Genel Bilgiler

 

BİTKİ KARANTİNASI KONTROLLERİ

İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRMELER

 

1-     Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük bölgesine ve serbest bölgelere girişi, ithalatı ve transit rejimine tabi tutulması ile Türkiye Gümrük bölgesinden çıkışı ile ihracatı resmî kontrole tabidir. (Giriş-Çıkış İşlemeleri)

2-   Resmî kontroller; inspektör tarafından, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin taşıması muhtemel zararlı organizmaların niteliğine göre yerinde muayene, numune alarak laboratuvarda muayene, numune alarak laboratuvarda detaylı muayene için analiz yapma veya yaptırma şeklinde yapılır.

3-   İnspektör ilgili Yönetmelik kapsamında bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmî kontrolü için bunların bulunduğu her yere girebilir, nakil vasıtalarını kontrol edebilir, numune alabilir. Numuneler için herhangi bir bedel ödemez. Ürünün ilgilisi resmi kontrol sırasında her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak, asgari kontrol şartlarını temin etmek, gerektiğinde ilave güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür

4-  Gerçek ve Tüzel Kişilerin geri izlenimlerinin sağlanabilmesi için  Müdürlükte bir dosyaları olmalıdır.

5-   Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri  ihraç-ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler ya da kanuni temsilcileri, örneği Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu ile Müdürlüğe müracaat ederler.

6-  İşyeri Gıda Sicili veya Üretim İzni olan