüm suşlar/soylar), olmadığı Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak anlaşılan ve bu Direktifin madde 7 veya 8' de söz edilen sertifikalarda bahsedilen bir alan olduğuna dair

veya

 • (c) son tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde Guignardia citricarpa Kiely (turunçgillere patojen olan tüm suşlar/soylar), belirtilerinin görülmediğine ve uygun resmi incelemelerle üretim alanında hasat edilen meyvelerin hiç birinde bu organizmanın belirtilerinin olmadığının gösterildiğine dair

veya

 • (d) üretim alanlarından gelen meyvelerin Guignardia citricarpa Kiely (turunçgillere patojen olan tüm suşlar/soylar) organizmasına karşı işlemden geçirildiğine

ve uygun resmi incelemelerle üretim alanında hasat edilen meyvelerin hiç birinde bu organizmanın  belirtilerinin görülmediğine dair Resmi bir belge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

16.5 Kökeni üçüncü ülkeler olan, CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların hibridlerinin meyvelerinde Tephritidae( Avrupalı olmayan) olduğu bilindiğinde

Ek III(B)(2)(3), ve (16.5)'deki Ek IV(A)(I)(16.1), (16.2), ve (16.3) deki meyveler uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan:

 • (a) meyvelerin kökenin, ilgili organizmanın olmadığı bilinen bir alan olduğuna dair, veya eğer bu gereklilik/koşul karşılamıyorsa;
 • (b) son tam bir vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde, hasattan önceki üç ay boyunca en azından aylık olarak yapılan resmi muayenelerde ilgili organizmanın işaretlerinin görülmediğine, ve üretim alanında hasat edilen meyvelerin hiç birinde bu organizmanın belirtilerinin olmadığının görüldüğüne dair, veya eğer bu gereklilik/koşul da karşılamıyorsa;
 • (c) bütünü temsil eden örneklerde yapılan uygun resmi incelemelerde meyvelerde, ilgili gelişiminin her aşamasındaki organizmanın bulunmadığının görüldüğüne dair, veya eğer bu gereklilik/koşul da karşılamıyorsa;
 • (d) meyvelerin kabul edilebilir buhar sıcaklığı muamelesi, soğuk muamelesi, veya hızlı dondurma muamelesi gibi ilgili organizmaya karşı, meyveyi zedelemeksizin, etkili olan uygun işlemlerden geçtiğine ve bunlar mümkün olmadığında Topluluk mevzuatının kabul ettiği yere kadar kimyasal işlemden geçtiğine dair

resmi bir belge

17. Dikim amaçlı olan, tohumları  dışındaki Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,Pyracanta Roem., Pyrus L. ve Sorbus intermedia (Ehrh.) dışındaki Sorbus L. bitkileri

Ek III(A)(9),(18), Ek III(B)(1) veya Ek IV(A) (I)(16), (16.2), ve (16.3) deki meyveler uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda

 • (a) bitkilerin kökenin, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.ve diğerleri organizmasının olmadığı Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak tanınan ülkeler olduğuna dair
 • (b) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.ve diğerleri organizmasının belirtilerinin görüldüğü üretim alanlarında ve oralara çok yakın alanlardaki bitkilerin başıboş bırakılmadığına/ rogued out edildiğine dair

resmi bir belge

18. Meyveleri ve tohumları dışındaki  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri  ve bunların hibridleri ve köklü veya yetiştirme ortamlarıyla birlikte Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea türleri ve Strelitziaceae bitkileri

Ek III(A)(16)' da  listelenen meyvelere uygulanabilen yasaklamaların  olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda

 • (a) bitkilerin kökenin, Radopholus cictrophilus Huettel ve diğerleri, ve Radopholus similis (Cobb) organizmalarının olmadığı bilinen bir ülke olduğuna dair

veya

 • (b) üretim yerlerinden alınan bütünü temsil eden örneklerde en azından Radopholus cictrophilus Huettel ve diğerleri, ve Radopholus similis (Cobb) organizmaları için yapılan resmi nematolojik testlerde söz konusu zararlı organizmaların bulunmadığına dair

resmi bir belge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

19.1 Kökeni Phyllosticta solitarya Ell.ve Ev organizmasının olduğu bilinen ülkeler olan, Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Crataegus L. bitkisi ,

Ek III(A)(9), ve Ek IV(A) (I)(15) ve (17)' de listelenen meyvelere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,  üretim yerinde son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri bitkilerde Phyllosticta solitarya Ell.ve Ev organizmasının belirtilerinin gözlenmediğine dair bir resmi beyan

19.2 Kökeni, ilgili zararlı organizmaların söz konusu genuslarda olduğu bilinen ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., RibesL., RubusL. Bitkileri

İlgili zararlı organizmalar:

 • - Fragaria L. üzerinde
 • Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,
 • Arabis mozaik virüsü,
 • Ahududu halka nokta virüsü,
 • Çilek buruşma (crinkle) virüsü,
 • Çilek gizli halka nokta virüsü,
 • Çilek yumuşak sarı kenar virüsü
 • Domates siyah halka virüsü
 • Xantamonas fragariae Kennedy ve King
 • - Malus Mill. üzerinde
 • Phyllostica solitaria Ell.ve Ev.
 • - Prunus L.üzerinde
 • Kayısı kloritik yaprak rulo/yuvarlanma (leaf roll) virüsü
 • Xantamonas campestris pv. prunis(Smith) Dye
 • - Prunus persica (L.) üzerinde
 • Pseudomonas syringe pv. persicae (Prunier ve diğerleri) Young ve diğerleri
 • - RubusL. üzerinde
 • Arabis mozaik virüsü,
 • Ahududu halka nokta virüsü,
 • Çilek gizli halka nokta virüsü,
 • Domates siyah halka virüsü
 • - Tüm türlerin üzerinde

Avrupalı-olmayan tüm virüsler ve virüs benzeri organizmalar

Ek III(A)(9), ve(18)  ve Ek IV(A) (I)(15),ve (17)' de listelenen meyvelere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,  üretim yerinde son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri bitkilerde zararlı organizmaların neden olduğu hastalıkların belirtilerinin gözlenmediğine dair bir resmi beyan

20. Kökeni, armut düşme (decline) mikoplazması olduğu bilinen ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumları dışındaki Cydonia Mill. bitkisi

Ek III(A)(9), ve(18)  ve Ek IV(A) (I)(15), (17) ve (19.2) de listelenen meyvelere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, üretim yerinde ve çok yakın çevresindeki bitkilerde armut düşme (decline) mikoplazması ile  bulaşma şüphesi çıktığı gösterilen bitkiler son üç tam vejetasyon döngüsü içinde bitkilerin başıboş bırakılmadığına/ rogued out edildiğine  dair bir resmi beyan

Kökeni, ilgili zararlı organizmaların olduğu bilinen ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumları dışındaki Fragaria L. bitkisi

İlgili zararlı organizmalar:

 • - Çilek gizli 'C' virüsü
 • - Çilek damar bağlama virüsü
 • - Çilek cadı süpürgesi mikoplazması

Ek III(A) (18)  ve Ek IV(A) (I) (19.2) de listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) tohumdan yetiştirilenlerin dışındaki bitkilerin,
 • - ya, kendilerinden ,uygun koşullar altında korunmuş ve en azından uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılarak ilgili zararlı organizma için resmi testlerden geçmiş , ve bu testlerde zararlı organizma bulunmamış materyalden doğrudan elde edilmiş olmasını isteyen bir sertifikalandırma şeması altında resmi olarak tasdik edildiklerine dair, veya

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 

 • - uygun koşullar altında korunmuş ve son üç tam vejetasyon döngüsü içinde en azından uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılarak ilgili zararlı organizma için resmi testlerden geçmiş, ve bu testlerde zararlı organizma bulunmamış materyalden doğrudan elde edildiklerine dair,
 • (b) üretim yerindeki bitkilerde veya çok yakın bölgedeki şüpheli bitkilerde son tam vejetasyon döngüsü başlangıcından bu yana ilgili organizmanın neden olduğu hiç bir hastalık belirtisinin gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

21.2 Kökeni, Aphelenchoides besseyi Christie organizmasının bulunduğu bilinen bir ülke olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Fragaria L. bitkisi

Ek III(A) (18)  ve Ek IV(A) (I) (19.2) ve (21.1)' de listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) ya üretim yerindeki bitkilerde son tam vejetasyon döngüsü başlangıcından bu yana hiç bir Aphelenchoides besseyi Christie belirtisinin gözlenmediğine dair,

ya da

 • (b) doku kültüründeki bitkiler durumunda, bitkilerin bu konunun (a) bölümüne uyan veya resmi olarak uygun nematolojik testler yoluyla test edilen ve Aphelenchoides besseyi Christie bulunmayan bitkilerden türetildiğine dair

Resmi bir beyan

21.3 Dikim amaçlı, tohumu dışındaki Fragaria L. bitkisi

Ek III(A) (18)  ve Ek IV(A) (I) (19.2) ve (21.1) ve (21.2)' de listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, bitkilerin kökeninin Anthonomus signatus Say ve Anthonomus bisignifer (Schenkling) olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair resmi bir beyan

22.1 Kökeni, ilgili zararlı organizmaların Malus Mill. üzerinde olduğu bilinen ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Malus Mill. bitkisi

İlgili zararlı organizmalar:

 • - Kiraz törpü yaprak virüsü
 • - Domates halka nokta virüsü
 • -

Ek III(A)(9) ve (18)  ve Ek III(B)(1) Ek IV(A) (I) (15),(17) ve (19.2) da listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) Bitkilerin:
 • - ya, kendilerinden ,uygun koşullar altında korunmuş ve en azından uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılarak ilgili zararlı organizma için resmi testlere tabi olmuş , ve bu testlerde zararlı organizma bulunmayan olan materyalden doğrudan elde edilmiş olmasını isteyen bir sertifikalandırma şeması altında resmi olarak tasdik edildiklerine dair

ya da

 • - kendilerinden ,uygun koşullar altında korunmuş ve son üç tam vejetasyon döngüsü içinde en azından uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılarak ilgili zararlı organizma için resmi testlerden geçen , ve bu testlerde zararlı organizma bulunmamış materyalden doğrudan elde edildiklerine dair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • (b) üretim yerindeki bitkilerde veya çok yakın bölgedeki hassas bitkilerde son tam vejetasyon döngüsü başlangıcından bu yana ilgili organizmanın neden olduğu hiç bir hastalık belirtisinin gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

22.2

Ek III(A)(9) ve (18)  ve Ek III(B)(1) ve Ek IV(A) (I) (15),(17) ve (19.2)(21.1) da listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) bitkilerin kökeninin, Elma tomurcuklanma mikoplazması olmayan alanlar olduğuna dair Resmi bir beyan
 • (b) (aa) tohumdan yetiştirilenlerin dışındaki bitkilerin:
 • - ya, kendilerinden ,uygun koşullar altında korunmuş ve en azından uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılarak Elma tomurcuklanma mikoplazması için resmi testlere tabi olmuş , ve bu testlerde ilgili zararlı organizma bulunmamış olan materyalden doğrudan elde edilmiş olmasını isteyen bir sertifikalandırma şeması altında resmi olarak tasdik edildiklerine dair, ya da
 • - kendilerinden ,uygun koşullar altında korunmuş ve son altı tam vejetasyon döngüsü içinde en azından bir kez uygun göstergeler veya eşdeğer metotlar kullanılarak en azından Elma tomurcuklanma mikoplazması için resmi testlerden geçmiş , ve bu testlerde bu zararlı organizma bulunmamış materyalden doğrudan elde edildiklerine dair

(bb) üretim yerindeki bitkilerde veya çok yakın bölgedeki hassas bitkilerde  son üç tam vejetasyon döngüsü başlangıcından bu yana Elma tomurcuklanma mikoplazmasının neden olduğu hiç bir  hastalık belirtisinin gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

23.1 Kökeni, Erik çiçek hastalığı (pox) virüsünün  olduğu bilinen ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Prunus L. türünün  aşağıdaki bitkileri

 • - Prunus amygdalus Batsch.,
 • - Prunus armenica Andre,
 • - Prunus brigantina Vill.,
 • - Prunus cerasifera Ehrh.,
 • - Prunus cistena Hansen
 • - Prunus curdica BatsFenzl ve Fritsch.,
 • - Prunus domestica türleri domestica L.,
 • - Prunus domestica türleri insititia (L.) C.K.Schneid.
 • - Prunus domestica türleri italca (Borkh.) Hegi.,
 • - Prunus glandulosa Thumb.
 • - Prunus holosericea Batal.,
 • - Prunus hortulana Bailey
 • - Prunus japonica Thumb
 • - Prunus mandshurica (Maxim) Koehne,
 • - Prunus maritima Marsh,
 • - Prunus mume Sieb ve Zucc.,
 • - Prunus nigra Thumb
 • - Prunus persica (L.) Batsch.

Ek III(A)(9) ve (18)  ve Ek IV(A) (I) (15),(17) ve (19.2) de listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) tohumdan yetiştirilenlerin dışındaki bitkilerin
 • - ya, kendilerinden ,uygun koşullar altında korunmuş ve en azından uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılarak Erik çiçek hastalığı virüsü için resmi testlere tabi olmuş , ve bu testlerde ilgili zararlı organizma bulunmamış materyalden doğrudan elde edilmiş olmasını isteyen bir sertifikalandırma şeması altında resmi olarak tasdik edildiklerine dair, ya da
 • - kendilerinden ,uygun koşullar altında korunmuş ve son üç tam vejetasyon döngüsü içinde en azından bir kez uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılarak en azından Erik çiçek hastalığı virüsü için resmi testlerden geçmiş, ve bu testlerde bu zararlı organizma bulunmamış materyalden doğrudan elde edildiğine dair,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 • - Prunus salicina L.
 • - Prunus sibirica L.,
 • - Prunus simaonii Carr.,
 • - Prunus spinoza L.
 • - Prunus tomentosa Thumb.,
 • - Prunus tribola Thumb.,
 • - Prunus tomentosa Lindl.,
 • - Erik çiçek hastalığı virüsüne duyarlı olan diğer Prunus L.türleri

 

 • (b) üretim yerindeki bitkilerde veya çok yakın bölgedeki hassas bitkilerde son üç tam vejetasyon döngüsü başlangıcından bu yana Erik çiçek hastalığı virüsünün neden olduğu hiç bir hastalık belirtisinin gözlenmediğine dair
 • (c) üretim yerinde diğer virüslerin veya virüs benzeri organizmaların neden olduğu hastalıkların belirtilerini gösteren bitkilerin başı boş bırakılmadıklarına(rogued out) dair

Resmi bir beyan

23.2 Dikim amaçlı, Prunus L. bitkileri

 • (a) Kökeni, ilgili zararlı organizmaların olduğu bilinen ülkeler olanlar
 • (b) Kökeni, ilgili zararlı organizmaların olduğu bilinen ülkeler olanlar ve tohumu dışındakiler
 • (c) Kökeni, ilgili zararlı organizmaların olduğu bilinen Avrupalı-olmayan ülkeler olanlar ve tohumu dışındakiler

İlgili zararlı organizmalar

 • - (a) durumunu için:
 • - Domates halka nokta virüsü
 • - veya (a) durumunu için:
 • - Kiraz törpü yaprak virüsü (Amerikan)
 • - Şeftali mozaik virüsü (Amerikan)
 • - Şeftali phony raşitiği (rickettsia)
 • - Şeftali rozet mikoplazması
 • - Şeftali sarılık mikoplazması
 • - Erik çizgi model (line pattern) virüsü(Amerikan)
 • - Şeftali X hastalığı mikoplaznası
 • - veya (c) durumunu için
 • - küçük kiraz patojeni

 

Ek III(A)(9) ve (18)  veya Ek IV(A) (I) (15), (19.2) ve (23.1) de listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) bitkilerin
 • - ya, kendilerinden , uygun koşullar altında korunmuş ve uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılarak en azından ilgili zararlı organizma için resmi testlere tabi olmuş , ve bu testlerde zararlı organizma bulunmamış materyalden doğrudan elde edilmiş olmasını isteyen bir sertifikalandırma şeması altında resmi olarak tasdik edildiklerine dair

ya da

 • - uygun koşullar altında korunmuş ve son üç tam vejetasyon döngüsü içinde en azından bir kez, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılarak en azından ilgili zararlı organizma için resmi testlere tabi olmuş , ve bu testlerde bu zararlı organizma bulunmayan olan materyalden doğrudan elde edildiklerine dair,
 • (b) üretim yerindeki bitkilerde veya çok yakın bölgedeki şüpheli bitkilerde son üç tam vejetasyon döngüsü başlangıcından bu yana ilgili zararlı organizmanın neden olduğu hiç bir hastalık belirtisinin gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

24. Dikim amaçlı, Rubus L. bitkileri

 • (a) Kökeni, ilgili zararlı organizmaların olduğu bilinen ülkeler olanlar
 • (b) Kökeni, ilgili zararlı organizmaların olduğu bilinen ülkeler olanlar ve tohumu dışındakiler
 • - (a) durumunda:
 • - Domates halka nokta virüsü
 • - Siyah ahududu gizli virüsü
 • - Kiraz yaprak rulo/yuvarlanma (leaf roll) virüsü
 • - Prunus nekrotik halka nokta virüsü
 • - (b) durumunda:
 • - Ahududu yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsü (Amerikan)
 • - Kiraz törpü yaprak virüsü (Amerikan)

 

 

 

Ek IV(A) (I) (15), (19.2) de listelenen bitkilere uygulanabilen gerekliliklerin/koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) bitkilerde, yumurtaları dahil yaprak biti olmamalı;
 • (b) aşağıdakilere dair
 • (aa) bitkilerin
 • - ya, kendilerinden , uygun koşullar altında korunmuş ve uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılarak en azından ilgili zararlı organizma için resmi testlere tabi olmuş , ve bu testlerde zararlı organizma bulunmayan olan materyalden, doğrudan elde edilmiş olması isteyen bir sertifikalandırma şeması altında resmi olarak tasdik edildiklerine dair

ya da

 • - kendilerinden ,uygun koşullar altında korunmuş ve son üç tam vejetasyon döngüsü içinde en azından bir kez uygun göstergeler veya eşdeğer metotlar kullanılarak en azından ilgili zararlı organizma için resmi testlere tabi olmuş , ve bu testlerde bu zararlı organizma bulunmayan olan materyalden doğrudan elde edildiklerine dair,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • (bb) üretim yerindeki bitkilerde veya çok yakın bölgedeki şüpheli bitkilerde son üç tam vejetasyon döngüsü başlangıcından bu yana ilgili zararlı organizmanın neden olduğu hiç bir hastalık belirtisinin gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

 

25.1 Kökeni , Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ' in olduğu bilinen ülkeler olan Solanum tuberosum L.yumruları

Ek III(A) (10) (11) ve (12) de listelenen yumrulara uygulanabilen yasaklamaların  olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) yumruların kökeninin , Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ' in (Irk 1' in dışındaki tüm ırklar, ortak Avrupa ırkı) olmadığı bilinen alanlar olduğuna ve yeterli bir sürenin başlangıcından bu yana üretim yerinde ve çok yakın çevresinde Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ' in belirtilerinin gözlenmediğine

 

 • (b) Topluluğun Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ile mücadele hükümlerine eşdeğer olduğu Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak tanınmış olan orijin ülke hükümlerine uyulduğuna dair

Resmi bir beyan

25.2 Solanum tuberosum L. yumruları

Ek III(A)(9),(11) ve (12)  ve Ek IV(A) (I) (25.1)' de listelenen yumrulara uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, filizlenme

 • (a) yumruların kökeninin , Clavibacte michiganensis türleri sepedonicus (Spiekermann veKoththof) David ve diğerleri olmadığı bilinen ülkeler olduğuna,

veya

 • (b) Topluluğun Clavibacte michiganensis türleri sepedonicus (Spiekermann veKoththof) David ve diğerleri ile mücadele hükümlerine eşdeğer olduğu Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak tanınmış olan orijin ülke hükümlerine uyulduğuna dair

Resmi bir beyan

25.3 Kökeni, Patates iğ yumru viroidinin olduğu bilinen ülkeler olan Solanum tubericum L.'un erken patates dışındaki yumruları

Ek III(A)(9),(11) ve (12)  ve Ek IV(A) (I) (25.1) ve(25.2)  ' de listelenen yumrulara uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, filizlenme kuvvetinin/yeteneğinin baskılanması

25.4 Dikim amaçlı Solanum tubericum L yumruları

Ek III(A)(10),(11) ve (12)  ve Ek IV(A) (I) (25.1), (25.2)  ve(25.3)  ' de listelenen yumrulara uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, yumruların kökeninin , Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ve Globodera pallida  (Stone) Behrens olmadığı bilinen tarlalar olduğuna, ve

 • (a) yumruların kökeninin Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith olmadığı bilinen alanlar olduğuna,

veya

 • (b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith olduğu bilinen alanlarda, yumruların kökeninin Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith olmadığı bilinen üretim yeri olduğuna veya Madde18' de yer alan prosedüre uygun olarak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

belirlenmesi gereken Pseudomonas solanacearum   (Smith) Smith' i yok etmeyi amaçlayan uygun bir  prosedürün yerine getirilmesi sonucunda bulunmadığına,

ve

 • (c) ya yumruların kökeninin Meloidogyne chitwoodii Golden ve diğerler(tüm nüfus) ve Meloidogyne fallax Karsen olmadığı bilenen bir alan olduğuna
 • (d) ya da yumruların kökeninin Meloidogyne chitwoodii Golden ve diğerler(tüm nüfus) ve Meloidogyne fallax Karsen olduğu bilinen alanlarda
 • - ya yumruları kökeninin, uygun zamanlarda konakçı ekinlerin görsel muayenesiyle ve yetiştirilen patates ekinin yumrularının, hasat sonrasında, dışının ve iç kesitinin üretim yerindeki görsel muayenesiyle yapılan yıllık konakçı bitki tetkiklerine dayanarak Meloidogyne chitwoodii Golden ve diğerler(tüm nüfus) ve Meloidogyne fallax Karsen, olmadığı bulunan üretim yeri olduğuna dair,

ya da

 • - hasattan sonra tesadüfi olarak örneklenen yumruların ambalajlarının, uygun zamanlarda, tohum patateslerin pazarlanması üzerine olan 14 haziran 1996 tarih ve 66/403/EEC(1) sayılı Konsey Direktifinin kapatmayla ilgili hükümlerine uygun olarak, pazarlanmadan evvel kapatılması öncesinde dışının ve iç kesitinin görsel muayenesinin yanı sıra belirtileri indükleyen uygun bir metottan sonra semptomların kontrol edildiğine veya laboratuarda test edildiğine dair

Resmi bir beyan

25.5 Kökeni Patates stolbur mikoplasmasın olduğu bilinen  ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Solanaceae bitkileri

Ek III(A)(10),(11) ve (12)  ve Ek IV(A) (I) (25.1), (25.2), (25.3)ve (25.4)  ' de listelenen yumrulara uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından bu yana üretim yerlerinde bitkilerin üzerinde  hiçbir Patates stolbur mikoplasmasın  belirtisinin gözlenmediğine dair Resmi bir beyan

 

25.6 Kökeni, Patates iğ yumru viroidinin olduğu bilinen ülkeler olan, Solanum tubericum L.'un   yumruları ve Lycopersicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw.tohumları dışındaki Solanaceae bitkileri

Ek III(A) ,(11) ve (13)  ve Ek IV(A) (I) (25.5)' de listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından bu yana üretim yerlerinde bitkilerin üzerinde hiçbir Patates iğ yumru viroidinin belirtisinin gözlenmediğine dair Resmi bir beyan

 

25.7 Kökeni Pseudomonas solanacerearum (Smith) Smith olduğu bilinen ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Capsicum annum L., Lycopersicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L.ve Solanum melongena L. bitkileri

Ek III(A) ,(11) ve (13)  ve Ek IV(A) (I) (25.5) ve (25.6)' da listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda

 • (a) bitkilerin kökeninin, Pseudomonas solanacerearum (Smith) Smith bulunmayan alanlar olduğuna,
 • (b) son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından bu yana üretim yerlerinde bitkilerin üzerinde hiçbir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

Pseudomonas solanacerearum (Smith) Smith belirtisinin gözlenmediğine dair Resmi bir beyan

25.8 dikim amaçlı olana dışındaki Solanum tubericum L. yumruları

Ek III(A) ,(11) ve (13)  ve Ek IV(A) (I), (25.1) , (25.2) ve (25.3)' da listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, yumruların kökeninin Pseudomonas solanacerearum (Smith) Smitholduğu bilinmeyen alanlar olduğuna dair Resmi bir beyan

26. Dikim amaçlı, tohumu dışındaki Humulus lupulus L. bitkileri

Üretim yerinde son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından bu yana şerbetçi otunda hiçbri Verticullum albo-atrum Reinke ve Berthold ve Verticullum dahliae Klebahn belirtilerinin gözlenmediğine dair Resmi bir beyan

27.1 Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Dendranthema(DC.) Des Moul, Dianthus L. ve Pelargonium l'Hérit. ex Ait.bitkileri

 • (a) Üretim yerinde son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından bu yana şerbetçi otunda hiç bir Heliothis armigera Hübner veya Heliothis littoralis (Boisd.) belirtisinin gözlenmediğine dair

veya

 • (b) Bitkilerin, söylenen organizmalardan korunmak için uygun muamelelerden geçtiğine dair

 Resmi bir beyan

27.2 Tohumları dışındaki Dendranthema(DC.) Des Moul, Dianthus L. ve Pelargonium l'Hérit. ex Ait.bitkileri

Ek IV(A) (I), (27.1)'de  listelenen bitkilere uygulanabilen gereklilikleri/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) Üretim yerinde son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından bu yana hiç bir Spodoptera eridiana Cramer, Spodoeptera frgiperda Smith veya Spodoeptera Litura ((Fabricius) belirtilerinin gözlenmediğine dair

veya

 • (b) Bitkilerin, söylenen organizmalardan korunmak için uygun muamelerden geçtiğine dair

Resmi bir beyan

28. Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Dendranthema (DC.) Des Moul. bitkileri

Ek IV(A) (I), (27.1) ve (27.2)' de  listelenen bitkilere uygulanabilen gereklilikleri/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) bitkilerin,virolojik testler boyunca Kasım patı/krizantem(Chrysantemum) cüce/bodur viroidi bulunmayan materyalden üçüncü jenerasyon stokundan fazla türetilmediğine veya çiçeklenme zamanında yapılan resmi muayeneler boyunca %10'nun temsili örneklerinde Kasım patı/krizantem(Chrysantemum) cüce/bodur viroidi bulunmayan materyalden doğrudan türetildiğine dair
 • (b) bitkilerin veya aşı kalemlerinin
 • - dağıtımdan önceki üç ay boyunca ayda bir resmi olarak muayene edilen ve bu süre boyunca Puccinia horiana Hennings belirtilerinin gözlenmediği bilinen ve ihracattan önceki üç ay boyunca çok yakın çevresinde hiçbir Puccinia horiana Hennings belirtilerinin olmadığı bilinen işletmelerden geldiğine dair

veya

Puccinia horiana Hennings'e  karşı   uygun muamelerden geçtiğine dair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • (c) Köklenmemiş aşı kalemi durumunda, aşı kalemlerin üzerinde ya da aşı kalemlerinin türetildiği bitkilerin üzerinde hiçbir Dydimella ligulicola (Baker, Dimock ve Davis)v.Arx belirtisi gözlenmediğine dair veya Köklenmiş aşı kalemi durumunda, aşı kalemi üzerinde ya da köklendirme yataklarında hiçbir Dydimella ligulicola (Baker, Dimock ve Davis)v.Arx belirtisi gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

29. Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Dianthus L. bitkileri

Ek IV(A) (I), (27.1) ve (27.2)' de  listelenen bitkilere uygulanabilen gereklilikleri/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • - bitkilerin, önceki iki yıl içinde en azından bir kere yapılan resmi olarak onaylı testlerde Erwinia chrysanthemi pv.dianticola(Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr ve Burkholder, Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma zararlı organizmaları bulunmayan ana bitkilerden doğrudan türetildiğine dair
 • - bitkilerin üzerinde yukarıdaki zararlı organizmaların gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

30. Profesyonel kesme çiçek üretimi ile meşgul olmayan son tüketiciye satış amaçlı olduğu ambalajında veya diğer başka yollarla açık alarak belirtilenler dışındaki Tulipa L. ve NarcissusL. Soğanları

Son tam vejetasyon döngüsünden bu yana bitkilerde hiçbir Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev belirtisi gözlenmediğine dair Resmi bir beyan

31 Kökeni, Domates halka nokta viriüsünün olduğu bilinen ülkeler olan  dikim amaçlı, tohumları dışındaki Pelargonium l'Hérit. ex Ait.bitkileri

 

 • (a) Xiphinema americanum Cobb sensu lato (Avrupalı-olmayan pouülasyon) veya Domates halka nokta virüsünün diğer taşıcılarının olduğu bilinmediğinde

 

 

 

 

 

 

 • (b) Xiphinema americanum Cobb sensu lato (Avrupalı-olmayan pouülasyon) veya Domates halka nokta virüsünün diğer taşıcılarının olduğu bilindiğinde

 

 

 

 

 

Ek IV(A) (I), (27.1) ve (27.2)' de  listelenen bitkilere uygulanabilen gereklilikleri/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 

Bitkilerin

 • (a) doğrudan Domates halka nokta virüsünün olmadığı bilinen üretim yerlerinde türetildiğine dair

veya

 • (b) resmi olarak onaylanmış bir virolojik test sisteminde Domates halka nokta virüsü bulunmayan ana bitkilerden dördüncü jenerasyon stokundan daha fazla türetilmediğine dair

 

 

Bitkilerin

 • (a) toprakta veya bitkilerde Domates halka nokta virüsünün olmadığı bilinen üretim yerlerinde türetildiğine dair,
 • (b) resmi olarak onaylanmış bir virolojik test sisteminde Domates halka nokta virüsü bulunmayan ana bitkilerde ikinci jenerasyon stokundan daha fazla türetilmediğine dair

Resmi bir beyan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

32.1.  Liriomyza sativae (Blanchard) ve Amauromyza maculosa (Malloch) organizmalarının görüldüğü bilinen üçüncü ülkeler menşeli, dikimi hedeflenen, otsu türlerin bitkileri, şunlar dışında:

 • - Çiçek soğanları
 • - Soğan yumruları
 • - Gramineae familyasının bitkileri
 • - Kök gövdeler
 • - Tohumluklar

Yumrular

Uygun durumlarda, Ek IV, Kısım A, Bölüm 1 (27.1), (27.2), (28) ve (29) şıklarındaki bitkilere uygulanacak şartlar saklı kalmak üzere, bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiğini ve:

 • (a) İhracatçı ülkede, bu ülkenin bitki koruma servisi tarafından, ilişkin Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartları uyarınca Liriomyza sativae (Blanchard) ve Amauromyza maculosa (Malloch) organizmalarından ari olduğu belirlenmiş bir alan menşeli olduğunu ve bunun işbu Direktifin 7. ya da 8. Maddelerinde sözü edilen sertifikalarda, "Ek beyan" başlıklı bölümde belirtildiğini gösteren resmi beyan

 

     ya da

 

 • (b) İhracatçı ülkede, bu ülkenin bitki koruma servisi tarafından, ilişkin Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartları uyarınca Liriomyza sativae (Blanchard) ve Amauromyza maculosa (Malloch) organizmalarından ari olduğu belirlenmiş bir üretim yeri menşeli olduğunu ve bunun işbu Direktifin 7. ya da 8. Maddelerinde sözü edilen sertifikalarda, "Ek beyan" başlıklı bölümde belirtildiğini gösteren ve üretim yerinin ihracat öncesindeki üç ay boyunca en azından aylık olarak yapılmış resmi denetimler sonucu Liriomyza sativae (Blanchard) ve Amauromyza maculosa (Malloch) organizmalarından ari olduğunu belirten resmi beyan

 

     ya da

 

 • (c) İhracatın hemen öncesinde Liriomyza sativae (Blanchard) ve Amaurpmyza maculosa (Malloch) organizmalarına karşı uygun bir işleme tabi tutulduklarını ve resmi olarak denetlenerek Liriomyza sativae (Blanchard) ve Amaurpmyza maculosa (Malloch) organizmalarından ari bulunduklarını gösterir resmi beyan. Uygulanan işlemin ayrıntıları işbu Direktifin 7. veya 8. Maddelerinde sözü edilen sertifikalarda belirtilecektir.

 

 

32.2  Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. ve Solidago L. Bitkilerinin kesme çiçekleri ve Apium graveolens L. ve Ocimum L. yapraklı sebzeleri

Kesme çiçeklerin ve yapraklı sebzelerin:

 • - Liriomyza sativae (Blanchard) ve Amauromyza maculosa (Malloch) organizmalarından ari bir ülke menşeli olduklarını,

 

ya da

 

İhracatın hemen öncesinde resmi olarak denetlenerek Liriomyza sativae (Blanchard) ve Amauromyza maculosa (Malloch) organizmalarından ari bulunduklarını gösterir resmi beyan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

32.3 Üçüncü ülkeler menşeli, dikimi hedeflenen, otsu türlerin bitkileri, şunlar dışında:

 • - Çiçek soğanları
 • - Soğan yumruları
 • - Gramineae familyasının bitkileri
 • - Kök gövdeler
 • - Tohumluklar

Yumrular

Ek IV, Kısım A, Bölüm 1 (27.1), (27.2), (28), (29) ve (32.1) şıklarındaki bitkilere uygulanacak şartlar saklı kalmak üzere:

 • (a) bitkilerin Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ve Liriomyza trifolii (Burgess) organizmalarından ari olduğu belirlenmiş bir alan menşeli olduğunu

 

ya da

 

 • (b) üretim yerinde hasatın öncesindeki üç ay boyunca an azından aylık olarak yapılan resmi denetimlerde Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ve Liriomyza trifolii (Burgess) organizmalarının gözlenmemiş olduğunu belirten resmi beyan

 

     ya da

 

 • (c) İhracatın hemen öncesinde bitkilerin Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ve Liriomyza trifolii (Burgess) organizmalarına karşı uygun bir işleme tabi tutulduklarını ve resmi olarak denetlenerek Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ve Liriomyza trifolii (Burgess) organizmalarından ari bulunduklarını gösterir resmi beyan."

 

33. Köklü, dikilmiş veya dikilmesi amaçlanan, açık havada yetişmiş bitkiler

Üretim yerinde Clavibacter michganensis türleri sependoniscus(Spierkermann ve Kotthof) Davis ve diğerleri, Globodera pallida(Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ve Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival olmadığının bilindiğine dair Resmi bir beyan

34. " - Kıbrıs, Malta, Türkiye,

  - Belarus, Estonya, Gürcistan, Letonya, Litvanya, Moldovya, Rusya, Ukrayna,

  - Cezayir, Mısır, İsrail, Libya, Fas, Tunus hariç, Avrupa-dışı ülkeler

menşeli, bitki üzerindeki ya da bitkilerle ilişkili, tümüyle ya da kısmen topraktan ya da bitki kısımları, humus (turba, kabuk dahil) gibi katı organik maddelerden oluşan ya da kısmen katı bir inorganik maddeden oluşan, bitkilerin canlılığını sürmesi hedeflenen toprak ve yetiştirme ortamı"

 

 • -
 • (a) dikim anında yetiştirme ortamında :
 • - toprak ve organik madde olmadığına

veya

 • - sinek ve zararlı nematodların bulunmadığına ve zararlı organizmaların bulunmamasını güvence altına almak için uygun incelemelerden veya ısıl işlemden veya fumigasyondan geçtiğine dair

veya

 • - zararlı organizmaların bulunmamasını güvence altına almak için uygun incelemelerden veya ısıl işlemden veya fumigasyondan geçtiğine dair
 • (b) dikimden beri
 • - yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan korunması için gereken önlemlerin alındığına dair

veya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • - sevkıyattan önceki iki hafta içinde, bitkilerin üzerlerinde nakliye boyunca yaşamlarını sürdürmeleri için gereken minimum miktarda yetiştirme ortamı kalacak şekilde silkelendiklerine dair ve tekrar dikildi iseler , bu amaç doğrultusunda kullanılan yetiştirme ortamının (a)' da yer alan gereklilikleri karşıladığına dair

Resmi bir beyan

35.1 Dikim amaçlı, tohumu dışındaki Beta vulgaris L. bitkileri

Son tam vejetasyon döngüsünden beri üretim yerinde Pancar bukleli tepe virüs belirtilerinin gözlenmediğine dair Resmi bir beyan

35.2 Kökeni, Pancar yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsü olduğu bilinen ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Beta vulgaris L. bitkileri

Ek IV(A) (I), (35.1)' de listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) üretim alanında Pancar yaprak kıvrımı/buklesi (curl) virüsünün olduğunun bilinmediğine
 • (b) Son tam vejetasyon döngüsünden beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde Pancar yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsü belirtilerinin gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

36.1 Üçüncü ülkeler menşeli, dikimi hedeflenen, şunlar dışında:

 • - Çiçek soğanları
 • - Soğan yumruları
 • - Gramineae familyasının bitkileri
 • - Tohumluklar

Yumrular

Ek IV, Kısım A, Bölüm 1 (27.1), (27.2), (28), (29), (31), (32.1) ve (32.3) şıklarındaki bitkilere uygulanacak şartlar saklı kalmak üzere, bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiğini ve:

 • (a) İhracatçı ülkede, bu ülkenin bitki koruma servisi tarafından, ilişkin Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartları uyarınca Thrips palmi Karny organizmasından ari olduğu belirlenmiş bir alan menşeli olduğunu ve bunun işbu Direktifin 7. ya da 8. Maddelerinde sözü edilen sertifikalarda, "Ek beyan" başlıklı bölümde belirtildiğini gösteren resmi beyan

 

     ya da

 

 • (b) İhracatçı ülkede, bu ülkenin bitki koruma servisi tarafından, ilişkin Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartları uyarınca Thrips palmi Karny organizmasından ari olduğu belirlenmiş bir üretim yeri menşeli olduğunu ve bunun işbu Direktifin 7. ya da 8. Maddelerinde sözü edilen sertifikalarda, "Ek beyan" başlıklı bölümde belirtildiğini gösteren ve üretim yerinin ihracat öncesindeki üç ay boyunca en azından aylık olarak yapılmış resmi denetimler sonucu Thrips palmi Karny organizmasından ari olduğunu belirten resmi beyan

 

     ya da

 

 • (c) İhracatın hemen öncesinde Thrips palmi Karny organizmasına karşı uygun bir işleme tabi tutulduklarını ve resmi olarak denetlenerek Thrips palmi Karny organizmasından ari bulunduklarını gösterir resmi beyan. Uygulanan işlemin ayrıntıları işbu Direktifin 7. veya 8. Maddelerinde sözü edilen sertifikalarda belirtilecektir.

 

36.2 Momordica L. ve Solanum melongena L. bitkilerinin üçüncü ülkeler menşeli kesme çiçekleri ve meyveleri

Kesme çiçeklerin ve meyvelerin

 • - Thrips palmi Karny organizmasından ari bir ülke menşeli olduğunu,

ya da

İhracatlarının hemen öncesinde resmi olarak denetlenerek Thrips palmi Karny organizmasından ari bulunduklarını gösterir resmi beyan."

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

37. Kökeni Avrupa dışı ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Palmae bitkileri

Ek III(A)(17)' de listelenen bitkilere uygulanabilen yasaklamaların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan

 • (a) Bitkilerin kökeninin, Palmiye öldürücü sararma mikoplasması ve Cadang-Cadang viroidinin olmadığı bilinen alanlar olduğuna ve üretim yerinde son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri hiçbir belirtinin gözlenmediğine dair, veya

Bitkilerin üzerinde son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri hiçbir Palmiye öldürücü sararma mikoplasması ve Cadang-Cadang viroidinin belirtilerinin gözlenmediğine ve bulaşma şüphesine neden olan belirtilerin görüldüğü bitkilerin üretim yerinde başıboş bırakılmadığına(rogued out) ve bitkilerin onları Mydus crudus

Van Duzee ' den kurtaracak uygun işlemlerden geçtiklerine dair, veya

 • (b) doku kültüründeki bitkiler durumunda, bitkilerin (a) veya (b)' de yer alan gereklilikleri karşılayan bitkilerden türetildiğine dair
 • (c) Resmi bir beyan

 

38.1 Kökeni Avrupa dışı ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Camelia L. bitkileri

 • (a) bitkilerin kökeninin Ciborinia camellae Kohn olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair
 • (b) Üretim yerinde çiçeklerde son vejetasyon döngünün başlangıcından beri hiçbir Ciborinia camellae Kohn belirtisinin gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

38.2 Kökeni ABD veya Brezilya olan dikim amaçlı tohumu dışındaki Fuchsia L. bitkisi

Üretim yerinde Aculops fuchsiae Keifer belirtisinin gözlenmediğine ve ihracattan hemen önce bitkilerin muayene edildiği ve Aculops fuchsiae Keifer bulunmadığına dair Resmi bir beyan

39. Kökeni Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler olan,dikim amaçlı, tohumları ve doku kültürü içindeki bitkiler haricindeki ağaçlar ve küçük ağaçlar

Ek III(A)(I)(1),(2),(3), (9), (13), (15),(16), (17), (18), Ek III (B)((1) ve Ek IV(A)(I) (8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1), ve (38.2)' de listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda bitkilerin

 • - bitkilerin temiz( yani bitki parçaları olmamalı) olduğuna ve çiçek ve meyvelerinin olmadığına dair,
 • - fidanlıklarda yetiştirildiklerine dair,
 • - ihracat öncesi ve uygun zamanlarda muayene edildikleri ve zararlı bakteri, virüs, ve virüs benzeri organizmalar bulunmadığına ve zararlı nematodlar, sinekler, keneler ve küflerin belirtilerinin işaretlerinin olmadığına veya böyle organizmaları yok edecek uygun işlemlerden geçtiklerine

dair Resmi bir beyan

40. Kökeni Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler olan,dikim amaçlı, tohumları ve doku kültürü içindeki bitkiler haricindeki yaprakları dökülen ağaçlar ve küçük ağaçlar

Uygun durumlarda, Ek III(A)(2), (3), (9), (15), (16), (17) ve (18), Ek III(B)(1) ve Ek IV(A)(I), (11.1), (11:2), (11.3), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (33), (36.1), (38.1), (38.2), (39) ve (45.1)'de sıralanan bitkilere uygulanan hükümler saklı kalmak kaydıyla, bitkilerin etkin olmadıklar ve yapraklardan ari olduklarına dair resmi beyan"

 

41. Kökeni Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler olan,dikim amaçlı, tohumları haricindeki yıllık ve iki yıllık bitkiler- Graminea dışında

Ek III(A)(I)(11), (13) ve Ek Ek IV(A)(I) (25.5), (25.6), (32.1), (32.2), (33), (34), (35.1) ve (35.2) de listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan bitkilerin

 • - fidanlıklarda yetiştirildiklerine dair,
 • - üzerlerinde bitki parçaları, yapraklar ve çiçekler olmadığında dair,
 • - uygun zamanlarda ve ihracat öncesi muayene edildikleri ve
 • - zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmalar bulunmadığına

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • - zararlı nematodlar, sinekler, keneler ve küflerin belirtilerinin işaretlerinin olmadığına veya böyle organizmaları yok edecek uygun işlemlerden geçtiklerine dair

Resmi bir beyan

42. Kökeni Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki üçüncü ülkeler olan,dikim amaçlı, tohumları haricindeki Bambusoideae ve Panicoideae alt familyalarına ve Buchloe, Bnouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R.Br., Hakonechloa Mak.ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibatea, Spartina Schreb., Stipa L., ve Uniola L. genuslarına ait Graminacae familyasının çok yıllık süs otu bitkileri,

Ek IV(A)(I) (33) ve (34)' de listelenen bitkilere uygulanabilen gerekliliklerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan bitkilerin

 • - fidanlıklarda yetiştirildiklerine dair,
 • - üzerlerinde bitki parçaları, yapraklar ve çiçekler olmadığında dair,
 • - uygun zamanlarda ve ihracat öncesi muayene edildikleri ve
 • - zararlı bakteri, virüs, ve virüs benzeri organizmalar bulunmadığına
 • - zararlı nematodlar, sinekler, keneler ve küflerin belirtilerinin işaretlerinin olmadığına veya böyle organizmaları yok edecek uygun işlemlerden geçtiklerine dair

Resmi bir beyan

43. Kökeni Avrupalı olmayan ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumları dışındaki doğal veya yapay olarak cüceleştirilmiş bitkiler

Ek III(A)(I)(1),(2),(3), (9), (13), (15),(16), (17), (18), Ek III (B)(1) ve Ek IV(A)(I) (8.1), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1), (38.2), (39), (40) ve (41)' de listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda

 • (a) doğrudan doğal habitattan toplananlar da dahil olmak üzere resmi olarak gözetilen kontrol rejimine tabi olan bitkilerin sevkıyat öncesi resmi olarak kayıtlı fidanlıklarda en az birbirini izleyen iki yıl için yetiştirildiklerine, tutulduklarına ve eğitildiklerine dair,
 • (b) (a)'da söz edilen fidanlıklarda bitkilerin
 • (aa) en azından(a)'da söz edilen süre boyunca
 • - yerden 50 cm yükseklikteki raflarda duran saksılara dikilmeleri gerektiğine dair,
 • - Avrupalı olmayan zehirli mantarların olmamasını güvence altına almak için uygun işlemlerden- bu işlemlerin aktif bileşenleri, konsantrasyonu ve uygulama tarihi bu Direktifin Madde 7'sinde şart koşulan bitki sağlığı sertifikasında 'dezenfeksiyon ve/veya dezenfestasyon' başlığı altında belirtilmelidir- geçmeleri gerektiğine dair Resmi bir beyan,
 • - bu Direktifi eklerinde listelenen ilgili zararlı organizmaların varlığı için yılda en az altı kez belirli aralıklarla resmi olarak muayene edildiklerine dair Resmi bir beyan. (a) da söz edilen fidanlıkların çok yakın çevresindeki bitkilerde de yapılması gereken bu muayeneler bitki sayısı 3000' den az olan verilen bir genusta en az 300, veya eğer bitki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • - sayısı 3000'den fazla ise %10 kadar tesadüfi örnek kullanarak tarladaki veya fidanlıktaki her rafın görsel muayenesiyle ve bitkinin yetiştirme ortamının üzerindeki bütün parçalarının görsel muayenesiyle yapılmalıdır.
 • - bu muayenelerde üstteki paragrafta belirtildiği gibi ilgili zararlı organizmaların olmadığına dair Resmi bir beyan. Zarar gören(infested) bitkiler uzaklaştırılmalıdır. Kalan bitkiler uygun olduğunda etkin olarak işlemden geçmeli ve ek olarak bu gibi zararlı organizmaların olmamasını güvence altına almak için uygun bir süre için tutulmalı ve muayene edilmelidir.
 • - kullanılmamış yapay bit yetiştirme ortamına veya fumigasyon ya da uygun bir sıcaklık işleminden geçerek zararlı organizmalardan kurtulmuş doğal bir yetiştirme ortamına dikildiğine dair,
 • - yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan korunduğu koşullar altında olduğuna ve sevkıyattan önceki iki hafta içinde
 • ▫ orijinal yetiştirme ortamını uzaklaştırmak için silkelendiğine ve temiz su ile yıkandığına, ve çıplak köklü tutulduğuna dair,
 • ▫ orijinal yetiştirme ortamını uzaklaştırmak için silkelendiğine ve temiz su ile yıkandığına, ve (aa)' nın tire ile işaretlenmiş beşinci paragrafında yer alan koşulları karşılayan yetiştirme ortamlarına yeniden dikildiğine dair,
 • ▫ zararlı organizmaların olmamasını güvence altına almak için uygun işlemlerden geçtiğine, bu işlemlerin aktif bileşenlerinin, konsantrasyonunun ve uygulama tarihinin bu Direktifin Madde 7'sinde şart koşulan bitki sağlığı sertifikasında 'dezenfeksiyon ve/veya dezenfestasyon' başlığı altında belirtilmesi gerektiğine dair,
 • (bb) resmi olarak mühürlenmiş ve kayıtlı fidanlığın kayıt numarasını taşıyan kapalı konteynerlere paketlendiğine dair; sevkıyatı tanımlanmasın mümkün kılan bu numaranın da bu Direktifin Madde 7'sinde şart koşulan bitki sağlığı sertifikasında 'ek deklarasyon ' başlığı altında belirtilmesi gerektiğine dair

resmi bir beyan

44. Kökeni Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki üçüncü ülkeler olan,dikim amaçlı, tohumları haricindeki Caryophllaceae (Dianthus L. hariç,) Compositae (Dendranthema (DC) Des Moul. Hariç,),  Crucifera, Leguminosae ve Rosaceae (Fragaria L. hariç) familyalarının çok yıllık ot türü bitkileri,

Ek IV(A)(I) (32.1), (32.2), (32.3) ve (33)' de listelenen bitkilere uygulanabilen gerekliliklerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan bitkilerin

 • - fidanlıklarda yetiştirildiklerine dair,
 • - üzerlerinde bitki parçaları, yapraklar ve çiçekler olmadığında dair,
 • - uygun zamanlarda ve ihracat öncesi muayene edildikleri ve
 • - zararlı bakteri, virüs, ve virüs benzeri organizmalar bulunmadığına
 • - zararlı nematodlar, sinekler, keneler ve küflerin belirtilerinin işaretlerinin olmadığına
 • - veya böyle organizmaları yok edecek uygun işlemlerden geçtiklerine dair
 • - Resmi bir beyan

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

45.1  Avrupa-dışı ülkeler menşeli, dikimi hedeflenen, çiçek soğanları, soğan yumruları, kök gövdeler, tohumluklar ve yumrular dışındaki, otsu türlerin bitkileri ve Ficus L. ve Hibiscus L. bitkileri

Ek IV, Kısım A, Bölüm I (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.3) ve (36.1) şıklarındaki bitkilere uygulanacak şartlar saklı kalmak üzere:

 • (a) Bitkilerin, ihracatçı ülkede, bu ülkenin bitki koruma servisi tarafından, ilişkin Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartları uyarınca Bemisia tabaci Genn. (Avrupa-dışı popülasyonları) organizmasından ari olduğu belirlenmiş bir alan menşeli olduğunu ve bunun işbu Direktifin 7. ya da 8. Maddelerinde sözü edilen sertifikalarda, "Ek beyan" başlıklı bölümde belirtildiğini gösteren resmi beyan

 

     ya da

 

 • (b) Bitkilerin, ihracatçı ülkede, bu ülkenin bitki koruma servisi tarafından, ilişkin Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartları uyarınca Bemisia tabaci Genn. (Avrupa-dışı popülasyonları) organizmasından ari olduğu belirlenmiş bir üretim yeri menşeli olduğunu ve bunun işbu Direktifin 7. ya da 8. Maddelerinde sözü edilen sertifikalarda, "Ek beyan" başlıklı bölümde belirtildiğini gösteren ve üretim yerinin ihracat öncesindeki dokuz hafta boyunca en azından üç haftada bir olarak yapılmış resmi denetimler sonucu Bemisia tabaci Genn. (Avrupa-dışı popülasyonları) organizmasından ari olduğunu belirten resmi beyan

 

     ya da

 

 • (c) Üretim yerinde Bemisia tabaci Genn. (Avrupa-dışı popülasyonları) organizmasının bulunması durumunda, bu üretim yerinde tutulan ya da üretilen bitkilerin Bemisia tabaci Genn. (Avrupa-dışı popülasyonları) organizmasından ari olmayı sağlayacak bir işleme tabi tutulmuş oldukları ve sonra da bu üretim yerinin Bemisia tabaci Genn. (Avrupa-dışı popülasyonları) organizmasının eradikasyonunu hedefleyen uygun işlemlerden geçtiği ve bu üretim yerinin hem ihracat öncesindeki dokuz ay boyunca haftalık yapılan resmi denetimlerde hem de anılan dönemde uygulanan izleme prosedürlerinde Bemisia tabaci Genn. (Avrupa-dışı popülasyonları) organizmasından ari bulunmuş olduğunu belirten resmi beyan. İşlemin ayrıntıları işbu Direktif, Madde 7 ya da 8'de sözü edilen sertifikalarda belirtilecektir.

 

45.2  Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. türlerinin Avrupa-dışı ülkeler menşeli kesme çiçekleri ve Ocimum L. türünün Avrupa-dışı ülkeler menşeli yapraklı sebzeleri

Kesme çiçeklerin ve yapraklı sebzelerin:

 • - Bemisia tabaci Genn. (Avrupa-dışı popülasyonları) organizmasından ari bir ülke menşeli olduklarını gösterir resmi beyan,

ya da

 

 • - İhraç edilmelerinin hemen öncesinde resmi olarak denetlenerek Bemisia tabaci Genn. (Avrupa-dışı popülasyonları) organizmasından ari bulunmuş olduklarını gösterir resmi beyan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

45.3 Kökeni Domates yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsü olduğu bilinen ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumları dışındaki Lycopersicon lycopersicum L. bitkileri

 

 • (a) Bemisia tabaci Genn olduğu bilinmediğinde

 

 

 

 • (b) Bemisia tabaci Genn olduğu bilindiğinde

Ek III(A)(13) ve Ek IV(A)(I) (25.5), (25.6), ve (25.7)' de listelenen bitkilere uygulanabilen gerekliliklerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygulanabildiğinde bitkilerin

 

Bitkilerin üzerinde hiçbir Domates yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsü belirtisi gözlenmediğine dair Resmi bir beyan

 

 • (a) hiçbir Domates yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsü belirtisi gözlenmediğine dair, ve
 • (aa) bitkilerin kökeninin Bemisia tabaci Genn olmadığı bilinen alanlar olduğuna, veya
 • (bb) ihracat öncesi üç ay boyunca en azından ayda bir yapılan resmi muayenelerde üretim yerlerinde Bemisia tabaci Genn. olmadığına dair
 • (b) üretim yerlerinde hiçbir Domates yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsü belirtisi gözlenmediğine ve bu üretim yerlerinin, Bemisia tabaci Genn. olmamasını güvence altına almak için uygun işlemlerden ve izleme rejiminde geçtiğine dair

Resmi bir beyan

46.Kökeni aşağıdaki zararlı organizmaların olduğu bilinen ülkeler olan, dikim amaçlı, tohumları, yumruları tomurcuklanan çiçek soğanları ve kök gövdeleri dışındaki bitkiler

İlgili zararlı organizmalar:

 • - Fasulye atın mozaik virüsü
 • - Cowpea yumuşak benek virüsü
 • - Marul enfeksiyöz sarılık virüsü
 • - Biber yumuşak tigré virüsü
 • - Kabak yaprak kıvrımı/buklesi (curl) virüsü
 • - Bemisia tabaci Genn. tarafından taşınan diğer virüsler
 • (a) Bemisia tabaci Genn(Avrupalı-olmayan popülasyon) veya ilgili zararlı organizmaların diğer taşıyıcıların olduğu bilinmediğinde

 

 • (b) Bemisia tabaci Genn(Avrupalı-olmayan popülasyon) veya ilgili zararlı organizmaların diğer taşıyıcıların olduğu bilindiğinde

Ek III(A)(13) ve Ek IV(A)(I) (25.5), (25.6),  (32.1), (32.2), (32.3) (35.1), (35.2), (44), (45) Ek IV(A)(I)(45.2) ve (45.3) ve (45.1)' de listelenen bitkilere uygulanabilen gerekliliklerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan , uygun olduğunda

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkilerin üzerinde tam bir vejetasyon döngüsü boyunca ilgili zararlı organizmaların biç bir belirtisinin gözlenmediğine dair bir resmi beyan

 

Bitkilerin üzerinde yeterli bir süre boyunca ilgili zararlı organizmaların biç bir belirtisinin gözlenmediğine dair bir resmi beyan

ve

 • (a) bitkilerin kökeninin Bemisia tabaci Genn.olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair, veya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • (b) üretim yerinde uygun zamanlarda yapılan resmi muayenelerde Bemisia tabaci Genn.ve ilgili zararlı organizmanın taşıyıcılarının bulunmadığına dair,

veya

 • (c) bitkilerin Bemisia tabaci Genn.' i yok etmeyi amaçlayan uygun işlemlerden geçtiğine dair

Resmi bir beyan

47. Helianthus annuus L.tohumları

 • (a) tohumların kökeninin Plasmopara halstedii (Farlow) olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair
 • (b) Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.ve de Toni' nin tüm ırklarına dirençli olan çeşitlerin üzerinde üretilenlerin dışındaki tohumların Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.ve de Toni'ye karşı uygun bir işlemden geçtiğine dair

Resmi bir beyan

48. Lycopersicon lycopersicum (l.) Karsten ex Farw. Tohumları

Tohumların, Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak onaylanmış uygun bir asit ekstraksiyon metodu veya eşdeğer metot ile elde edildiğine ve

 • (a) tohumların kökeninin, Clavibacter michiganensis tür.michiganensis (Smith) Davis ve diğerleri, Xantomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye, ve Patates iğ yumru virüsünün olduğu bilinmeyen alanlar olduğuna dair; veya
 • (b) tam vejetasyon döngüleri boyunca bitkilerin üzerinde söz konusu zararlı organizmaların neden olduğu hastalıkların hiçbir belirtisinin gözlenmediğine dair; veya
 • (c) tohumların, en azından bu zararlı organizmalar için, bütünü temsil eden örneklerinin uygun test metotlarıyla resmi testlerden geçtiğine ve bu testlerde zararlı organizma bulunmadığına dair

Resmi bir beyan

49.1 Medigaco satina L. tohumları

 • (a) Üretim yerinde son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri hiçbir Ditylenchus dipsaci(Kühn) Filipjev belirtisinin gözlenmediğine, ve bütünü temsil eden örneklerde yapılan laboratuar testlerinde Ditylenchus dipsaci(Kühn) Filipjev bulunmadığına dair; veya
 • (b) İhracat öncesi fumigasyon yapıldığına dair;

Resmi bir beyan

49.2 Kökeni Clavibacter michiganensis tür.insidious Davis ve diğerleri olduğu bilinen ülkeler olan Medigaco satina L. tohumları

Ek IV(A)(I)( 49.1)'in olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) son 10 yılın başından beri çiftlikte veya çok yakın çevresinde Clavibacter michiganensis tür.insidious Davis ve diğerleri olduğu bilinmeyen;
 • (b)
 • - Clavibacter michiganensis tür.insidious Davis' e yüksek dirençli olarak tanınan bir çeşide olduğuna dair; veya
 • - tohum hasat edildiğinde, tohum atıldığından itibaren dördüncü tam vejetasyon döngüsüne henüz başlamadığına ve ekinden birden fazla önceden gelen tohum hasadı olmadığına dair; veya
 • - Toplulukta pazarlanan tohumun sertifikalandırılması için uygulanabilen kurallara uygun olarak asal madde içeriğinin ağırlıkça % 0,1' i geçmediğine dair;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • (c) Son vejetasyon döngüsü veya uygun olduğunda son iki vejetasyon döngüsü boyunca üretim yerinde veya Medigaco satina L. ekinin yakınında hiçbir Clavibacter michiganensis tür.insidious Davis ve diğerleri belirtisinin gözlenmediğine dair;
 • (d) Ekinin, tohum atılmadan önceki son üç yıl boyunca Medigaco satina L. ekilmemiş toprakta yetiştirildiğine dair

Resmi bir beyan

50. Oryza sativa L. tohumları

 • (a) tohumların uygun nematolojik testlerle resmi olarak test edildiği ve bu testlerde Aphelenchoides besseyi Christie bulunmadığına dair; veya
 • (b) tohumların Aphelenchoides besseyi Christie' ye karşı uygun bir sıcak su işleminden veya uygun bir işlemden geçtiğine dair

Resmi bir beyan

51. Phaseolus L. tohumları

 • (a) tohumlarının kökeninin, Xantomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye, olmadığı bilinen alanlardan olduğuna dair; veya
 • (b) bütünü temsil eden örneklerin test edildiğine ve bu testlerde Xantomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye bulunmadığına dair

Resmi bir beyan

52. Zea mais L. tohumları

 • (a) tohumlarının kökeninin, Erwinia stewartii (Smith) Dye, olmadığı bilinen alanlardan olduğuna dair; veya
 • (b) bütünü temsil eden örneklerin test edildiğine ve bu testlerde Erwinia stewarti (Smith) Dye bulunmadığına dair

Resmi bir beyan

53. Kökeni Tilletia indica Mitra olduğu bilinen Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan Güney Afrika ve ABD olan Triticum, Secale ve X Triticosecale genuslarının  tohumları

Tohumların kökeninin Tilletia indica Mitra olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair Resmi bir beyan. Madde 7' de şart koşulan bitki sağlığı sertifikasında alan veya alanların isminden bahsedilmelidir.

54. Kökeni Tilletia indica Mitra olduğu bilinen Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan Güney Afrika ve ABD olan Triticum, Secale ve X Triticosecale genuslarının taneleri

 • (a) tanelerin kökeninin Tilletia indica Mitra olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair Resmi bir beyan; Madde 7' de şart koşulan bitki sağlığı sertifikasında alan veya alanların ismi 'orijin yeri' başlığı altında yer almalıdır;
 • (c) son vejetasyon döngüsü boyunca üretim yerinde bitkilerde hiçbir Tilletia indica Mitra belirtisi görülmediğine ve hem hasat zamanı hem de sevkıyat öncesi alınan bütünü temsil eden örneklerin test edildiğine ve bu testlerde Tilletia indica Mitra bulunmadığına dair Resmi bir beyan; bu durum Madde 7' de şart koşulan bitki sağlığı sertifikasında 'Üreticin adı' başlığı altında 'test edildi ve Tilletia indica Mitra bulunmadı' şeklinde yer almalıdır.

 

(1) OJ 125.11.7.1966 s . 2320/66. En son 1999/742/EC sayılı Komisyon Direktifi ile tadil edilen direktif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm II

 

Kökeni topluluk olan bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

1. Castanea  Mill. tahtası

 • (a) tahtanın kökeninin Cryphonectria parasitica (Murril) Barr olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair;

veya

 • (b) tahtanın kabuklarının soyulduğuna dair

Resmi bir beyan

2. Doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyen tahta dahil Platanus L.

 

 • (a) tahtanın kökeninin Ceratocystis fimbriata f.sp.platini Walter olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair Resmi bir beyan;

veya

 • (b) üretim sırasında uygun zaman/sıcaklık çizelgesiyle başarılan, kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen %20''nin altında bir nem içeriği için fırında kurutulduğu, mevcut ticari kullanıma uygun olarak tahtanın veya ambalajının üzerinde 'fırında kurutulmuş(kiln-dryed)', 'KD' ibaresi veya uluslar arası olarak bilinen diğer bir işaret ile gösterilmelidir/ kanıtlanmalıdır.

3. Castanea  Mill.'in izole kabuğu

 • (a) kabuğun kökeninin Cryphonectria parasitica (Murril) Barr olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair; veya
 • (b) sevkıyatın Cryphonectria parasitica (Murril) Barr'a karşı fumigasyon veya diğer uygun işlemlerden geçtiğine dair

Resmi bir beyan

4. Dikim amaçlı olan tohumları dışındaki Pinus L. bitkileri

Son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde hiçbir  Scrirrhia pini Funk ve Parker belirtisi gözlenmediğine dair resmi bir beyan.

5. Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr., Tsuga Carr bitkileri

Ek IV(A)(II)(4) listelenen bitkilere uygulanabilir gerekliliklerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, Son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde hiçbir  Melampsora medusae Thümen belirtisi gözlenmediğine dair resmi bir beyan.

6. Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Populus L. bitkileri

Son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde hiçbir  Melampsora medusae Thümen belirtisi gözlenmediğine dair resmi bir beyan.

7. Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Castanea  Mill. ve  Quercus L. bitkileri

 • (a) bitkilerin kökeninin Cryphonectria parasitica (Murril) Barr olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair; veya
 • (b) Son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde hiçbir Cryphonectria parasitica (Murril) Barr belirtisi gözlenmediğine dair

 Resmi bir beyan.

8. Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Platanus L. bitkileri

 • (a) bitkilerin kökeninin Ceratocystis fimbriata f.sp.platini Walter olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair; veya
 • (b) Son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde hiçbir Ceratocystis fimbriata f.sp.platini Walter belirtisi gözlenmediğine dair Resmi bir beyan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

9. Dikim amaçlı olan, tohumları  dışındaki Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,Pyracanta Roem., Pyrus L. ve Sorbus intermedia (Ehrh.) dışındaki Sorbus L. ve Stravaesia Lindl.bitkileri

 • (a) bitkilerin kökeninin, Erwinia amylovora (Burr) Winsl. ve diğerleri olmadığı Madde 18' de yer prosedüre uygun olarak tanınan kuşaklar olduğuna dair;

veya

 • (b) üretim tarlalarında veya çok yakın çevresinde Erwinia amylovora (Burr) Winsl. ve diğerleri belirtileri görülen ürünlerin başı boş bırakılmadıklarına dair (rouged out)

resmi bir beyan

10.Meyve ve tohumları dışındaki CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların hibridleri

 

 

 

 

 

 

 

bitkilerin,

 

 • (a) bitkilerin kökeninin,Spiroplasma citri saglio ve diğerleri, Phoma tracheiphile (Petri)Kanchaveli ve Gikashvili, Citrus/Turunçgiller damardan gelen odunsu yara ve Citrus/Turunçgiller tristeza virüsünün( Avrupalı suşlar/soylar) olmadığı alanlar olduğuna dair;

veya

 • (b) bitkilerin, kendilerinden uygun koşullar altında korunmuş ve en azında Citrus/Turunçgiller tristeza virüsü ve Citrus/Turunçgiller damardan gelen odunsu yara için Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak onaylanan uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanarak, resmi bireysel testlerden geçmiş, sürekli olarak sinek geçirmez bir limonlukta veya yalıtılmış bir kafes içinde yetiştirilmiş, üzerinde Spiroplasma citri saglio ve diğerleri, Phoma tracheiphile (Petri)Kanchaveli ve Gikashvili, Citrus/Turunçgiller damardan gelen odunsu yara ve Citrus/Turunçgiller tristeza virüsünün (Avrupalı suşlar/soylar) hiçbir belirtisi gözlenmemiş materyalden doğrudan elde edilmiş olması isteyen bir sertifikalandırma şemasından türetildiklerine dair;

veya

 • (c) bitkilerin
 • - kendilerinden uygun koşullar altında korunmuş ve en azında Citrus/Turunçgiller tristeza virüsü ve Citrus/Turunçgiller damardan gelen odunsu yara için Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak onaylanan uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanarak, resmi bireysel testlerden geçmiş, ve bu testlerde Citrus/Turunçgiller tristeza virüsü (Avrupalı suşlar/soylar) bulunmamış ve yukarıda söz edilen metotlara uygun olarak yapılan resmi bireysel testlerde en azından Citrus/Turunçgiller tristeza virüsü olmadığı tasdiklenmiş materyalden doğrudan elde edilmiş olması isteyen bir sertifikalandırma şemasından türetildiklerine dair;

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • - muayene edildiklerine ve son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri Spiroplasma citri saglio ve diğerleri, Phoma tracheiphile (Petri)Kanchaveli ve Gikashvili, Citrus/Turunçgiller damardan gelen odunsu yara ve Citrus/Turunçgiller tristeza virüsünün( Avrupalı suşlar/soylar) hiçbir belirtisinin gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

11. Köklü veya bağlı ya da  yetiştirme ortamı(bağlı veya birleştirilmiş) ile birlikte Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea tür.ve Strelitziaceae bitkileri

 • (a) son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde hiçbir Radopholus similis (Cobb) Thorne bulaşmasının gözlenmediğine dair;

veya

 • (b) şüpheli bitkilerin topraklarının ve köklerinin, son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri en azından Radopholus similis (Cobb) Thorne için resmi nematolojik testlerden geçtiğine ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmanın bulunmadığına dair

Resmi bir beyan

12. Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Fragaria L., Prunus L. ve Rubus L.bitkileri

 • (a) bitkilerin kökeninin, ilgili zararlı organizmaların olmadığı bilinen alanlar olduklarına dair;

veya

 • (b) son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerlerindeki bitkilerin üzerinde ilgili zararlı organizmaların neden olduğu hastalıkların hiçbir belirtisinin gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

İlgili zararlı organizmalar

 • - Fragaria L. üzerinde
 • - Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,
 • - Arabis mozaik virüsü,
 • - Ahududu halka nokta virüsü,
 • - Çilek buruşma (crinkle) virüsü,
 • - Çilek gizli halka nokta virüsü,
 • - Çilek yumuşak sarı kenar virüsü
 • - Domates siyah halka virüsü
 • - Xantamonas fragariae Kennedy ve King
 • - Malus Mill. üzerinde
 • - Phyllostica solitaria Ell.ve Ev.
 • - Prunus L.üzerinde
 • - Kayısı kloritik yaprak rulo/yuvarlanma (leaf roll) virüsü
 • - Xantamonas campestris pv. prunis(Smith) Dye
 • - Prunus persica (L.) Batsch üzerinde
 • - Pseudomonas syringe pv. persicae (Prunier ve diğerleri) Young ve diğerleri
 • - RubusL. Üzerinde
 • - Arabis mozaik virüsü,
 • - Ahududu halka nokta virüsü,
 • - Çilek gizli halka nokta virüsü,
 • - Domates siyah halka virüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

13. Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Cydonia Mill. ve Pyrus L. bitkileri

Ek IV(A)(II)(9) ' da listelenen bitkiler uygulanabilen gerekliliklerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan

 • (a) bitkilerin kökeninin, armut düşme (decline) mikoplazması olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair ;

veya

 • (b) üretim yerinde veya çok yakın çevresinde armut düşme (decline) mikoplazması bulaşması şüphelerine neden olan belirtilerin görüldüğü bitkilerin son üç tam vejetasyon döngüsü içinde başı boş bırakılmadığına dair

Resmi bir beyan

14. Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Fragaria L. bitkileri

Ek IV(A)(II)(12)' de listelenen bitkiler uygulanabilen gerekliliklerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan

 • (a) bitkilerin kökeninin, Aphelenchoides Besseyii Christie olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair;

veya

 • (b) üretim yerinde son tam vejetasyon döngüsünden beri bitkilerde Aphelenchoides Besseyii Christie belirtilerinin gözlenmediğine dair;

veya

 • (c) doku kültürü içindeki bitkiler durumunda, bu bitkilerin bu maddenin (b) bölümüne uyan veya uygun nematolojik testlerle resmi olarak test edilmiş ve Aphelenchoides Besseyii Christie bulunmamış bitkilerden türetildiğine dair

resmi bir beyan

15. Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Malus Mill. bitkileri

 

 

Ek IV(A)(II)(9) ' da listelenen bitkiler uygulanabilen gerekliliklerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan

 • (a) bitkilerin kökeninin, Elma tomurcuklanma mikoplazması olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair; veya
 • (b) (aa) tohumdan yetiştirilenlerin dışındaki bitkilerin
 • - kendilerinden uygun koşullar altında korunmuş ve en azında Elma tomurcuklanma mikoplazması için uygun göstergeler veya eşdeğer metotlar kullanarak, resmi testlerden geçmiş, ve bu testlerde zararlı organizma bulunmamış materyalden doğrudan elde edilmiş olması isteyen bir sertifikalandırma şemasın altında tasdiklendiklerine dair;

         veya

 • - uygun koşullar altında korunmuş ve en azından Elma tomurcuklanma mikoplazması için, son altı tam vejetasyon döngüsü içinde en az bir kez, uygun göstergeler veya eşdeğer metotlar kullanarak, resmi testlerden geçmiş, ve bu testlerde zararlı organizma bulunmamış materyalden doğrudan türetildiğine dair;

(bb) üretim yerindeki bitkilerde veya çok yakın çevredeki aşırı duyarlı bitkilerde son üç tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri Elma tomurcuklanma mikoplazmasının neden olduğu hastalıkların hiçbir belirtisinin gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

16. Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Prunus Mill. türlerinin aşağıdaki bitkileri

 • - Prunus amygdalus Batsch.,
 • - Prunus armenica Andre,
 • - Prunus brigantina Vill.,
 • - Prunus cerasifera Ehrh.,
 • - Prunus cistena Hansen
 • - Prunus curdica BatsFenzl ve Fritsch.,
 • - Prunus domestica türleri domestica L.,
 • - Prunus domestica türleri insititia (L.) C.K.Schneid.
 • - Prunus domestica türleri italca (Borkh.) Hegi.,
 • - Prunus glandulosa Thumb.
 • - Prunus holosericea Batal.,
 • - Prunus hortulana Bailey
 • - Prunus japonica Thumb
 • - Prunus mandshurica (Maxim) Koehne,
 • - Prunus maritima Marsh,
 • - Prunus mume Sieb ve Zucc.,
 • - Prunus nigra Thumb
 • - Prunus persica (L.) Batsch.
 • - Prunus sibirica L.,
 • - Prunus simaonii Carr.,
 • - Prunus spinoza L.
 • - Prunus tomentosa Thumb.,
 • - Prunus tribola Thumb.,
 • - Prunus tomentosa Lindl.,
 • - Erik çiçek hastalığı virüsüne duyarlı olan diğer Prunus L.türleri

 

 

 

Ek IV(A)(II)(12) ' de listelenen bitkiler uygulanabilen gerekliliklerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan

 • (a) bitkilerin kökeninin, Erik çiçek hastalığı virüsü olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair; veya
 • (b) (aa) tohumdan yetiştirilenlerin dışındaki bitkilerin
 • - kendilerinden uygun koşullar altında korunmuş ve en azında Erik çiçek hastalığı virüsü için uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanarak, resmi testlerden geçmiş, ve bu testlerde zararlı organizma bulunmamış materyalden doğrudan elde edilmiş olmasını isteyen bir sertifikalandırma şemasın altında tasdiklendiklerine dair;

         veya

 • - uygun koşullar altında korunmuş ve en azından Erik çiçek hastalığı virüsü için, son üç tam vejetasyon döngüsü içinde en az bir kez, uygun indikatöerler veya eşdeğer metotlar kullanarak, resmi testlerden geçmiş, ve bu testlerde zararlı organizma bulunmamış materyalden doğrudan türetildiğine dair;
 • (bb) üretim yerindeki bitkilerde veya çok yakın çevredeki aşırı duyarlı bitkilerde son üç tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri Erik çiçek hastalığı virüsünün neden olduğu hastalıkların hiçbir belirtisinin gözlenmediğine dair;
 • (cc)üretim yerinde diğer virüsler veya virüs benzeri organizmaların neden olduğu hastalıkların belirtilerinin görüldüğü bitkilerin başı boş bırakılmadıklarına dair;

Resmi bir beyan

17. Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Vitis L.  bitkileri

 Üretim yerinde son iki tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri ana-stok bitkilerde hiçbir Üzüm asması altın sarılığı MLO ve Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems ve diğerleri belirtileri gözlenmediğine dair resmi bir beyan.

18. Dikim amaçlı Solanum tuberosum L. yumruları

 

 

 

 

 • (a) Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Perceval ile mücadele etmek için olan Topluluk hükümlerine uyulduğuna dair;

ve

 • (b) yumruların kökeninin Clavibacter michganensis türleri sependoniscus(Spierkermann ve Kotthof) Davis ve diğerleri olmadığı veya Clavibacter michganensis türleri sependoniscus(Spierkermann ve Kotthof) Davis ile mücadele etmek için olan Topluluk hükümlerine uyulduğu bilinen bir alan olduğuna dair;

ve

 • (c) yumruların kökeninin , Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ve Globodera pallida (Stone) Behrens olmadığı bilinen tarlalar olduğuna dair;

ve

 • (d) (aa) yumruların kökeninin Pseudomonas solanacearum Smith) Smith olmadığı bilinen alanlar olduğuna; veya

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • (bb) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith olduğu bilinen alanlarda, yumruların kökeninin, Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith olmadığı bilinen üretim yeri olduğuna veya Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith' i yok etmeyi amaçlayan uygun bir prosedürün yerine getirilmesi sonucunda yok olduğu düşünülen üretim yeri olduğuna dair

ve ,

 • (e) ya yumruların kökeninin Meloidogyne chitwoodii Golden ve diğerler(tüm nüfus) ve Meloidogyne fallax Karsen olmadığı bilenen bir alan olduğuna dair

ya da yumruların kökeninin Meloidogyne chitwoodii Golden ve diğerler(tüm nüfus) ve Meloidogyne fallax Karsen olduğu bilinen alanlarda:

 • - ya yumruları kökeninin, uygun zamanlarda konakçı ekinlerin görsel muayenesiyle ve yetiştirilen patates ekinin yumrularının hasat sonrasında dışının ve iç kesitinin üretim yerindeki görsel muayenesiyle yapılan yıllık konakçı bitki tetkiklerine dayanarak Meloidogyne chitwoodii Golden ve diğerler(tüm nüfus) ve Meloidogyne fallax Karsen olmadığı bulunan üretim yeri olduğuna dair, veya
 • - hasattan sonra tesadüfi olarak örneklenen yumruların, uygun zamanlarda, ambalajların, tohum patateslerin pazarlanması üzerine olan 14 haziran 1996 tarih ve 66/403/EECsayılı Konsey Direktifinin kapatmayla ilgili hükümlerine uygun olarak, pazarlanmadan evvel kapatılması öncesinde dışının ve iç kesitinin görsel muayenesinin yanı sıra belirtileri indükleyen uygun bir metottan sonra semptomların kontrol edildiğine veya laboratuarda test edildiğine dair

Resmi bir beyan

18.2 Dikim amaçlı, Tarımsal bitkilerin çeşitlerinin ortak kataloguna üzerine olan 29 Eylül 1970 tarih ve 70457/EEC sayılı Konsey Direktifine göre resmi olarak   kabul edilen çeşitlerin yumruları dışındaki Solanum tuberosum L. yumruları

Ek IV/A)(II)(18.1)' de listelenen yumrulara uygulanabilir özel gereklilikleri/koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, yumruların

 • - ilgili yumruların beraberinde olan belgelerde uygun şekilde gösterilen beyanla gelişmiş(advanced) seçimlere ait olduğuna dair,
 • - topluluk içinde üretildiklerine dair,

ve uygun şartlarda korunmuş ve Topluluk içinde uygun metotlara göre resmi karantina testlerinden geçmiş ve bu testlerde zararlı organizma bulunmamış materyalden doğrudan türetildiklerine dair

Resmi bir beyan

18.3 belirtilen Solanum tuberosum L. yumruları ve gen bankalarında veya genetik stok koleksiyonlarında saklanan kültür bakım materyalleri dışındaki dikim amaçlı olan Solanum L.türlerinin stolon-veya- yumru oluşturan bitkileri veya hibridleri

 • (a) bitkiler karantina koşullarında tutulmalıdır ve karantina testlerinde zararlı organizma bulunmamalıdır.
 • (b) (a)' da söz edilen karantina testleri
 • (aa) ilgili üye devletin resmi bitki koruma örgütünün gözetiminde olmalı ve bu organizasyonun veya diğer resmi onaylı herhangi bir kuruluşun bilimsel olarak eğitilmiş personeli tarafından yürütülmelidir;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • (bb) zararlı organizmayı ihtiva etmeyen ve indikatör bitkiler dahil materyali zararlı organizmanın yayılma riskini ortadan kaldıracak şekilde korumaya yetecek uygun binaların olduğu yerlerde yürütülmeli;
 • (cc) materyalin her biriminde
 • - herhangi bir zararlı organizmanın neden olduğu belirtiler için, materyalin tipini ve onun test programı süresince gelişme aşamalarını göz önünde tutarak, en azından bir vejetasyon döngüsünün tüm süresi boyunca belirli aralıklarla, yapılan görsel incelemelerle,
 • - Madde 18' de yer alan Komiteye teslim edilecek uygun metotlara göre test ederek:
 • - Patates materyali durumunda en azından aşağıdaki zararlı organizmalar için:
 • ▫ Andean patates gizli virüsü,
 • ▫ Arracacha virüsü B. Oca suşu/soyu(strain)
 • ▫ Patates siyah halka nokta virüsü
 • ▫ Patates iğ yumru virüsü
 • ▫ Patates T virüsü
 • ▫ Andean patates benek virüsü
 • ▫ A, M, S, V, X ve Y(Yo, Yn ve Yc dahil) yaygın patates virüsleri ve patates yaprak rulo/yuvarlanma (leaf roll) virüsü
 • Clavibacter michganensis türleri sependoniscus(Spierkermann ve Kotthof) Davis ve diğerleri
 • Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
 • - yukarıda listelenen virüsler ve viroidler için gerçek tohum patates durumunda

         yürütülmeli

 • (dd) görsel incelemelerde gözlenen diğer belirtilere neden olan zararlı organizmaların tanımlanması için, bu belirtilerde yapılan uygun testlerle yürütülmeli
 • (c) (b)'nin altındaki testlerde zararlı organizma bulunan her hangi bir materyal (b)'in altında belirtildiği gibi hemen imha edilmeli veya zararlı organizmayı/organizmaları yok eden prosedürlere tabi tutulmalıdır;
 • (d) bu materyalleri bulunduran her kuruluş veya araştırma kurumu kendi resmi bitki koruma servisini bulundurduğu materyallerle ilgili olarak bilgilendirmelidir.

18.4 Dikim amaçlı olan, Gen bankalarında veya genetik stok koleksiyonlarında saklanan Solanum L. türlerinin stolon-veya- yumru oluşturan bitkileri veya hibridleri

Bu  materyalleri bulunduran her kuruluş veya araştırma kurumu kendi resmi bitki koruma servisini bulundurduğu materyallerle ilgili olarak bilgilendirmelidir.

18.5 Ek IV (A)(II)(18.1), (18.2), (18.3)  veya(18.4)'de söz edilenlerin dışındaki Solanum tuborocum L. yumruları

 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Perceval ile mücadele etmek için olan Topluluk hükümlerine uyulduğuna dair;

 

Ambalajın üzerine konan kayıt numarası ile veya toptan nakledilen serbest/gevşek-yüklenmiş(loose-loaded) patates durumunda, patatesleri nakleden araçta, patateslerin resmi kayıtlı üreticiler tarafından üretildiğini veya üretim yerlerinde bulunan resmi olarak kayıtlı toptancı depolarından veya dağıtım merkezlerinden geldiğini, yumrularda Pseudomonas solanaceraum (Smith) Smith olmadığını ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

 • (a) Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Perceval ile mücadele etmek için olan Topluluk hükümlerine ve
 • (b) Uygun olduğunda Clavibacter michganensis türleri sependoniscus(Spierkermann ve Kotthof) Davis ve diğerleri ile mücadele etmek için olan Topluluk hükümlerine uyulduğunu

Gösteren kanıt bulunmalıdır.

18.6 Dikim amaçlı olan, Ek IV(A)(II)(18.4) veya (18.5)' de söz edilenler ve tohumları dışındaki Solanaceae bitkileri

 Ek IV(A)(II) (18.1), (18.2) veya (18.3)' de listelenen, bitkilere uygulanabilen gerekliliklerin/koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda

 • (a) bitkilerin kökeninin , Patates stolbur mikoplazmasının olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair;

veya

 • (b) son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerindeki bitkilerin üzerinde Patates stolbur mikoplazmasının hiçbir belirtisinin gözlenmediğine

 resmi bir beyan

18.6 Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Capsicum annum L., Lycopersicum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. ve Solanum melongena L. bitkileri

Ek IV(A)(II) (18.6)' da listelenen bitkilere uygulanabilen gerekliliklerin/koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda

 • (a) bitkilerin kökeninin , Pseudomonas solanaceraum (Smith) Smith olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair;
 • (b) son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerindeki bitkilerin üzerinde hiçbir Pseudomonas solanaceraum (Smith) Smith belirtisinin gözlenmediğine dair

resmi bir beyan

19. Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Humulus lupulus L. bitkileri

Üretim yerinde son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından bu yana şerbetçi otunda hiçbir Verticullum albo-atrum Reinke ve Berthold ve Verticullum dahliae Klebahn belirtilerinin gözlenmediğine dair Resmi bir beyan

20. Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Dendranthema(DC.) Des Moul, Dianthus L. ve Pelargonium l'Hérit. ex Ait.bitkileri

 • (a) Üretim yerinde son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından bu yana şerbetçi otunda hiçbir Heliothis armgera Hübner veya Heliothis littoralis (Boisd.) belirtisinin gözlenmediğine dair

veya

 • (b) Bitkilerin, söylenen organizmalardan korunmak için uygun muamelelerden geçtiğine dair

 Resmi bir beyan

21.1 Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Dendranthema(DC.) Des Moul bitkileri

Ek IV(A) (II), (20)' de  listelenen bitkilere uygulanabilen gereklilikleri/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) bitkilerin,virolojik testler boyunca Kasım patı/krizantem(Chrysantemum) cüce/bodur viroidinin bulunmadığı materyalden üçüncü jenerasyon stokundan fazla türetilmediğine veya çiçeklenme zamanında yapılan resmi muayeneler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

 

boyunca %10'nun temsili örneklerinde Kasım patı/krizantem(Chrysantemum) cüce/bodur viroidi bulunmayan materyalden doğrudan türetildiğine dair

 • (b) bitkilerin veya aşı kalemlerinin
 • - dağıtımdan önceki üç ay boyunca ayda bir resmi olarak muayene edilen ve bu süre boyunca Puccinia horiana Hennings belirtilerinin gözlenmediği bilinen ve pazarlamadan önceki üç ay boyunca çok yakın çevresinde hiçbir Puccinia horiana Hennings belirtilerinin olmadığı bilinen işletmelerden geldiğine dair

veya

 • - sevkıyatın Puccinia horiana Hennings'e karşı uygun muamelelerden geçtiğine dair
 • (c) Köklenmemiş aşı kalemi durumunda, aşı kalemlerin üzerinde ya da aşı kalemlerinin türetildiği bitkilerin üzerinde hiçbir Dydimella ligulicola (Baker, Dimock ve Davis)v.Arx belirtisi gözlenmediğine dair veya Köklenmiş aşı kalemi durumunda, aşı kalemi üzerinde ya da köklendirme yataklarında hiçbir Dydimella ligulicola (Baker, Dimock ve Davis)v.Arx belirtisi gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

21.2 Dikim amaçlı, tohumları dışındaki DianthusL. bitkileri

Ek IV(A) (II), (20)' de  listelenen bitkilere uygulanabilen gereklilikleri/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • - bitkilerin, önceki iki yıl içinde en azından bir kere yapılan resmi olarak onaylı testlerde Erwinia chrysanthemi pv.dianticola(Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr ve Burkholder, Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma zararlı organizmaları bulunmayan ana bitkilerden doğrudan türetildiğine dair
 • - bitkilerin üzerinde yukarıdaki zararlı organizmaların gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

22. Profesyonel kesme çiçek üretimi ile meşgul olmayan son tüketiciye satış amaçlı olduğu ambalajında veya diğer başka yollarla açık alarak belirtilenler dışındaki Tulipa L. ve NarcissusL. Soğanları

Son tam vejetasyon döngüsünden bu yana bitkilerde hiçbir Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev belirtisi gözlenmediğine dair Resmi bir beyan

23. Dikimi hedeflenen, otsu türlerin bitkileri, şunlar dışında:

 • - Çiçek soğanları
 • - Soğan yumruları
 • - Gramineae familyasının bitkileri
 • - Kök gövdeler
 • - Tohumluklar

Yumrular

 

Ek IV, Kısım A, Bölüm I (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.3) ve (36.1) şıklarındaki bitkilere uygulanacak şartlar saklı kalmak üzere:

 • (a) Bitkilerin Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ve Liriomyza trifolii (Burgess) organizmalarından ari bir alan menşeli olduklarını gösteren resmi beyan,

 

ya da

 

 • (b) Üretim yerinde hasat öncesindeki üç ay boyunca en azından aylık olarak yapılan resmi denetimlerde Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ve Liriomyza trifolii (Burgess) organizmalarına ilişkin herhangi bir belirti görülmemiş olduğunu belirten resmi bir beyan,

 

ya da

 

 • (a) Pazarlamanın hemen öncesinde, bitkiler resmi olarak denetlenerek Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ve Liriomyza trifolii (Burgess) organizmalarından ari bulunmuş ve Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ve Liriomyza trifolii (Burgess) organizmalarına karşı uygun bir işleme tabi tutulmuş olduğunu gösteren resmi bir beyan."

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

24. Köklü, dikilmiş veya dikilmesi amaçlanan, açık havada yetişmiş bitkiler

Üretim yerinde Clavibacter michganensis türleri sependoniscus(Spierkermann ve Kotthof) Davis ve diğerleri, Globodera pallida(Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ve Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival olmadığının bilindiğine dair kanıt bulunmalı

25. Dikim amaçlı, tohumu dışındaki Beta vulgaris L. bitkisi

 • (a) bitkilerin kökeninin, Pancar yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsünün olmadığı bilinen yerler olduğuna;

veya

 • (b) üretim alanında Pancar yaprak kıvrımı/buklesi (curl) virüsün olduğunun bilinmediğine veya son tam vejetasyon döngüsünden beri üretim yerinde veya çok yakın çevresinde Pancar yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsü belirtilerinin gözlenmediğine dair

Resmi bir beyan

26. Helianthus annuus L.tohumları

 • (a) tohumların kökeninin Plasmopara halstedii (Farlow) olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair
 • (b) Plasmopara halstedii (Farlow) Bern.ve de Toni' nin tüm ırklarına dirençli olan çeşitlerin üzerinde üretilenlerin dışındaki tohumların Plasmopara halstedii (Farlow) Bern.ve de Toni'ye karşı uygun bir işlemden geçtiğine dair

Resmi bir beyan

26.1.Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. bitlileri

Uygun olduğunda Ek IV(A)(II)(18.6) ve (23) de listelenen bitkiler uygulanabilir gereklilikleri/koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan

 • (a) bitkilerin kökeninin Domates sarı yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsü olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair;

veya

 • (b) bitkilerde hiçbir Domates sarı yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsü belirtisi gözlenmediğine;

        ve

 • (aa) bitkilerin kökeninin Bemisia tabaci Genn olmadığı bilinen alanlar olduğuna; veya
 • (bb) ihracat öncesi üç ay boyunca yapılan resmi muayenelerde üretim yerinde Bemisia tabaci Genn bulunmadığına dair;

veya

 • (c) üretim yerinde hiçbir Domates sarı yaprak kıvrımı/buklesi ( curl) virüsü belirtisi gözlenmediğine ve üretim yerinde Bemisia tabaci Genn bulunmamsını güvence altına almak için uygun bir muamale ve izlem rejimine tabi olduğuna dair

Resmi bir beyan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

27. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Tohumları

Tohumların, Madde 18' de yer alan prosedüre uygun olarak onaylanmış uygun bir asit ekstraksiyon metodu veya eşdeğer metot ile elde edildiğine ve

 • (a) tohumların kökeninin, Clavibacter michiganensis tür.michiganensis (Smith) Davis ve diğerleri, veya Xantomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye, olduğu bilinmeyen alanlar olduğuna dair; veya
 • (b) tam vejetasyon döngüleri boyunca bitkilerin üzerinde söz konusu zararlı organizmaların neden olduğu hastalıkların hiçbir belirtisinin gözlenmediğine dair; veya
 • (c) tohumların, en azından bu zararlı organizmalar için, bütünü temsil eden örneklerinin uygun test metotlarıyla resmi testlerden geçtiğine ve bu testlerde zararlı organizma bulunmadığına dair

Resmi bir beyan

28.1 Medigaco satina L. tohumları

 • (a) Üretim yerinde son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri hiçbir Ditylenchus dipsaci(Kühn) Filipjev belirtisinin gözlenmediğine, ve bütünü temsil eden örneklerde yapılan laboratuar testlerinde Ditylenchus dipsaci(Kühn) Filipjev bulunmadığına dair; veya
 • (b) pazarlama öncesi fumigasyon yapıldığına dair;

Resmi bir beyan

28.2 Medigaco satina L. tohumları

Ek IV(A)(II)( 28.1)'de listelenen bitkilere uygulanabilen gerekliliklerin/koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,

 • (a) tohumların kökeninin, Clavibacter michiganensis tür.insidious Davis ve diğerleri olamdığı bilinen alanlar olduğuna dair

veya

 • (b) - son 10 yılın başından beri çiftlikte veya çok yakın çevresinde Clavibacter michiganensis tür.insidious Davis ve diğerleri olduğu bilinmeyen ve
 • - Clavibacter michiganensis tür.insidious Davis' e yüksek dirençli olarak tanınan bir çeşide olduğuna dair; veya
 • - tohum hasat edildiğinde, tohum atıldığından itibaren dördüncü tam vejetasyon döngüsüne henüz başlamadığına ve ekinden birden fazla önce gelen tohum hasadı olmadığına dair; veya
 • - Toplulukta pazarlanan tohumun sertifikalandırılması için uygulanabilen kurallara uygun olarak asal madde içeriğinin ağırlıkça %0,1' i geçmediğine dair
 • - Son vejetasyon döngüsü veya uygun olduğunda son iki vejetasyon döngüsü boyunca üretim yerinde veya Medigaco satina L. ekininin yakınında hiçbir Clavibacter michiganensis tür.insidious Davis ve diğerleri belirtisinin gözlenmediğine dair;
 • - Ekinin, tohum atılmadan önceki son üç yıl boyunca Medigaco satina L. ekilmemiş toprakta yetiştirildiğine dair

Resmi bir beyan

 

29. Phaseolus L. tohumları

 • (c) tohumlarının kökeninin, Xantomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye, olmadığı bilinen alanlardan olduğuna dair; veya
 • (d) bütünü temsil eden örneklerin test edildiğine ve bu testlerde Xantomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye bulunmadığına dair

Resmi bir beyan

30.1 Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf., ve bunların hibridleri

Ambalajlar uygun bir orijin işareti taşımalıdırlar.

(1) OJ L 225, 12.10.1970  s .1. en son 98/96/EC sayılı Direktifle(OJ L 25, 1.2.1999, s .27) tadil edilen Direktif

 

 

 

 

 

KISIM B

 

Bitkilerin, bitki ürünlerinin ve diğer maddelerin belli Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklara girmesinde ve buralarda hareketinde Üye Devletler tarafından İfade edilmesi gereken özel gereklilikler/koşullar

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

 • 1. Kozalaklıların (Coniferale'ler) tahtası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek IV(A)(I)(1.1),(1.2),(1.3), (1.4), (1.5), (7)' de listelenen tahtaya uygulanabilen gerekliliklerin/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda:

 • (a) tahtanın kabuğu soyulmuş olmalıdır;

veya

 • (b) tahtanın kökeninin, Dendroctonus micans Kugelan olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair resmi bir beyan;

veya

 • (c) üretim sırasında uygun zaman/sıcaklık çizelgesiyle başarılan, kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen %20''nin altında bir nem içeriği için fırında kurutulduğu, mevcut ticari kullanıma uygun olarak tahtanın veya ambalajının üzerinde 'fırında kurutulmuş(kiln-dryed)', 'KD' ibaresi ile veya uluslar arası olarak bilinen diğer bir işaret ile gösterilmelidir/ kanıtlanmalıdır.

 

 

EL, IRL, UK (İskoçya, Kuzey İrlanda, Jersey, İngiltere: aşağıdaki belde, bölge ve birleşik idareler: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kinston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, Northwest Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar ve Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, the Isle of Man, the Isle of Wight, the Isles of Scilly, ve belde, bölge ve birleşik idarelerin şu kısımları: Derby City: birleşik idarenin A52(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyindeki kısmıyla A6(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyindeki kısmı; Derbyshire: beldenin A52(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyindeki kısmıyla A6(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyindeki kısmı; Gloucestershire: beldenin Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusundaki kısmı; Leicestershire: beldenin Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusundaki kısmıyla B4114 yolunun doğu sınırının doğusundaki kısmı ve M1 karayolunun doğu sınırının doğusundaki kısmı; North Yorkshire: Craven bölgesini oluşturan kısmı dışında, tüm belde; South Gloucestershire: birleşik idarenin M4 karayolunun güney sınırının güneyindeki kısmı; Staffordshire: beldenin A52(T) yolunun doğu sınırının doğusundaki kısmıyla A523 yolunun doğu sınırının doğusundaki kısmı; Warwickshire: beldenin Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusundaki kısmı; Wiltshire: beldenin M4 karayolunun güney sınırının güneyindeki kısmıyla Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusundaki kısmı

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

 • 2. Kozalaklıların (Coniferale'ler) tahtası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek IV(A)(I)(1.1),(1.2),(1.3), (1.4), (1.5), (7)' de  ve uygun olduğunda Ek IV(B)(1)'de listelenen tahtaya uygulanabilen gerekliliklerin/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,:

 • (a) tahtanın kabuğu soyulmuş olmalıdır;

veya

 • (b) tahtanın kökeninin, Ips duplicatus Sahlbergh olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair resmi bir beyan;

veya

 • (c) üretim sırasında uygun zaman/sıcaklık çizelgesiyle başarılan, kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen %20''nin altında bir nem içeriği için fırında kurutulduğu, mevcut ticari kullanıma uygun olarak tahtanın veya ambalajının üzerinde 'fırında kurutulmuş(kiln-dryed)', 'KD' ibaresi ile veya uluslar arası olarak bilinen diğer bir işaret ile gösterilmelidir/ kanıtlanmalıdır.

 

EL, IRL, UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

 • 3. Kozalaklıların (Coniferale'ler) tahtası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek IV(A)(I)(1.1),(1.2),(1.3), (1.4), (1.5), (7)'de ve uygun olduğunda Ek IV(B)(1) ve(2)' listelenen tahtaya uygulanabilen gerekliliklerin/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,:

 • (a) tahtanın kabuğu soyulmuş olmalıdır;

veya

 • (b) tahtanın kökeninin, Ips typographus Heer olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair resmi bir beyan;

veya

 • (c) üretim sırasında uygun zaman/sıcaklık çizelgesiyle başarılan, kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen %20''nin altında bir nem içeriği için fırında kurutulduğu, mevcut ticari kullanıma uygun olarak tahtanın veya ambalajının üzerinde 'fırında kurutulmuş(kiln-dryed)', 'KD' ibaresi ile veya uluslar arası olarak bilinen diğer bir işaret ile gösterilmelidir/ kanıtlanmalıdır.

IRL, UK

4. Kozalaklıların (Coniferale'ler) tahtası

Ek IV(A)(I)(1.1),(1.2),(1.3), (1.4), (1.5), (7)'de ve uygun olduğunda Ek IV(B)(1), (2)ve(3)'de listelenen tahtaya uygulanabilen gerekliliklerin/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,:

 • (a) tahtanın kabuğu soyulmuş olmalıdır;

veya

 • (b) tahtanın kökeninin, Ips amitinus Eichhof olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair resmi bir beyan;

veya

 • (c) üretim sırasında uygun zaman/sıcaklık çizelgesiyle başarılan, kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen %20''nin altında bir nem içeriği için fırında kurutulduğu, mevcut ticari kullanıma uygun olarak tahtanın veya ambalajının üzerinde 'fırında kurutulmuş(kiln-dryed)', 'KD' ibaresi ile veya uluslar arası olarak bilinen diğer bir işaret ile gösterilmelidir/ kanıtlanmalıdır.

EL, F(Korsika), IRL, UK

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

5. Kozalaklıların (Coniferale'ler) tahtası

Ek IV(A)(I)(1.1),(1.2),(1.3), (1.4), (1.5), (7)' de  ve uygun olduğunda Ek IV(B)(1), (2), (3)ve(4)'de listelenen tahtaya uygulanabilen gerekliliklerin/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,:

 • (a) tahtanın kabuğu soyulmuş olmalıdır;

veya

 • (b) tahtanın kökeninin, Ips cembrae Heer olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair resmi bir beyan;

veya

üretim sırasında uygun zaman/sıcaklık çizelgesiyle başarılan, kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen  %20''nin altında bir nem içeriği için fırında kurutulduğu, mevcut ticari kullanıma uygun olarak tahtanın veya ambalajının üzerinde 'fırında kurutulmuş(kiln-dryed)', 'KD' ibaresi ile  veya uluslar arası olarak bilinen diğer bir işaret ile gösterilmelidir/ kanıtlanmalıdır.

EL, IRL, UK (Kuzey İrlanda, Man Adası)

6. Kozalaklıların (Coniferale'ler) tahtası

Ek IV(A)(I)(1.1),(1.2),(1.3), (1.4), (1.5), (7)' de  ve uygun olduğunda Ek IV(B)(1), (2), (3)ve(4)' de listelenen tahtaya uygulanabilen gerekliliklerin/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan,:

 • (a) tahtanın kabuğu soyulmuş olmalıdır;

veya

 • (b) tahtanın kökeninin, Ips sexdentatus Börner olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair resmi bir beyan;

veya

 • (c) üretim sırasında uygun zaman/sıcaklık çizelgesiyle başarılan, kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen %20''nin altında bir nem içeriği için fırında kurutulduğu, mevcut ticari kullanıma uygun olarak tahtanın veya ambalajının üzerinde 'fırında kurutulmuş(kiln-dryed)', 'KD' ibaresi ile veya uluslar arası olarak bilinen diğer bir işaret ile gösterilmelidir/ kanıtlanmalıdır.

 

 

 

EL, IRL, UK (Kuzey İrlanda, Man Adası)

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

7. 3 m' den uzun, tohumları ve meyveleri dışındaki Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. bitkileri

Ek III(A) (1), Ek IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10) ve EKIV(A)(II)(4)  (5)' de listelenen bitkilere uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda üretim yerinde Dendtroctonus Micans Kugelan olmadığına dair resmi bir beyan

EL, IRL,UK(İskoçya, Kuzey İrlanda, Jersey,

İngiltere: aşağıdaki kırsal alanlar, mahaller ve bölünmez alanlar/hükümetler (unitary authorities): Barsley, Bath ve kuzey Doğu Somerset, bedforshire, Bournemouth, Bracknell Ormanı, Bradford, Bristol, Brighton ve Hove, Buckhingam-shire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Drham, East Riding of Yorshire, Dğu Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester şehri, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northhamptonshire, Kuzey Lincolnshire, Kuzey Doğu Lincolnshire, Kuzey Tyneside, Kuzey Batı Somerset, Nottingham Şehri, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar ve Cleveland, Rochdale, Rotherdam, Rutland, Sheffiled, Slough, Somerset, Southend, Southhampton, Güney Tyneside, Stockton- on- Tees, Suffolk, Sunderlend, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, Batı Sussex, Windsor ve Maidenhead, Workingham, York, Man Adası, Wight Adası, Scilly Adası ve aşağıdaki aşağıdaki kırsal alanlar, mahaller ve bölünmez alan parçası;

Derby Şehri: A6(T) yolunun kuzeyinde uzanan bölünmez alan ile birlikte A52(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyinde uzanan bölünmez alan parçası;

Derbyshire: A52(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyinde uzanan kırsal alan ve A6(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyinde uzanan kırsal alan parçası;

Gloucestershire:Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası;

Leicestershire:B4114 yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan ve M1 kara/motor yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası ile birlikte Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası;

Kuzey Yorkshire: Craven mahallinde yer alan kısım hariç tüm kırsal alan parçası;

Güney Gloucestershire: M4' ün güney sınırının güneyinde uzanan bölünmez alanın parçası;

Warwickshire Fosse Way yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alanın parçası

Wiltshire:M4 kara/motor yolunun güney sınırlarının güneyinde uzanan kırsal alanın parçası ve Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

8. 3 m' den uzun, tohumları ve meyveleri dışındaki Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. bitkileri

Ek III(A) (1), Ek IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Ek IV(A)(II)(4) (5) ve Ek IV(B)(7) 'de listelenen bitkilere uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda üretim yerinde Ips duplicatus Sahlberg olmadığına dair resmi bir beyan

EL, IRL, UK

9. 3 m' den uzun, tohumları ve meyveleri dışındaki Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. bitkileri

Ek III(A) (1), Ek IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Ek IV(A)(II)(4) (5) ve Ek IV(B) (7), (8)' de listelenen bitkilere uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda üretim yerinde Ips typographus Heer olmadığına dair resmi bir beyan

IRL, UK

10. 3 m' den uzun, tohumları ve meyveleri dışındaki Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L.. bitkileri

Ek III(A) (1), Ek IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Ek IV(A)(II)(4) (5) ve Ek IV(B) (7), (8), (9)' da listelenen bitkilere uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda üretim yerinde Ips amitinus Eichhof olmadığına dair resmi bir beyan

EL,F (Korsika), IRL, UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

11. 3 m' den uzun, tohumları ve meyveleri dışındaki Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. bitkileri

Ek III(A) (1), Ek IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Ek IV(A)(II)(4) (5) ve Ek IV(B) (7), (8), (9), (10)' da listelenen bitkilere uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda üretim yerinde Ips cembrea Heer olmadığına dair resmi bir beyan

EL, IRL, UK(Kuzey İrlanda, Man Adası)

12. 3 m' den uzun, tohumları ve meyveleri dışındaki Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L. bitkileri

Ek III(A) (1), Ek IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Ek IV(A)(II)(4) (5) ve Ek IV(B) (7), (8), (9), (10) (11)' de listelenen bitkilere uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygun olduğunda üretim yerinde Ips sexdentatus Börner olmadığına dair resmi bir beyan

EL, IRL, UK(Kuzey İrlanda, Man Adası)

14.1 Kozalaklıların (Coniferale'ler) izole kabuğu

Ek III(A) (4)'de listelenen kabuklara uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, sevkıyatın:

 • (a) kabuk böceklerine karşı fumigasyondan veya diğer uygun işlemlerden geçtiğine dair

veya

 • (b) kökeninin, Dendroctonus micas Kugelan olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair

resmi bir beyan

EL, IRL,UK(İskoçya, Kuzey İrlanda, Jersey,

İngiltere: aşağıdaki kırsal alanlar, mahaller ve bölünmez alanlar/hükümetler (unitary authorities): Barsley, Bath ve kuzey Doğu Somerset, bedforshire, Bournemouth, Bracknell Ormanı, Bradford, Bristol, Brighton ve Hove, Buckhingam-shire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Drham, East Riding of Yorshire, Dğu Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester şehri, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northhamptonshire, Kuzey Lincolnshire, Kuzey Doğu Lincolnshire, Kuzey Tyneside, Kuzey Batı Somerset, Nottingham Şehri, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar ve Cleveland, Rochdale, Rotherdam, Rutland, Sheffiled, Slough, Somerset, Southend, Southhampton, Güney Tyneside, Stockton- on- Tees, Suffolk, Sunderlend, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, Batı Sussex, Windsor ve Maidenhead, Workingham, York,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

 

 

Man Adası, Wight Adası, Scilly Adası ve aşağıdaki kırsal alanlar, mahaller ve bölünmez alan parçaları;

Derby Şehri: A6(T) yolunun kuzeyinde uzanan bölünmez alan ile birlikte A52(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyinde uzanan bölünmez alan parçası;

Derbyshire: A52(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyinde uzanan kırsal alan ve A6(T) yolunun kuzey sınırının kuzeyinde uzanan kırsal alan parçası;

Gloucestershire:Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası;

Leicestershire:B4114 yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan ve M1 kara/motor yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası ile birlikte Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası;

Kuzey Yorkshire: Craven mahallinde yer alan kısım hariç tüm kırsal alan parçası;

Güney Gloucestershire: M4' ün güney sınırının güneyinde uzanan bölünmez alanın parçası;

Warwickshire Fosse Way yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alanın parçası

Wiltshire:M4 kara/motor yolunun güney sınırlarının güneyinde uzanan kırsal alanın parçası ve Fosse Way Roman yolunun doğu sınırının doğusunda uzanan kırsal alan parçası

14.2 Kozalaklıların (Coniferale'ler) izole kabuğu

Ek III(A) (4), ve Ek IV(B) (14.1)'de listelenen kabuklara uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, sevkıyatın:

 • (a) kabuk böceklerine karşı fumigasyondan veya diğer uygun işlemlerden geçtiğine dair

veya

 • (b) kökeninin, Ips amitinus Eicohhof olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair

resmi bir beyan

EL, F(Korsika), IRL, UK

 

 

14.3 Kozalaklıların (Coniferale'ler) izole kabuğu

Ek III(A) (4), ve Ek IV(B) (14.1), (14.2)'de listelenen kabuklara uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, sevkıyatın:

 • (a) kabuk böceklerine karşı fumigasyondan veya diğer uygun işlemlerden geçtiğine dair

veya

 • (b) kökeninin, Ips cembrea Heer olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair

resmi bir beyan

 

 

EL, IRL, UK(Kuzey İrlanda, Man Adası)

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

14.4 Kozalaklıların (Coniferale'ler) izole kabuğu

Ek III(A) (4), ve Ek IV(B) (14.1), (14.2), (14.3)'de listelenen kabuklara uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, sevkıyatın:

 • (a) kabuk böceklerine karşı fumigasyondan veya diğer uygun işlemlerden geçtiğine dair

veya

 • (b) kökeninin, Ips duplicatus Sahlberg olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair

resmi bir beyan

EL, IRL, UK

14.5 Kozalaklıların (Coniferale'ler) izole kabuğu

Ek III(A) (4), ve Ek IV(B) (14.1), (14.2), (14.3), (14.4)'de listelenen kabuklara uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, sevkıyatın:

 • (a) kabuk böceklerine karşı fumigasyondan veya diğer uygun işlemlerden geçtiğine dair

veya

 • (b) kökeninin, Ips sexdentatus Börner olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair

resmi bir beyan

IRL, UK(Kuzey İrlanda, Man Adası)

14.6 Kozalaklıların (Coniferale'ler) izole kabuğu

Ek III(A) (4), ve Ek IV(B) (14.1), (14.2), (14.3), (14.4), (14.5)'de listelenen kabuklara uygulanabilir hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, sevkıyatın:

 • (a) kabuk böceklerine karşı fumigasyondan veya diğer uygun işlemlerden geçtiğine dair

veya

 • (b) kökeninin, Ips typrgraphus Heer olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair

resmi bir beyan

IRL, UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

15.Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Larix Mill., bitkileri

Ek III(A)(1), Ek IV(A)(I) (8.1), (8.2), (10), Ek IV(A)(II)(5),  Ek IV (B)(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13)' de listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiklerine ve bu üretim yerlerinde Cephalcia lariciphila (Klug.) olmadığına dair resmi bir beyan

IRL, UK (Kuzey İrlanda, Man Adası, Jersey)

16. Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. bitkileri

Ek III(A)(1), Ek IV(A)(I) (8.1), (8.2), (9), Ek IV(A)(II)(4),  Ek IV (B)(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (15)' de listelenen bitkiler uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiklerine ve bu üretim yerlerinde Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet olmadığına dair resmi bir beyan

IRL, UK (Kuzey İrlanda)

17. Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Pinus L. bitkileri

Ek III(A)(1), Ek IV(A)(I) (8.1), (8.2), (9), Ek IV(A)(II)(4),  Ek IV(A)(II)(5),  Ek IV (B)(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16)' de listelenen bitkiler uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiklerine ve bu üretim yerlerinde Thaumetopoea pityocampa (Den.ve Schiff.) Morelet olmadığına dair resmi bir beyan

E( İbiza)

18. Dikim amaçlı olan, tohumları dışındaki Picea A.Dietr. bitkileri

Ek III(A)(1),Ek IV(A)(I) (8.1), (8.2),(10), Ek IV(A)(II)(45), Ek IV(A)(II)(5), Ek IV(B)(7),(8),(9), (10), (11),(12),(13), (16)'de liste-lenen bitkiler uygulanabilen hüküm-lerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiklerine ve bu üretim yerlerinde Gilpinia hercyniae (Hartig) olmadığına dair resmi bir beyan

EL, IRL, UK (Kuzey İrlanda, Man Adası, Jersey)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

19. Meyve ve tohumları dışındaki Eucalyptus l'Herit bitkileri

 • (a) bitkinin topraksız olduğuna ve Gonipterus scutellatus Gyll.' A karşı bir işlemden geçtiğine dair;

veya

 • (b) bitkilerin kökeninin, Gonipterus scutellatus Gyll. Olmadığı bilinen alanlar olduğuna dair

resmi bir beyan

EL,P(Azorlar,;Beja bölgesi:tüm concelho'lar;Castelo Branco bölgesinde: Castelo Branco concelho' su, Fundao ve Penamacor, Idanha-a-Nova; Montemor-O-Novo concelho' su istisnası ile Evora bölgesi: Mora ve Vendas Novas ; Faro bölgesi: tüm concelho'lar;Portalegre bölgesi:Arronches, Campo, Maior, Elvas, Fronteira, Monforte ve Sousel concelho'ları

20.1 Dikim amaçlı Solanum tuberosum L.yumruları

Ek III(A)(10),(11), Ek IV(A)(I) (25.1), (25.2), (25.3), (25.4), (25.5), (25.6), EkIV(A)(II) (18.1), (18.2), (18.3), (18.4), (18.6)' da listelenen bitkilere uygulanabilen hükümlerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan yumruların

 • (a) Pancar nekrotik sarı damar virüsü (Beet necrotic yellow vein virus- BNYNVV) olmadığı bilinen alanlarda yetiştirildiğine dair

veya

 • (b) BNYVV olmadığı bilinen toprak içeren veya uygun metotlarla resmi olarak test edilmiş ve BNYVV bulunmamış tarlada(land) ya da yetiştirme ortamında yetiştirildiğine dair;

veya

 • (c) yıkanarak toprağından arındırıldığına dair

Resmi bir beyan

DK, F(Britanny), FI, IRL, P(Azorlar), S, UK (Kuzey İrlanda)

20.2 Ek IV(B)(20.1)'de sözü edilenler dışındaki Solanum tuberosum L. yumruları

 • (a) Sevkıyat ya da parti ağırlıkça %1'den fazla toprak içermeyecektir

 

ya da

 

Yumruların, resmi olarak onaylanmış, BNYVV'nin yayılması riski olmamasını sağlayacak atık yok etme tesislerine sahip işyerlerinde işlenmesi hedeflenecektir

DK, F (Britanny), FI, IRL; P (Azorlar), S, UK (Kuzey İrlanda)"

20.3 Solanum tuberosum L.yumruları

Ek IV(A)(II) (18.1), (18.2), (18.5)' de listelenen gereklilikleri/koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan

Globodera pallida (Stone) ve Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens konusundaki, 8 Aralık 1966 tarh ve 69/465/EEC (1) sayılı Konsey Direktifinde ifade edilenlere uygun olan hükümlere uyulduğuna dair resmi bir beyan

FI

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

21. Meyva ve tohum dışındaki

Chaenomeles Lindl.,Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracanta Roem., Pyrus L., Sorbus intermedia ((Ehrh) Pers hariç Sorbus L., ve Stranvaesia Lindl., bitkilerinin polenlenmesi için olan canlı polenler

Ek II(A)(9),(18) ve Ek III(B)(1)' de listelenenbitkiler uygulanabilen yasaklamaların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan:

 • (a) bitkiler E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulia, Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forli-Cesena, Parma, Piacenza ve Rimini illeri; Fruili-Venezia Giulia; Lazio; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardunya; Sicilya; Tuscany; Trentino-Alto Adige: Bolzano ve Trento özerk illeri; Umbria; Vale d'Aosta; Veneto: Rovigo ili dışında, Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda Ficarolo, Guarda Veneta, Frasinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbetiano, Catelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano Con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komünleri, ve Padova ilinde, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komünleri, ve Verona ilinde Palu, Roverchiara, Legnano (komünal bölgenin Transpolesana ulusal yolunun kuzey doğusundaki bölümü), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari, A (Burgenland, Carinthia, Aşağı Avusturya, Tirol (Lienz idari bölgesi), Styria, Viyana), P, FI, UK (Kuzey İrlanda Isle of Man ve Kanal Adaları) korumalı bölgeleri menşelidir ya dabitkilerin ,
 • (aa)resmi olarak gösterilen en az 50 m2 yer kaplayan 'tampon bölge'de, yani konakçı bitkilerin, burada yetişen bitkilerden yayılan Erwinia amylovora (Burr.)Winsl.ve diğerleri riskini en aza indirmek/ minimize etmek için, resmi olarak onaylanmış ve gözetim altındaki bir rejime tabi olan bir alanda bulunan ,
 • (bb) bitkileri burada yer alan gereklilikler/koşullar altında yetiştirme için son tam vejetasyon döngüsünün başlamasından önce resmi olarak onaylanan,
 • (cc) 'tampon kuşağın ' diğer parçalarının yanı sıra, son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri
 • - yarı çapı en az 250 m olan bir çere kuşağının yanı sıra tarlada biri Temmuz/Ağustos diğeri Eylül/Ekim olmak üzere en az iki kere yapılan resmi testlerde

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulia, Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forli-Cesena, Parma, Piacenza ve Rimini illeri; Fruili-Venezia Giulia; Lazio; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardunya; Sicilya; Tuscany; Trentino-Alto Adige: Bolzano ve Trento özerk illeri; Umbria; Vale d'Aosta; Veneto: Rovigo ili dışında, Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda Ficarolo, Guarda Veneta, Frasinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbetiano, Catelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano Con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komünleri, ve Padova ilinde, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komünleri, ve Verona ilinde Palu, Roverchiara, Legnano (komünal bölgenin Transpolesana ulusal yolunun kuzey doğusundaki bölümü), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari, A (Burgenland, Carinthia, Aşağı Avusturya, Tirol (Lienz idari bölgesi), Styria, Viyana), P, FI, UK (Kuzey İrlanda Isle of Man ve Kanal Adaları)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

21. Erwinia amylovora (Burr.)Winsl.ve diğerleri

                          ve

 • - özellikle uygun gösterge(indikator) bitkilerin bulunduğu seçilmiş uygun yerlerde en az 1 km yarı çapındaki çevre kuşağında yapılan resmi nokta kontrollerinde

                          ve

 • - son tam vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri, tarlada veya 'tampon kuşağın' diğer kısımlarında Erwinia amylovora (Burr.)Winsl.ve diğerleri belirtisi görülen bitkilerden resmi olarak alınan örneklerde uygun bir laboratuar metoduna göre yapıla resmi testlerde

      Erwinia amylovora (Burr.)

      Winsl.ve diğerleri bulunmayan

       ve

 • (dd) 'tampon kuşağın ' diğer kısımlarının yanı sıra Erwinia amylovora (Burr.)Winsl.ve diğerleri belirtisi görülen hiçbir konakçı bitkinin resmi bir araştırma veya onay öncesi uzaklaştırılmadığı

'tampon bölgelerde' en az bir yıllık bir süre için yetiştirildiğine  veya buralarda hareket ettiğine dair

resmi bir beyan

 

 

22. Ek IV(B)(25)'de sözü edilenler dışındaki Allium porrum L., Apium L., Beta L. bitkileri ve dikimi hedeflenenler dışında, hayvan yemi olarak kullanımı hedeflenen Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L. bitkileri

 • (a) Sevkıyat ya da parti ağırlıkça %1'den fazla toprak içermeyecektir

 

ya da

 

Yumruların, resmi olarak onaylanmış, BNYVV'nin yayılması riski olmamasını sağlayacak atık yok etme tesislerine sahip işyerlerinde işlenmesi hedeflenecektir

 

 

 

 

DK, F (Britanny), IRL; P (Azorlar), FI, S, UK (Kuzey İrlanda)"

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

23.  dikim amaçlı, tohumları dışındaki Beta vulgaris L. bitkileri

 • (a) Ek IV(A)(I)(35.1), (35.2), Ek IV(A)(II)(25) ve Ek IV(B)(22)' de listelenen bitkilere uygulanabilen gerekliliklerin/ koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan

 

DK,F(Britanny),FI, IRL, P(Azorlar), S, UK (Kuzey İrlanda)

 

 

Bitkilerin

 • (aa) resmi olarak bireysel test edildiklerine ve bu testlerde Pancar nekrotik sarı damar virüsü (Beet necrotic yellow vein virus- BNYNVV) bulunmadığına dair;

               veya

 • (bb) Ek IV(B)(27.1) ve (27.2)' de listelenen gerekliliklere/koşullara uyan tohumlardan yetiştirildiklerine

               ve

 • - BNYNVV olduğu bilinmeyen alanlarda yetiştirildiklerine ,

                          veya

 • - Uygun metotlarla test edilen ve BNYNVV bulunmayan tarlalarda(land) veya yetiştirme ortamlarında yetiştirildiklerine,

                          ve

 • - Örneklendiklerine , örneklerin test edildiğine ve BNYNVV bulunmadığına dair

Resmi bir beyan

 • (b) elinde materyal bulunan kuruluş veya araştırma kurumu kendi resmi Üye Devlet bitki koruma servisini bu materyalle ilgili olarak bilgilendirmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

24.1  Dikimi hedeflenen, köklenmemiş Euphorbia pulcherrima Willd. aşı kalemleri

 

 

 

Uygun durumlarda, Ek IV(A)(I)(45.1)'de sıralanmış bitkilere uygulanacak şartlar saklı kalmak kaydıyla:

 • (a) Köklenmemiş aşı kalemlerinin Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasından ari olduğu bilinen bir alan menşeli olduğunu gösterir resmi beyan,

 

ya da

 

 • (b) Aşı kalemlerinde ve bu aşı kalemlerinin alındığı bitkilerde ve bunların tutulduğu ya da üretildikleri üretim yerlerinde, tüm üretim süreci boyunca en azından üç haftada bir yapılan resmi denetimlerde, Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasına ilişkin belirtilerin görüşmemiş olduğunu gösterir resmi beyan,

 

ya da

 

Üretim yerinde Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizması bulunması durumunda, bu üretim yerinde tutulan ve üretilen aşı kalemlerinin ve bu aşı kalemlerin üretildikleri bitkilerin Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasından ari olmayı sağlayacak uygun bir işlemden geçtiklerini, ve sonrasında da, Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasının eradikasyonunu amaçlayan uygun prosedürlerin bir sonucu olarak, hem aşı kalemlerinin bu üretim yerinden taşınması öncesindeki üç hafta boyunca her hafta yapılan resmi denetlemelerde hem de sözü edilen dönem içerisinde yürütülen izleme prosedürlerinde bu üretim yerinin Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasından ari bulunmuş olduğunu gösterir resmi beyan. Yukarıda anılan haftalık denetimlerin sonuncusu anılan taşınmanın hemen öncesinde yapılmış olacaktır.

 

 

 

 

 

 

IRL; P (Alentejo, Azorlar, İç Beira, Karasal Beira, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste ve Tras-os-Montes), FI, S, UK

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

24.2.  Dikimi hedeflenen, Euphorbia pulcherrima Willd. bitkileri, aşağıdakiler dışında:

 • - Tohumluklar,
 • - Ambalajlanmalarından ya da çiçek (veya bürgü) gelişimlerinden ya da başka bir biçimde, profesyonel bitki üretiminde kullanılmayacağı ve nihai tüketicilere satışı hedeflendiği anlaşılanlar,

24.1'de belirtilenler

Uygun durumlarda, Ek IV(A)(I)(45.1)'de sıralanmış bitkilere uygulanacak şartlar saklı kalmak kaydıyla:

 • (a) Bitkilerin Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasından ari olduğu bilinen bir alan menşeli olduğunu gösterir resmi beyan,

 

ya da

 

 • (b) Üretim yerinde pazarlamanın öncesindeki dokuz ay boyunca en azından üç haftada bir yapılan resmi denetimlerde, bitkilerde Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasına ilişkin belirtilerin görüşmemiş olduğunu gösterir resmi beyan,

 

ya da

 

 • (c) Üretim yerinde Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizması bulunması durumunda, bu üretim yerinde tutulan ve üretilen bitkilerin, Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasından ari olmayı sağlayacak uygun bir işlemden geçtiklerini, ve sonrasında da, Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasının eradikasyonunu amaçlayan uygun prosedürlerin bir sonucu olarak, bitkilerin bu üretim yerinden taşınması öncesindeki üç hafta boyunca her hafta yapılan resmi denetlemelerde hem de sözü edilen dönem içerisinde yürütülen izleme prosedürlerinde bu üretim yerinin Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasından ari bulunmuş olduğunu gösterir resmi beyan. Yukarıda anılan haftalık denetimlerin sonuncusu anılan taşınmanın hemen öncesinde yapılmış olacaktır,

 

 

 

 

 

 

ve

 

 • (d) Bu bitkilerin:

 

(da) Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasından ari olduğu bilinen bir alan menşeli olan aşı kalemlerinden üretildiklerini gösterir resmi bir beyan

 

ya da

 

(db) bu bitkilerin tüm üretim süreci boyunca en azından her üç ayda bir yapılan resmi denetimlerde Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasına ilişkin belirtilerin görülmediği bir üretim yerinde yetiştirilmiş aşı kalemlerinden üretildiklerini gösterir resmi bir beyan

 

ya da

 

 

 

 

(dc) Üretim yerinde Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizması bulunması durumunda, bu üretim yerinde tutulan ve üretilen, Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasından ari olmayı sağlayacak uygun bir işlemden geçmiş, ve sonrasında da, üretildikleri üretim yeri Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasının eradikasyonunu amaçlayan uygun prosedürlerin bir sonucu olarak, bitkilerin bu üretim yerinden taşınması öncesindeki üç hafta boyunca her hafta yapılan resmi denetlemelerde hem de sözü edilen dönem içerisinde yürütülen izleme prosedürlerinde Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasından ari bulunmuş olan bitkiler üzerinde yetiştirilmiş aşı kalemlerinden üretildiğini gösterir resmi beyan. Yukarıda anılan haftalık denetimlerin sonuncusu anılan taşınmanın hemen öncesinde yapılmış olacaktır,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

24.3  Dikimi hedeflenen, tohumluklar, yumrular ve soğan yumruları dışındaki Begonia L. bitkileri ve dikimi hedeflenen, tohumluklar dışındaki, ambalajlanmalarından ya da çiçek (veya bürgü) gelişimlerinden ya da başka bir biçimde, profesyonel bitki üretiminde kullanılmayacağı ve nihai tüketicilere satışı hedeflendiği anlaşılanlar dışındaki Ficus L. ve Hibiscus L. bitkileri

Uygun durumlarda, Ek IV(A)(I)(45.1)'de sıralanmış bitkilere uygulanacak şartlar saklı kalmak kaydıyla:

 • (a) Bitkilerin Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasından ari olduğu bilinen bir alan menşeli olduğunu gösterir resmi beyan,

 

ya da

 

 • (b) Üretim yerinde, pazarlamanın öncesindeki dokuz ay boyunca en azından üç haftada bir yapılan resmi denetimlerde, bitkilerde Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasına ilişkin belirtilerin görüşmemiş olduğunu gösterir resmi beyan,

 

ya da

 

 • (e) Üretim yerinde Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizması bulunması durumunda, bu üretim yerinde tutulan ve üretilen bitkilerin, Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasından ari olmayı sağlayacak uygun bir işlemden geçtiklerini, ve sonrasında da, Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasının eradikasyonunu amaçlayan uygun prosedürlerin bir sonucu olarak, bitkilerin bu üretim yerinden taşınması öncesindeki üç hafta boyunca her hafta yapılan resmi denetlemelerde hem de sözü edilen dönem içerisinde yürütülen izleme prosedürlerinde bu üretim yerinin Bemisia tabaci Genn. (Avrupa popülasyonları) organizmasından ari bulunmuş olduğunu gösterir resmi beyan. Yukarıda anılan haftalık denetimlerin sonuncusu anılan taşınmanın hemen öncesinde yapılmış olacaktır.

 

IRL; P (Alentejo, Azorlar, İç Beira, Karasal Beira, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste ve Tras-os-Montes), FI, S, UK"

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

 

 

 

25. Endüstriyel olarak işlenmesi hedeflenen Beta vulgaris L. bitkileri

 • (a) Bitkilerin BNYVV'nin yayılması riski taşımayacak bir biçimde taşındıklarını ve resmi olarak onaylanmış, BNYVV'nin yayılması riskinin olmadığı atık yok etme tesislerine sahip bir işleme tesisine teslim edilmelerinin amaçlandığını gösterir resmi bir beyan

 

ya da

 

Bitkilerin BNYVV'nin görülmediği bir alanda yetiştirilmiş olduklarını gösterir resmi bir beyan.

DK, F (Britanny), IRL, P (Azorlar), FI, S, UK (Kuzey İrlanda)"

26. Pancardan gelen toprak ve pancardan gelen steril olmayan atık (Beta vulgaris L.)

Toprak ya da atığın:

 • (a) BNYVV ile kontamine olmasını gidermek amacıyla işlem gördüğünü belirtir resmi beyan,

 

ya da

 

 • (b) Resmi olarak onaylanmış bir yolla yok edilmek üzere taşınmasının hedeflendiğini belirtir resmi beyan,

 

ya da

 

 • (c) BNYVV'nin olmadığı bir alanda yetiştirilmiş Beta vulgaris bitkilerinden geldiğini belirtir resmi beyan,

 

DK, F (Britanny), IRL, P (Azorlar), FI, S, UK (Kuzey İrlanda)"

27.1 Beta vulgaris L. türlerinin tohumları ve hayvan yemi pancarı tohumu

Pancar tohumunun pazarlanması üzerine olan 14 Haziran 1966 tarih ve 66/400/EEC(2) sayılı Konsey Direktifinin hükümlerinin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygulanabildiğinde

 • (a) 'temel tohumlar' ve 'tasdikli tohumlar' kategorilerindeki tohumların 66/400/EEC sayılı Direktif Ek I(B)(3)' de ifade edilen koşulları karşıladığına dair;
 • (b) 'final olarak tasdik edilmeyen tohumlar' durumunda tohumların:
 • - 66/400/EEC sayılı Direktif Madde (15)(2)' de ifade edilen koşulları karşıladıklarına, ve
 • - 66/400/EEC sayılı Direktif Ek I(B)'de ifade edilen koşulları karşılayacak prosesler için olduğuna ve

 

DK , F( Brittany), FI, IRL, P(Azorlar) S, UK (Kuzey İrlanda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

 

 • - BNYVV' nin yayılması önlemeye yönelik uygun kontrollü atık uzaklaştırma tesisi olan proses işletmelerine götürüldüklerine dair;
 • (c) Tohumun, BNYVV' nin olmadığı bilinen alanlarda yetiştirilen ekinden elde edildiğine dair

Resmi bir beyan

 

27.2 Beta vulgaris L. türlerinin sebze tohumu

Sebze tohumlarının pazarlaması üzerine olan 29 Eylül 1970 tarihli ve 70/458/EEC sayılı Konsey Direktifinin hükümlerinin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan, uygulanabildiğinde

 • (a) proses edilmiş tohumun ağırlıkça % 0,1'den fazla asal madde içermediğine dair; pelet haline getirilmiş tohum durumunda bu standart, peletleme öncesinde karşılanmalıdır, veya
 • (b) prosesten geçmemiş tohum durumunda , tohumun
 • - zararlı organizmanın yayılma riskinin olmamasını güvence altına alacak şekilde paketlendiğine, ve
 • - (a)' da ifade edilen koşulları karşılayacak prosesler için olduğuna ve Pancar nekrotik sarı damar virüsünün (BNYVV) yayılması önlemeye yönelik uygun kontrollü atık uzaklaştırma tesisi olan proses işletmelerine götürüldüklerine dair; veya

 

DK , F( Brittany), FI, IRL, P(Azorlar) S, UK (Kuzey İrlanda)

 

 

 

 

Bitkiler, bitki ürünler ve diğer maddeler

Özel gereklilikler/koşullar

Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar

 

 • (c) Tohumun, BNYVV' nin olmadığı bilinen alanlarda yetiştirilen ekinden elde edildiğine dair

Resmi bir beyan

 

28. Gossypium L. tohumları

 • (a) tohumların asitle işlem gördüğüne/tüylerinin asitle giderildiğine (acit-delinted) dair ve
 • (b) son vejetasyon döngüsünün başlangıcından beri üretim yerinde hiçbir Glomerella gossypii Edgerton belirtisinin görülmediğine ve bütünü temsil eden örneklerin test edildiğine ve bu testlerde Glomerella gossypii Edgerton bulunmadığına dair

resmi bir beyan

EL

28. Gossypium L. tohumları

Tohumların  asitle işlem gördüğüne/tüylerinin asitle giderildiğine (acit-delinted) dair resmi bir beyan

EL, E(Endülüs, Katolonya, Extre-madura, Murcia, Valensiya)

29. Mangifera türlerinin tohumları

Tohumların kökeninin, Sternochetus mangiferae Fabricius olmadığı biline alanlar olduğuna dair resmi bir beyan

E (Granada, Malaga), P(Alentejo, Algarve ve Madeira)

30. Kullanılmış tarım makineleri

"(a)  Makineler, pancarların yetiştirildikleri üretim yerlerine geldiklerinde, temizlenmiş, toprak ve bitki kalıntılarından arındırılmış olacaklardır,

 

ya da

 

(b)  Makineler, BNYVV'nin olmadığı bilinen bir alandan gelmiş olacaktır"

 

DK, F(Brittany), FI, IRL, P(Azorlar), S, UK (Kuzey İrlanda)

31. Kökeni İspanya ve Fransa (Korsika hariç)  olan CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezlerinin meyveleri

Ek IV (A)(II)(30.1) meyvelere uygulanabilen gerekliliklerin/koşulların olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan

 • (a) meyvelerde yaprak ve sap(peduncle) olmamalıdır; veya
 • (b) meyvelerde yaprak ve sap(peduncle) bulunması durumunda , meyvelerin resmi olarak mühürlenen kapalı kaplarda paketlendiğini ve bir Korunmuş/Koruma altındaki bölgeden geçerken mühürlü olarak kaldığına, ve pasaportta rapor edilebilecek bu meyveler için tanınan/kabul edilen(recognized) ayırt edilebilir bir işaret taşımaları gerektiğine dairresmi bir beyan

EL,F(Korsika),I,P

 

EK V

 

Topluluğa girmesine izin verilmeden önce (eğer orijini topluluk içinde ise topluluk içerisinde  hareket etmeden önce üretim yerinde - eğer orijini topluluk dışında  ise orijin ülkede veya malı gönderen ülkede)bitki sağlığı muayenesinden geçmesi gereken bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

 

 

KISIM A

 

orijini topluluk içinde olan bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

 

Bölüm I

Tüm Topluluk için ilgili zararlı organizmaların potansiyel taşıyıcısı olan ve beraberlerinde bir bitki pasaportu olması gereken  bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

 

 • 1. Bitkiler ve bitki ürünleri
 • 1.1 Chaenomeles Lindl.,Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus laurocerasus L.ve Prunus lusitanica L.dışındaki Prunus L. Pyracanta Roem., Pyrus L., Sorbus intermedia ((Ehrh) Pers hariç Sorbus L., ve Stranvaesia Lindl., genuslarının dikim amaçlı, tohumları dışındaki bitkileri
 • 1.2 Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Beta vulgaris L.ve Humulus lupulus L. bitkileri
 • 1.3 Dikim amaçlı, Solanum L. türlerinin stolon veya yumru oluşturan bitkileri veya bunların hibridleri
 • 1.4 Dikim amaçlı, tohumları ve meyveleri dışındaki Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.bitkileri ve bunların melezleri ve Vitis L.
 • 1.5 Madde 1.6'nın olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan tohumları ve meyveleri dışındaki Citrus L bunların melezleri
 • 1.6 Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ve bunların melezlerinin yapraklı ve saplı (penducle) meyveleri
 • 1.7 Madde 2(2)' nin birinci alt paragrafı anlamında tahta
 • (a) aşağıdaki genusların bütününden veya parçasından elde edildiğinde
 • - kabuğu soyulmuş olan tahtası hariç Castanea Mill.
 • - doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyen tahtası dahil Platanus L.

ve

 • (b) tarife ve istatistiksel nomenklatür ve Ortak Gümrük Tarifesi üzerine olan 23 Temmuz 1987 tarih ve (EEC) 2658/87 (1) sayılı Konsey Tüzüğü Ek I, Kısım II' de ifade edilen aşağıdaki tariflerden birini karşıladığında

 

CN kodu

Tarif

4401 10 00

Tomruk, kütük, ince dal, ince odun demeti veya benzer bir formdaki yakacak tahta

4401 22 00

Yonga veya parça halindeki tahta

Ex 4401 30

Briket, pelet veya benzer formlarda toplanamayan  tahta atığı ve hurdası

4403 99

Kabuğu veya canlı kısmı(sapwood) soyulmuş olsun veya olmasın, köşeli olsun veya olmasın ,

 • - boya, vernik(stain), kreozot veya diğer koruyucularla işlem gören dışındaki
 • - kozalaklılar(Coniferale' ler), meşe (Quercus L.) ve kayın (Fagus türleri) dışındaki

ham/düzgün olmayan/pürüzlü tahta,

Ex 4404 20 00

Kırık direkler:  tahta iskele kazıkları(pile), kazıklar( picket ve stakes) boyalı fakat uzunlamasına kesilmemiş/hızarlanmamış:

   - kozalaklı olmayanlar

4406 10 00

Demiryolu veya tramvay travers tahtası

 • - doldurulmamış (impregnated)

 

 

 

CN kodu

Tarif

Ex 4407 99

özellikle kirişler(beams), taban direği parçaları(flitchers), kereste (board) ve lataların uzunlamasına kesilmiş veya yongalanmış, dilimlenmiş veya soyulmuş, düzleştirilmemiş, zımparalanmamış veya finger-jointed edilmemiş,:

 • - kozalaklılar, tropikal tahtalar meşe (Quercus L.) ve kayın (Fagus türleri) dışındaki

kalınlığı 6 mm' yi geçen tahtaları

(1) OJ L 256, 7.9.1987. s .1. en son 2626/1999 (EC)  sayılı Komisyon Tüzüğü (OJ L 321,  14.12.1999 s . 3) ile tadil edilmiş tüzük

 

 

 • 1.8 Castanea Mill. izole kabuğu

 

 • 2. Üretimlerini ve satışlarını, bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddelerle profesyonel olarak meşgul olan kişiler için yapmalarına izin verilen üreticiler tarafından üretilen ve Üye Devletteki sorumlu resmi merciler/kurumlar tarafından bundan dolayı açık olarak diğerlerinin üretiminden ayrı olması güvence altına alınan. son tüketici için hazırlamış ve satışa hazır olan bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddelerin dışındaki, bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler
 • 2.1 Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum türleri, Aster türleri, Brassica türleri, Castanea Mill., Cucumis türleri, Dendranthema(DC.) Des Moul, Dianthus L. ve hibridleri, Exacum türleri, Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsolla L., İmpatiens L.'in Yeni Gine hibridlerinin tüm çeşitleri, ., Lactuca türleri, Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit ex Ait., Picea A.Dietr., Pinus L, Platunus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L.,Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr ve Verbana L. genuslarının dikim amaçlı, tohumları dışındaki bitkileri, ve dikimi hedeflenen, çiçek soğanları, soğan yumruları, kök gövdeler, tohumluklar ve yumrular dışındaki, Gramineae familyasının bitkileri dışındaki, diğer otsu tür bitkileri"
 • 2.2 Madde 1.3' de söz edilenlerin haricindeki, dikim amaçlı, tohumu dışındaki Solanaceae bitkileri
 • 2.3 Köklü veya yetiştirme ortamı(bağlı veya birleştirilmiş) ile birlikte Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea tür.ve Strelitziaceae bitkileri
 • 2.4 Allium ascaalonium L., Allium cepa L.,ve Allium schoenoprasum L.,' un dikim amaçlı tohumları ve soğanları ve dikim amaçlı Allium parrum L., bitkileri

 

 • 3. Üretimlerini ve satışlarını, bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddelerle profesyonel olarak meşgul olan kişiler için yapmalarına izin verilen üreticiler tarafından üretilen ve Üye Devletteki sorumlu resmi merciler/kurumlar tarafından bundan dolayı açık olarak Camassia Lindl.,Chionodoxa Boiss.,Crocus flavus Weston,'Altın sarısı', GalanthusL., Galtonia candicans(Baker) Decne, Hyacinthus L., Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., ve Gladiolus tubergenii hort., gibi Gladiolus Tourn ex L. genusunun minyatür kültüvarları(cultivar) ve bunların hibridleri, Hyancinthus L., İris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L.,Pushikinia Adams, Scilla L., Trigridia Juss, ve Tulipa L.,'nın diğer ürünlerin üretiminden ayrı olması güvence altına alınan, son tüketici için hazırlamış ve satışa hazır olan bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddelerin dışındaki dikim amaçlı soğanlar ve tomurcuklu soğanlar

 

Bölüm II

Belli Korunmuş/Koruma altındaki kuşaklar için ilgili zararlı organizmaların potansiyel taşıyıcısı olan ve uygun kuşağa girdiklerinde ve buralarda hareket ettiklerinde beraberlerinde söz konusu kuşak için geçerli olan bir bitki pasaportu olması gereken  bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler,

 

Kısım I' de listelenen bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddelerin olumlu veya olumsuz etkisinde kalmadan

 

Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

 • 1.1 Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. bitkileri
 • 1.2 Dikim amaçlı, tohumları dışındaki Populus L. ve Beta vulgaris L.bitkileri
 • 1.3 Meyva ve tohum dışındaki Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l'Hérit Malus Mill., Mespilus L., Pyracanta Roem., Pyrus L., Sorbus intermedia ((Ehrh) Pers hariç Sorbus L., ve Stranvaesia Lindl., bitkileri

 

 • 1.4 Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracanta Roem., Pyrus L., Sorbus intermedia ((Ehrh) Pers hariç Sorbus L., ve Stranvaesia Lindl.,bitkilerinin polenlenmesi için olan canlı polenler
 • 1.5 Dikim amaçlı Solanum tuberum L.yumruları
 • 1.6 Endüstriyel olarak işlenmesi amaçlanan Beta vulgaris L. bitkileri
 • 1.7 Pancardan gelen toprak ve pancardan gelen steril olmayan atık (Beta vulgaris L.)
 • 1.8 Beta vulgaris L, Dolichos Jacq., Gossypium tür. ve Phaseolus vulgaris L. tohumları
 • 1.9 Gossypium türlerinin meyveleri(kozaları), çekirdeği çıkarılmamış pamuk
 • 1.10 Madde 2(2)' nin birinci alt paragrafı anlamında tahta
 • (a) kabuğu soyulmuş olan tahtası hariç kozalaklıların(Coniferale'ler) bütününden veya parçasından elde edildiğinde ,

ve

 • (b) (EEC) 2658/87 sayılı Tüzük Ek I, Kısım II' de ifade edilen aşağıdaki tariflerden birini karşıladığında

 

CN kodu

Tarif

4401 10 00

Tomruk, kütük, ince dal, ince odun demeti veya benzer bir formdaki yakacak tahta

4401 21 00

Yonga veya parça halindeki tahta

Ex 4401 30

Briket, pelet veya benzer formlarda toplanamayan  tahta atığı ve hurdası

4403 20

Kabuğu veya canlı kısmı(sapwood) soyulmuş olsun veya olmasın, köşeli olsun veya olmasın ,

 • - boya, vernik(stain), kreozot veya diğer koruyucularla işlem gören dışındaki

ham/düzgün olmayan/pürüzlü tahta,

Ex 4404 10 00

Kırık direkler:  tahta iskele kazıkları(pile), kazıklar( picket ve stakes) boyalı fakat uzunlamasına kesilmemiş/hızarlanmamış

4406 10 00

Demiryolu veya tramvay travers tahtası

 • - doldurulmamış (impregnated)

Ex 4407 10

özellikle kirişler(beams), taban direği parçaları(flitchers), kereste (board) ve lataların uzunlamasına kesilmiş veya yongalanmış, dilimlenmiş veya soyulmuş, düzleştirilmemiş, zımparalanmamış veya finger-jointed edilmemiş

kalınlığı 6 mm' yi geçen tahtaları

Ex 4415 10

Paketleme kasaları, kafesleri ve varilleri

Ex 4415 20

Paletler, kutu paletler ve diğer yükleme tahtaları:

 • - UIC için belirlenen standartları karşılayan ve uygun olarak işaretlenen paletler ve kutu paletler dışında

 

 • 1.11 Kozalaklıların (Coniferale'ler) izole kabuğu

 

Üretimlerini ve satışlarını,  bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddelerle profesyonel olarak meşgul olan kişiler için yapmalarına izin verilen üreticiler tarafından üretilen ve Üye Devletteki sorumlu resmi merciler/kurumlar tarafından bundan dolayı açık olarak diğerlerinin üretiminden ayrı olması güvence altına alınan son tüketici için hazırlamış ve satışa hazır olan bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddelerin dışındaki, bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

2.1 Dikimi hedeflenen, soğan yumruları, tohumluklar ve yumrular dışındaki Begonia L. bitkileri ve dikimi hedeflenen, tohumluklar dışındaki Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. ve Hibiscus L. bitkiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISIM B

 

Orijini Kısım A' da söz edilen topraklar haricindeki   topraklar olan bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

Bölüm I

 

Tüm Topluluk için ilgili zararlı organizmaların potansiyel taşıyıcısı olan ve beraberlerinde bir bitki sağlık sertifikası olması gereken  bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

 

 • 1. Dikim amaçlı, Cruciferae , Gramineae, ve Trifolium türlerinin Arjantin, Avustralya, Bolivya, Şili,Yeni Zelanda ve Uruguay tohumları, Triticum, Secale ve X Triticosecale genuslarının Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan ve ABD orijinli tohumları dahil , Capsicum tür., Lycopersicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw., Medigaco sativa L., Prunus L.,Rubus L., Oryza tür., Zea Mais L., Allium ascalonium L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. ve Phaseolus L. bitkileri,
 • 2. Meyveleri ve tohumları dışındaki :

                  - Orchidaceae kesme çiçekleri ve Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L.,   

                    Pelargonium l'Herit. Ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L.

                   - Kozalaklı bitkiler (Coniferales),

                  - Kuzey Amerika ülkeleri menşeli Acer saccharum Marsh.,

                 - Avrupa-dışı ülkeler menşeli Prunus L.,

                 - Avrupa-dışı ülkeler menşeli, Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ve Trachelium L. bitkilerinin     

                    kesme çiçekleri,

                 - Apium graveolens L. ve Ocimum L. yapraklı sebzeleri."

 

 • 3. Aşağıdaki bitkilerin meyveleri
 • - CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ve bunların hibridleri, Momordica L. ve Solanum melongena L."
 • - Kökeni Avrupa dışı ülkeler olan Annona L., Cydonia Mill., Dıospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzgium Gaertn., ve Vaccinium L.
 • 4. Solanum tuberosum L. yumruları
 • 5. Aşağıdaki bitkilerin izole kabukları
 • - Kozalaklılar (Coniferale'ler)
 • - Acer saccharum Marsh., Populus L., ve Quercus suber L. Quercus L.
 • 6. Madde 2(2)' nin birinci alt paragrafı anlamında tahta:
 • (a) aşağıdaki genusların veya türlerin bütününden veya parçasından elde edildiğinde
 • - Castanea Mill.
 • - Kuzey Amerika ülkeleri kökenli, doğal yuvarlak yüzünü muhafaza etmeyen tahtaları dahil Castanea Mill. ve Quersusu L. ,
 • - doğal yuvarlak yüzünü muhafaza etmeyen dahil Platanus L.
 • - Avrupa dışı ülkeler kökenli, doğal yuvarlak yüzünü muhafaza etmeyen tahtaları dahil, Pinus L. haricindeki kozalaklılar
 • - doğal yuvarlak yüzünü muhafaza etmeyen tahtaları dahil, Pinus L.
 • - Amerika kıtası ülkeleri kökenli Populus L.
 • - Kuzey Amerika ülkeleri kökenli, doğal yuvarlak yüzünü muhafaza etmeyen tahtaları dahil Acer saccharium Marsh.

ve

 • (c) (EEC) 2658/87 sayılı Tüzük Ek I, Kısım II' de ifade edilen aşağıdaki tariflerden birini karşıladığında

 

CN kodu

Tarif

4401 10 00

Tomruk, kütük, ince dal, ince odun demeti veya benzer bir formdaki yakacak tahta

Ex 4401 21 00

Yonga veya parça halindeki tahta

 • - Avrupa dışı ülkeler kökenli kozalaklılar

4401 22 00

Yonga veya parça halindeki tahta

 • - Kozalaklı olmayanlar

Ex 4401 30

Briket, pelet veya benzer formlarda toplanamayan  tahta atığı ve hurdası

 

 

 

 

CN kodu

Tarif

Ex 4403 20

Kabuğu veya canlı kısmı(sapwood) soyulmuş olsun veya olmasın, köşeli olsun veya olmasın ham/düzgün olmayan/pürüzlü tahta,

 • - boya, vernik(stain), kreozot veya diğer koruyucularla işlem görenler dışındaki, Avrupa dışı ülkeler kökenli kozalaklılar

4403 91 00

Kabuğu veya canlı kısmı(sapwood) soyulmuş olsun veya olmasın, köşeli olsun veya olmasın , ham/düzgün olmayan/pürüzlü tahta,

 • - boya, vernik(stain), kreozot veya diğer koruyucularla işlem görenler dışındaki,
 • - Meşe (Quersus L.)

4403 99

Kabuğu veya canlı kısmı(sapwood) soyulmuş olsun veya olmasın, köşeli olsun veya olmasın , ham/düzgün olmayan/pürüzlü tahta,

 • - boya, vernik(stain), kreozot veya diğer koruyucularla işlem görenler dışındaki,
 • - Kozalaklılar dışındaki, Meşe (Quersus tür.) veya kayın (Fagus tür.)

Ex 4404 10 00

Kırık direkler:  tahta iskele kazıkları(pile), kazıklar( picket ve stakes) boyalı fakat uzunlamasına kesilmemiş/hızarlanmamış:

 • - kökeni Avrupa dışı ülkeler olan kozalaklı olmayanlar

4406 10 00

Demiryolu veya tramvay travers tahtası

 • - doldurulmamış (impregnated)

Ex 4407 10

özellikle kirişler(beams), taban direği parçaları(flitchers), kereste (board) ve lataların uzunlamasına kesilmiş veya yongalanmış, dilimlenmiş veya soyulmuş, düzleştirilmemiş, zımparalanmamış veya finger-jointed edilmemiş

kalınlığı 6 mm' yi geçen tahtaları

 • - kökeni Avrupa dışı ülkeler olan kozalaklılar

Ex 4407 91

özellikle kirişler(beams), taban direği parçaları(flitchers), kereste (board) ve lataların uzunlamasına kesilmiş veya yongalanmış, dilimlenmiş veya soyulmuş, düzleştirilmemiş, zımparalanmamış veya finger-jointed edilmemiş

kalınlığı 6 mm' yi geçen tahtaları

 • - Meşe (Quersus tür.)

Ex 4407 99

özellikle kirişler(beams), taban direği parçaları(flitchers), kereste (board) ve lataların uzunlamasına kesilmiş veya yongalanmış, dilimlenmiş veya soyulmuş, düzleştirilmemiş, zımparalanmamış veya finger-jointed edilmemiş

kalınlığı 6 mm' yi geçen tahtaları

 • - Kozlaklılar dışında, tropikal tahtalar, Meşe (Quersus tür.), veya kayın (Fagus tür.)

Ex 4415 10

Paketleme kasaları, kafesleri ve varillerinin

Ex 441520

Paletler, kutu paletler ve diğer yükleme tahtalarının Avrupa dışı ülkeler kökenli tahtaları

Ex 4416 00

Fıçı tahtası  dahil meşe (Quersus tür.) tahtası variller/fıçılar

UIC için belirlenen standartları karşılayan ve uygun olarak işaretlenen paletler ve kutu paletler de muaf tutulurlar.

 

 

•7.      (a)   Toprak ve  tamamen veya kısmen  topraktan veya bütünüyle turbadan oluşanlardan ziyade bitki parçaları, turba veya ağaç kabuğu dahil humus gibi katı organik maddelerden teşekkül etmiş yetiştirme ortamı

 

           (b)  - Kıbrıs, Malta, Türkiye,

                  - Belarus, Estonya, Gürcistan, Letonya, Litvanya, Moldovya, Rusya, Ukrayna,

                  - Cezayir, Mısır, İsrail, Libya, Fas, Tunus hariç, Avrupa-dışı ülkeler

menşeli, bitki üzerindeki ya da bitkilerle ilişkili, tümüyle ya da kısmen (a) şıkında belirtilen malzemeden oluşan ya da kısmen katı bir inorganik maddeden oluşan, bitkilerin canlılığını sürmesi hedeflenen toprak ve yetiştirme ortamı"

 

 

    8.    Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan ve ABD orijinli Triticum, Secale ve X Triticosecale genuslarının taneleri

 

 

 

Bölüm II

Belli Korunmuş/Koruma altındaki bölgeler  için ilgili zararlı organizmaların potansiyel taşıyıcısı olan ve beraberlerinde bir bitki sağlık sertifikası olması gereken  bitkiler, bitki ürünleri ve diğer maddeler

 

 • 1. Endüstriyel olarak işlenmesi hedeflenen Beta vulgaris L. bitkileri
 • 2. Pancardan gelen toprak ve pancardan gelen steril olmayan atık (Beta vulgaris L.)"
 • 3. Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracanta Roem., Pyrus L., Sorbus intermedia ((Ehrh) Pers hariç Sorbus L., ve Stranvaesia Lindl.,bitkilerinin polenlenmesi için olan canlı polenler
 • 4. Meyva ve tohum dışındaki Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracanta Roem., Pyrus L., Sorbus intermedia (Ehrh) Pers hariç Sorbus L., ve Stranvaesia Lindl., bitkilerinin parçaları
 • 5. Dolichos Jacq., Magnifera tür. Beta vulgaris L ve Phaseolus vulgaris L. tohumları
 • 6. Gossypium türlerinin meyveleri(kozaları), çekirdeği çıkarılmamış pamuk
 • 7. Madde 2(2)' nin birinci alt paragrafı anlamında tahta

 

 • (a) Kökeni Avrupa'daki üçüncü ülkeler olan, Pinus L.dışındaki kozalaklıların (Coniferale'ler) bütününden veya parçasından elde edildiğinde

ve

 • (b) (EEC) 2658/87 sayılı Tüzüğk Ek I, Kısım II' de ifade edilen aşağıdaki tariflerden birini karşıladığında

 

CN kodu

Tarif

4401 10 00

Tomruk, kütük, ince dal, ince odun demeti veya benzer bir formdaki yakacak tahta

4401 22 00

Yonga veya parça halindeki tahta

Ex 4401 30

Briket, pelet veya benzer formlarda toplanamayan  tahta atığı ve hurdası

4403 20

Kabuğu veya canlı kısmı(sapwood) soyulmuş olsun veya olmasın, köşeli olsun veya olmasın ,

 • - boya, vernik(stain), kreozot veya diğer koruyucularla işlem gören dışındaki

ham/düzgün olmayan/pürüzlü tahta,

Ex 4404 10 00

Kırık direkler:  tahta iskele kazıkları(pile), kazıklar( picket ve stakes) boyalı fakat uzunlamasına kesilmemiş/hızarlanmamış:

 

4406 10 00

Demiryolu veya tramvay travers tahtası

 • - doldurulmamış (impregnated)

 

 

 

CN kodu

Tarif

Ex 4407 10

özellikle kirişler(beams), taban direği parçaları(flitchers), kereste (board) ve lataların uzunlamasına kesilmiş veya yongalanmış, dilimlenmiş veya soyulmuş, düzleştirilmemiş, zımparalanmamış veya finger-jointed edilmemiş kalınlığı 6 mm' yi geçen tahtaları

 

4415 10

Paketleme kasaları, kafesleri ve variller/fıçılar

4415 20

Paletler, kutu paletler ve diğer yükleme tahtaları

UIC için belirlenen standartları karşılayan ve uygun olarak işaretlenen paletler ve kutu paletler de muaf tutulurlar.

 • 8. Eucalyptus l'Hérit bitkilerinin parçaları

 

 

 

 

 

 

EK VI

 

Özel düzenlemelerin uygulanabileceği bitkiler ve bitki ürünleri

 

 • 1. Tahıllar ve bunların türevleri.
 • 2. Kurutulmuş baklagillerin bitkileri.
 • 3. Manyok yumruları ve bunların türevleri.
 • 4. Bitkisel yağ üretimlerinden gelen kalıntıları

 

 

 

 

 

EK VII

 

Sertifika örnekleri

 

 

Aşağıdaki örnek sertifikalar

 • - metin
 • - format
 • - kutuların yerleşimi ve boyutu
 • - kağıdın ve baskının rengi

 

konularında belirlenirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • A. Bitki sağlığı sertifikası örneği

 

 

1 İhracatçının adı ve adresi

 

 

 

2

Bitki sağlığı sertifikası

                NO EC /   /

 

 

3 Alıcının(consignee) deklare edilen adı ve adresi

4 ............................. Bitki Koruma Örgütünden

 

............................. Bitki Koruma Örgütüne

 

5 Orijin yeri

 

6 Deklare edilen nakil aracı:

 

 
 
 

7 Deklare edilen giriş noktası:

 
 

8 Ayırt edici işaretler: ambalaj sayısı ve tarifi; üreticinin adı; bitkilerin botanik ismi

9 Deklare edilen miktar:

 

10 Burası yukarıda tarif edilen bitki ürünlerinin/ürünlerinde:

 • - uygun prosedürlere göre muayene edildiğini, ve
 • - karantina pestlerinin olmadığını, ve pratik olarak diğer zararlı pestlerin olmadığını, ve
 • - ithalatçı ülkenin mevcut bitki sağlığı düzenlemelerine/tüzüklerine uyduğunu tasdik etmek içindir.
 

11 Ek deklasyonlar

 

Dezenfestasyon ve/veya dezenfeksiyon İşlemi

Verildiği yer:

 

Tarih:

 

Yetkili memurun                        Örgütün kaşesi

İsmi ve imzası

 

12 İşlem

 
 
 

13 Kimyasal (aktif bileşen)

14 Süre ve sıcaklık

 
 

15 Konsantrasyon

16 Tarih

 
 

17 Ek bilgi

 
 
 
         

 

 

 

 • B. 'Yeniden ihracat (re-export) amaçlı bitki sağlığı sertifikası örneği'

 

1 İhracatçının adı ve adresi

 

 

 

YENİDEN İHRACAT AMAÇLI BİTKİ SAĞLIĞI SERTİFİKASI

                NO EC /   /

 

 

3 Alıcının(consignee) deklare edilen adı ve adresi

4 ............................. Bitki Koruma Örgütünden

 

............................. Bitki Koruma Örgütüne

 

5 Orijin yeri

 

6 Deklare edilen nakil aracı:

 

 
 
 

7 Deklare edilen giriş noktası:

 
 

8 Ayırt edici işaretler: ambalaj sayısı ve tarifi; üreticinin adı; bitkilerin botanik ismi

9 Deklare edilen miktar:

 

10 Burası

 • - yukarıda tarif edilen bitki veya bitki ürünlerinin ...................................' den (orijin ülke) .....................'e (tekrar ihraç eden ülke).......No' lu bitki sağlığı sertifikası kapsamında olduğunu

   (*)  orijinal                    bu sertifikanın ekindeki tasdikli gerçek kopya

 • - bunlar

   (*)  paketlendi                    tekrar paketlendi                  orijinal            yeni konteynerler      

 • - ve

   (*)  orijinal bitki sağlığı sertifikası       ithalatçı ülkenin mevcut bitki sağlığı düzenlemelerine/tüzüklerine uyduğu mütalaa ek muayene, edilen ve  

 • - depolama boyunca gönderilen mal .....................' de (tekrar ihraç eden ülke) infestasyon ya da enfeksiyon riskine maruz kalmamıştır.

    (*) uygun kutuyu işaretleyiniz.

 • -
 

11 Ek deklasyonlar

 

 

 

Dezenfestasyon ve/veya dezenfeksiyon İşlemi

Verildiği yer:

 

Tarih:

 

Yetkili memurun                        Örgütün kaşesi

İsmi ve imzası

 

12 İşlem

 
 
 

13 Kimyasal (aktif bileşen)

14 Süre ve sıcaklık

 
 

15 Konsantrasyon

16 Tarih

 
 

17 Ek bilgi

 
 
 
         

 

 

 

 • C. Açıklayıcı notlar

 

 • 1. 2. Kutu

Sertifikanın referans numarası

 • - 'EC''den,
 • - Üye Devletin baş harfi/harfleriden,
 • - Bireysel sertifika için, sayılardan veya sayı ve sertifikanın verildiği ilgili Üye Devletin ilini, bölgesini vs' yi temsil eden harflerden oluşan tanımlama işaretinden

Oluşur.

 

 • 2. Numaralandırılmamış kutu

Bu kutu sadece resmi kullanımlar için ayrılmıştır.

 

 • 3. 8. Kutu

'Ambalajın tarifi' kullanılan ambalajın tipinin belirtilmesidir.

 

 • 4. 9. Kutu

Miktar sayılarla veya ağırlıkla ifade edilmelidir.

 

 • 5. 10. Kutu

Ek deklarasyonun tamamı için yeterli yer yoksa  formun arkasına devam edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK VIII

 

KISIM A

 

İptal edilen  direktif ve onun takip eden tadilleri

( Madde 27' de söz edildiği gibi)

 

77/93/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 26, 31.1.1977, s .20)

Madde 19 istisnasıyla

80/392/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 100, 17.4.1980, s .32)

 

80/393/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 100, 17.4.1980, s .35)

 

81/7/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 14, 16.1191, s .23)

 

84/378/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 207, 2.8.1984, s .1)

 

85/173/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 65, 6.3.1985, s .23)

 

85/574/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 372, 31.12.1985, s .25)

 

86/545/EEC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 323, 18.11.1986, s .14)

 

86/546/EEC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 323, 18.11.1986, s .16)

 

86/547/EEC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 323, 18.11.1986, s .21)

 

86/651/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 382, 31.12.1986, s .13)

 

87/298/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 151, 11.6.1987, s .1)

 

88/271/EEC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 116, 4.5.1988, s .13)

 

88/272/EEC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 116, 4.5.1988, s .19)

 

88/430/EEC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 208, 2.8.1988, s .36)

 

88/572/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 313, 19.11.1988, s .39)

 

89/359/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 153, 16.6.1989, s .28)

 

89/439/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 212, 22.7.1989, s .106)

 

90/168/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 92, 7.4.1990, s .49)

 

90/490/EEC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 271, 3.10.1990, s .28)

 

90/506/EEC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 282, 13.10.1990, s .67)

 

90/654/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 353, 17.12.1990, s .48)

Sadece Ek I madde 2 ile ilgilidir.

91/27/EEC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 16, 22.1.1991, s .29)

 

91/683/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 376, 31.12.1991, s .29)

 

92/10/EEC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 70, 17.3.1993, s .27)

 

92/98/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 352, 2.12.1992, s .1)

 

92/103/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 363, 11.12.1992, s .1)

 

93/19/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 96, 22.4.1993, s .33)

 

93/110/EC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 303, 10.12.1993, s .19)

 

94/13/EC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 92, 9.4.1994, s .27)

 

95/4/EC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 44, 28.2.1995, s .56)

 

95/41/EC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 182, 2.8.1995, s .17)

 

95/66/EC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 308, 21.12.1995, s .77)

 

96/14/EC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 68, 19.3.1996, s .24)

 

96/78/EC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 321, 12.12.1996, s .20)

 

97/3/EC sayılı Konsey  Direktifi (OJ L 27, 30.1.1991, s .30)

 

97/14/EC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 87, 2.4.1997, s .17)

 

98/1/EC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 15, 21.1.1998, s .26)

 

98/2/EC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 15, 21.1.1998, s .34)

 

1999/53/EC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 142, 5.6.1999, s .29)

 

 

 

 

KISIM B

 

YER DEĞİŞTİRME VE/VEYA YERİNE GETİRME İÇİN SON TARİHLER

 

Direktif

Yer değiştirme için son tarih

Yerine getirme için son tarih

77/93/EEC

23.12.1980 (Madde11(3)) (1)(2)(3)(4)

1.5.1980 (diğer hükümler) (1)(2)(3)(4)

 

80/392/EEC

1.5.1980

 

80/393/EEC

1.1.1983 (Madde 4(11))

1.5.1980 (diğer hükümler)

 

81/7/EEC

1.1.1981(Madde1(1))

1.1.1983(Madde1(2a),(3a), (3b), (4a), (4b))

1.1.1983(5) (diğer hükümler)

 

84/378/EEC

1.7.1985

 

85/173/EEC

 

1.1.1983

85/574/EEC

1.1.1987

 

86/545/EEC

1.1.1987

 

86/546/EEC

 

 

86/547/EEC

 

31.12.1989' a kadar uygulanabilir.

86/651/EEC

1.3.1987

 

87/298/EEC

1.7.1987

 

88/271/EEC

1.1.1989(6)

 

88/272/EEC

 

31.12.1989' a kadar uygulanabilir.

88/430/EEC

1.1.1989

 

88/572/EEC

1.1.1989

 

89/359/EEC

 

 

89/439/EEC

1.1.1990

 

90/168/EEC

1.1.1991

 

90/490/EEC

1.1.1991

 

90/506/EEC

1.1.1991

 

90/654/EEC

 

 

91/27/EEC

1.4.1991

 

91/683/EEC

1.6.1993

 

92/10/EEC

30.6.1992

 

92/98/EEC

16.5.1993

 

92/103/EEC

16.5.1993

 

93/19/EEC

1.6.1993

 

93/110/EC

15.12.1993

 

94/13/EC

1.1.1995

 

95/4/EC

1.4.1995

 

95/41/EC

1.7.1995

 

95/66/EC

1.1.1996

 

96/14/EC

1.4.1996

 

96/78/EC

1.1.1997

 

97/3/EC

1.4.1998

 

97/14/EC

1.5.1997

 

 

 

Direktif

Yer değiştirme için son tarih

Yerine getirme için son tarih

98/1/EC

1.5.1998

 

98/2/EC

1.5.1998

 

1999/53/EC

15.7.1999

 

 • (1) Madde 19' da yer alan prosedüre uygun olarak, , talep üzerine, Üye Devletlerin bu Direktifin belli hükümlerine uyum için 1 Mayıs 1980' den daha sonrasına, fakat 1 Ocak 1981' den geç olmamak üzere , izin verilebilir.
 • (2) Yunanistan için : 1 Ocak 1985 (Madde 11(3)) ve 1 Mart 1985 (diğer hükümler).
 • (3) İspanya ve Portekiz için: 1.Mart 1987.
 • (4) Eski Almanya Demokratik Halk Cumhuriyetindeki geleneksel ticaret akışı sınırları içinde ve taahhüt edilen üretim ihtiyaçlarına cevap vermek için, kendi talebi üzerine ve Madde 18' de ifade edilen prosedüre uygun olarak, Almanya'ya Eski Almanya Demokratik Halk Cumhuriyeti toprakları konusundaki Madde 4(1), Madde 5(1) ve Madde 13' teki ilgili hükümlere uyum için 1 Mayıs 1980' den daha sonrasına, fakat 1 Ocak 1981' den geç olmamak üzere , izin verilebilir.
 • (5) Korunmuş/Koruma altındaki Üye Devletlerin talebi üzerine
 • (6) 88/2171EEC sayılı Direktifi tadil eden 89/83/EEC sayılı Direktife uygun olarak Madde 1(3)(a)( Juniperus bitkileri) teki zorunlulukları göz önünde tutuarak 31 Mart 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK VIIIa

 

         13d(2) nolu Maddede değinilen standart ücretler aşağıdaki gibi belirlenecektir

 

                                                                                              (EURO olarak)

 

İşlem

Miktar

Fiyat

 • (a) Belge kontrolü için

 

 • (b) Kimlik kontrolü için

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • (c) Bitki sağlığı kontrolleri için, aşağıdaki şartlara uygun olarak:

 

-  Budanmış dallar, fideler (ormansal üretken maddeler hariç), çilek ve sebze fideleri

 

 

 

-  Funda, ağaç (Noel için kesilmiş olanlar hariç), ormansal üretken maddeler dahil olmak (tohumlar hariç) üzere diğer ağaçsı fideler

 

 

- Ekim amaçlı çiçek soğanları (bulb), bitki soğanları (corm), rizomlar, yumru kökler, (patates yumruları hariç)

 

 

 

 

 

 

-  Tohumlar, doku kültürleri

 

 

 

 

 

-  Bu tabloda belirtilmemiş ekim amaçlı diğer bitkiler

 

 

 

-  Kesme çiçekler

 

 

 

 

 

- Yapraklı dallar, kozaklı ağaç kısımları (Noel ağacı için kesilmiş olanlar hariç)

 

 

 

-     Noel amaçlı kesilmiş ağaçlar

 

 

 

 

 

- Şifalı ot, baharat ve yapraklı sebzeler türünden bitki yaprakları,

 

 

 

-  Meyve, sebze (yapraklı sebzeler hariç)

 

 

 

-  Patates yumruları

 

 

 

 

 

-  Ağaç (kabuk hariç)

 

 

 

 

-  Toprak ve yetiştirme ortamları, ağaç kabuğu

 

 

 

 

 

Hububat

 

 

 

 

 

Bu tabloda belirtilmemiş diğer bitki veya bitki ürünleri

 

Her bir sevkıyat için

 

Her bir sevkıyat için

 

-   Bir kamyon dolusu, bir tren vagonu veya benzer büyüklükteki bir konteynır dolusu yük miktarına kadar

 

-   Yukarıdakinden daha büyük bir yük miktarı için

 

 

 

 

 

Her bir sevkıyat için

-     10.000 adete kadar

-     Her ekstra 1000 adet için

-     Maksimum fiyat

 

 

Her bir sevkıyat için

-     1.000 adete kadar

-     Her ekstra 100 adet için

-     Maksimum fiyat

 

 

Her bir sevkıyat için

-     200 kg ağırlığa kadar

-     Her ekstra 10 kg için

-     Maksimum fiyat

 

 

 

 

 

 

Her bir sevkıyat için

-     100 kg ağırlığa kadar

-     Her ekstra 10 kg için

-     Maksimum fiyat

 

 

Her bir sevkıyat için

-     5000 adete kadar

-     Her ekstra 100 adet için

-     Maksimum fiyat

 

Her bir sevkıyat için

-     20000 adete kadar

-     Her ekstra 1000 adet için

-     Maksimum fiyat

 

 

Her bir sevkıyat için

-     100 kg ağırlığa kadar

-     Her ekstra 100 kg için

-     Maksimum fiyat

 

 

Her bir sevkıyat için

-     1000 adete kadar

-     Her ekstra 100 adet için

-     Maksimum fiyat

 

Her bir sevkıyat için

-     1000 adete kadar

-     Her ekstra 100 adet için

-     Maksimum fiyat

 

Her bir sevkıyat için

-     25000 kg ağırlığa kadar

-     Her ekstra 1000 kg için

 

-     25000 kg ağırlığa kadar

-     Her ekstra 25000 kg için

 

 

 

 

Her bir sevkıyat için

-     100 m3 hacme kadar

-     Her ekstra 1 m3 için

 

 

Her bir sevkıyat için

-     25000 kg ağırlığa kadar

-     Her ekstra 1000 kg için

-     Maksimum fiyat

 

 

 

Her bir sevkıyat için

-     25000 kg ağırlığa kadar

-     Her ekstra 1000 kg için

-     Maksimum fiyat

 

 

Her bir sevkıyat için

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

17,5

0,7

140

 

 

 

17,5

0,44

140

 

 

 

17,5

0,16

140

 

 

 

 

 

 

 

17,5

0,175

140

 

 

 

17,5

0,18

140

 

 

17,5

0,14

140

 

 

 

17,5

1,75

140

 

 

 

17,5

1,75

140

 

 

17,5

1,75

140

 

 

17,5

0,7

 

52,5

52,5

 

 

 

 

 

17,5

0,175

 

 

 

17,5

0,7

140

 

 

 

 

17,5

0,7

700

 

 

17,5

 

 

  

Eğer bir sevkıyat sadece ilgili partinin tanımı kapsamındaki ürünlerden oluşmuyorsa, bu parti kapsamındaki ürünleri oluşturan kısımlar ayrı bir sevkıyat olarak değerlendirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

EK IX

 

BAĞLANTI TABLOSU

 

77/93/EEC sayılı

Bu Direktif

Madde 1(1)

Madde 1(1) , birinci alt paragraf

Madde 1(2)

Madde 1(3)

Madde 1(3)

Madde 1(1) , ikinci alt paragraf, (b)

Madde 1(3a)

Madde 1(1) , ikinci alt paragraf, (c)

Madde 1(4)

Madde 1(2)

Madde 1(5)

Madde 1(1) , ikinci alt paragraf, (a)

Madde 1(6)

Madde 1(4)

Madde 1(7)

Madde 1(5)

Madde 1(8)

Madde 1(6)

Madde 2(1)(a)

Madde 2(1)(a)

Madde 2(1)(b)

Madde 2(1)(b)

Madde 2(1)(c)

Madde 2(1)(c)

Madde 2(1)(d)

Madde 2(1)(d)

Madde 2(1)(e)

Madde 2(1)(e)

Madde 2(1)(f)

Madde 2(1)(f)

Madde 2(1)(g)(a)

Madde 2(1)(g)(i)

Madde 2(1)(g)(b)

Madde 2(1)(g)(ii)

Madde 2(1)(h)

Madde 2(1)(h)

Madde 2(1)(i)

Madde 2(1)(i)

Madde 2(2)

Madde 2(2)

Madde 3(1)'den (6)'ya kadar

Madde 3(1)'den (6)'ya kadar

Madde 3(7)(a)

Madde 3(7)

Madde 3(7)(a)

Madde 3(7) birinci alt paragraf, (a)

Madde 3(7)(b)

Madde 3(7) birinci alt paragraf, (b)

Madde 3(7)(c)

Madde 3(7) birinci alt paragraf, (c)

Madde 3(7)(d)

Madde 3(7) ikinci alt paragraf

Madde 3(7)(e)

Madde 3(7) üçüncü alt paragraf

Madde 3(7)(f)

Madde 3(7) dördüncü alt paragraf

Madde 4(1)

Madde 4(1)

Madde 4(2)(a)

Madde 4(2)

Madde 4(2)(b)

-

Madde 4(3),(4) ve (5)

Madde 4(3),(4) ve (5)

Madde 4(6)(a)

Madde 4(6) birinci alt paragraf

Madde 4(6)(b)

Madde 4(6) ikinci alt paragraf

Madde 4(6)(c)

Madde 4(6) üçüncü alt paragraf

Madde 5(1)' den (5)' e kadar

Madde 5(1)' den (5)' e kadar

Madde 5(6)(a)

Madde 5(6) birinci alt paragraf

Madde 5(6)(b)

Madde 5(6) ikinci alt paragraf

Madde 5(6)(c)

Madde 5(6) üçüncü alt paragraf

Madde 6(1)

Madde6(1)

Madde 6(1)a

Madde 6(2)

Madde 6(2)

Madde 6(3)

Madde 6(3)

Madde 6(4)

Madde 6(4)

Madde 6(5)

Madde 6(5)

Madde 6(6)

Madde 6(6)

Madde 6(7)

77/93/EEC sayılı

Bu Direktif

Madde 6(7)

Madde 6(8)

Madde 6(8)

Madde 6(9)

Madde 6(9)

-

Madde 7(1) birinci alt paragraf

Madde 7(1) birinci alt paragraf

Madde 7(1) ikinci alt paragraf

Madde 7(1) ikinci alt paragraf

Madde 7(1) üçüncü alt paragraf

-

Madde 7(2)

Madde 7(2)

Madde 7(3)

Madde 7(3)

Madde 8(1)

Madde 8(1)

Madde 8(2) birinci alt paragraf

Madde 8(2) birinci alt paragraf

Madde 8(2) ikinci alt paragraf

Madde 8(2) ikinci alt paragraf

Madde 8(2)

-

Madde 8(3)

Madde 8(3)

Madde 9

Madde 9

Madde 10(1)

Madde 10(1)

Madde 10(2)(a)

Madde 10(1) birinci alt paragraf

Madde 10(2)(b)

Madde 10(1) ikinci alt paragraf

Madde 10(2)(c)

Madde 10(1) üçüncü alt paragraf

Madde 10(3)

Madde 10(3)

Madde 10(4)

Madde 10(4)

Madde 10(5)

-

Madde 10a

Madde 11

Madde 11(1)

-

Madde 11(2)

Madde 12(1)

Madde 11(3)

-

Madde 11(3)(a)

-

Madde 11(4)

Madde 12(2)

Madde 11(5)

Madde 12(3)

Madde 11(6)

Madde 12(4)

Madde 11(7)

Madde 12(5)

Madde 11(8)

Madde 12(6)

Madde 11(9)

Madde 12(7)

Madde 11(10)

Madde 12(8)

Madde 12(1)

Madde 13(1)

Madde 12(2)

Madde 13(2)

Madde 12(3)

-

Madde 12(3a)

Madde 13(3)

Madde 12(3b)

Madde 13(34)

Madde 12(3c )

Madde 13(5)

Madde 12(3)(d)(i)

Madde 13(6) birinci alt paragraf

Madde 12(3)(d)(ii)

Madde 13(6) ikinci alt paragraf

Madde 12(3)(d)(iii)

Madde 13(6) üçüncü alt paragraf

Madde 12(4)

-

Madde 12(5)

Madde 13(7)

Madde 12(6)

Madde 13(8)

Madde 12(6a)

Madde 13(9)

 

 

 

 

 

77/93/EEC sayılı

Bu Direktif

Madde 12(7)

Madde 13(10)

Madde 12(8)

Madde 13(11)

Madde 13, birinci paragraf

Madde 14, birinci paragraf

Madde 13, ikinci paragraf

Madde 14, ikinci paragraf

Madde 13, ikinci paragraf, tire ile işaretlenen birinci paragraf

Madde 14, ikinci paragraf,(a)

Madde 13, ikinci paragraf, tire ile işaretlenen birinci paragraf, tire ile işaretlenen birinci alt paragraf

Madde 14, ikinci paragraf,(a)(i)

Madde 13, ikinci paragraf, tire ile işaretlenen birinci paragraf, tire ile işaretlenen ikinci alt paragraf

Madde 14, ikinci paragraf,(a)(ii)

Madde 13, ikinci paragraf, tire ile işaretlenen birinci paragraf, tire ile işaretlenen üçüncü alt paragraf

Madde 14, ikinci paragraf,(a)(ii)

Madde 13, ikinci paragraf, tire ile işaretlenen ikinci paragraf

Madde 14, ikinci paragraf,(b)

Madde 13, ikinci paragraf, tire ile işaretlenen ikinci paragraf, tire ile işaretlenen birinci alt paragraf

Madde 14, ikinci paragraf,(b)(i)

Madde 13 ikinci paragraf, tire ile işaretlenen ikinci paragraf, tire ile işaretlenen ikinci alt paragraf

Madde 14, ikinci paragraf,(b)(ii)

Madde 13 ikinci paragraf, tire ile işaretlenen ikinci paragraf, tire ile işaretlenen üçüncü alt paragraf

Madde 14, ikinci paragraf,(b)(ii)

Madde 13 ikinci paragraf, tire ile işaretlenen üçüncü paragraf

Madde 14, ikinci paragraf,(c)

Madde 13 ikinci paragraf, tire ile işaretlenen dördüncü paragraf

Madde 14, ikinci paragraf,(d)

Madde 14

Madde 15

Madde 15(1)

Madde 16(1)

Madde 15(2)(a)

Madde 16(2), birinci alt paragraf

Madde 15(2)(b)

Madde 16(2), ikinci alt paragraf

Madde 15(2)(c)

Madde 16(1) birinci alt paragraf

Madde 15(3)

Madde 16(3)

Madde 15(4)

Madde 16(4)

Madde 16

Madde 17

Madde 16a

Madde 18

Madde 17

Madde 19

Madde 18

Madde 20

Madde 19

-

Madde 19a(1)

Madde 21(1)

Madde 19a(2)

Madde 21(2)

Madde 19a(3)

Madde 21(3)

Madde 19a(4)

Madde 21(4)

Madde 19a(5)(a)

Madde 21(5) birinci alt paragraf

Madde 19a(5)(b)

Madde 21(5) ikinci alt paragraf

Madde 19a(5)(c)

Madde 21(5) üçüncü alt paragraf

Madde 19a(5)(d)

Madde 21(5) dördüncü alt paragraf

Madde 19a(6)

Madde 21(6)

Madde 19a(7)

Madde 21(7)

Madde 19a(8)

Madde 21(8)

Madde 19b

Madde22

Madde 19c(1)

Madde 23(1)

Madde 19c(2), tire ile işaretlenmiş birinci paragraf

Madde 23(2)(a)

 

 

 

77/93/EEC sayılı

Bu Direktif

Madde 19c(2), tire ile işaretlenmiş birinci paragraf, tire ile işaretlenen birinci alt paragraf

Madde 23(2)(a)(i)

Madde 19c(2), tire ile işaretlenmiş birinci paragraf, tire ile işaretlenen ikinci alt paragraf

Madde 23(2)(a)(ii)

Madde 19c(2), tire ile işaretlenmiş birinci paragraf, tire ile işaretlenen üçüncü alt paragraf

Madde 23(2)(a)(iii)

Madde 19c(2), tire ile işaretlenmiş birinci paragraf, tire ile işaretlenen dördüncü alt paragraf

Madde 23(2)(a)(iv)

Madde 19c(2), tire ile işaretlenmiş ikinci paragraf,

Madde 23(2)(b)

Madde 19c(2), tire ile işaretlenmiş üçüncü paragraf,

Madde 23(2)(c)

Madde 19c(3)

Madde 23(3)

Madde 19c(4)

Madde 23(4)

Madde 19c(5)

Madde 23(5)

Madde 19c(6)

Madde 23(6)

Madde 19c(7)

Madde 23(7)

Madde 19c(8)

Madde 23(8)

Madde 19c(9)

Madde 23(9)

Madde 19c(10), birinci alt paragraf, tire ile işaretlenmiş birinci paragraf

Madde 23(10), birinci alt paragraf (a)

Madde 19c(10), birinci alt paragraf, tire ile işaretlenmiş birinci alt paragraf

Madde 23(10), birinci alt paragraf (a)(i)

Madde 19c(10), birinci alt paragraf, tire ile işaretlenmiş ikinci, alt paragraf

Madde 23(10), birinci alt paragraf (a)(ii)

Madde 19c(10), ikinci alt paragraf,

Madde 23(10), ikinci alt paragraf

Madde 19c(10), üçüncü alt paragraf,

Madde 23(10), üçüncü alt paragraf

Madde 19d

Madde 24

-

Madde 25 (1)

-

Madde 26 (2)

Madde 20

-

-

Madde 27

-

Madde 28

-

Madde 29

Ek I,Kısım A

Ek I,Kısım A

Ek I, Kısım B(a)(1)

Ek I, Kısım B(a)(1)

Ek I, Kısım B(a)(1a)

Ek I, Kısım B(a)(2)

Ek I, Kısım B(a)(2)

Ek I, Kısım B(a)(3)

Ek I, Kısım B(d)

Ek I, Kısım B(b)

Ek II, Kısım A, Bölüm I

Ek II, Kısım A, Bölüm I

Ek II, Kısım A, Bölüm II(a)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(a)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(1)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(1)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(2)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(2)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(3)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(3)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(4)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(4)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(5)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(5)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(7)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(6)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(8)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(7)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(9)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(8)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(10)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(9)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(11)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(10)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(12)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(b)(11)

 

 

 

 

 

77/93/EEC sayılı

Bu Direktif

Ek II, Kısım A, Bölüm II(c)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(c)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(d)

Ek II, Kısım A, Bölüm II(d)

Ek II, Kısım B

Ek II, Kısım B

Ek III

Ek III

Ek IV, Kısım A, Bölüm I, madde 1.1'den 16.3'e kadar

Ek IV, Kısım A, Bölüm I, madde 1.1'den 16.3'e kadar

Ek IV, Kısım A, Bölüm I, madde 16.3a

Ek IV, Kısım A, Bölüm I, madde 16.4

Ek IV, Kısım A, Bölüm I, madde 16.4

Ek IV, Kısım A, Bölüm I, madde 16.5

Ek IV, Kısım A, Bölüm I, madde 17'den 54'e kadar

Ek IV, Kısım A, Bölüm I, madde 17'den 54'e kadar

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 1 'den 16 'ya kadar

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 1 'den 16 'ya kadar

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 18

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 17

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 19.1

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 18.1

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 19.2

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 18.2

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 19.3

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 18.3

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 19.4

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 18.4

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 19.5

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 18.5

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 19.6

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 18.6

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 19.7

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 18.7

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 20

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 19

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 21

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 20

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 22.1

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 21.1

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 22.2

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 21.2

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 23

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 22

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 24

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 23

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 25

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 24

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 26

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 25

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 27

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 26

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 27.1

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 26.1

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 28

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 27

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 29.1

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 28.1

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 29.2

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 28.2

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 30

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 29

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 31.1

Ek IV, Kısım A, Bölüm II, madde 30.1

Ek IV, Kısım B

Ek IV, Kısım B

Ek V

Ek V

Ek VII

Ek VI

Ek VIII

Ek VII

-

Ek VIII

-

Ek IX

 • (1) 97/3 sayılı Direktif, Madde 2
 • (2) 97/3 sayılı Direktif, Madde 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* OJ L 253, 11.10.1993, s 1 son olarak 2787/2000 (O) L 330, 27.122000, s.1. EC sayılı Yönetmeliğiyle değiştirilen Yönetmelik

** OJ L 302, 19.10.1992, p.1. (o) L 311, 12.12.2000, s.17 son olarak Konseyin ve Avrupa Parlamentosunun (EC) 2700/2000 sayılı Yönetmeliğiyle değiştirilen Yönetmelik

* OJ L 126, 12.5.1984, p.1.

* OJ L 340, 9.12.1976, s.25.';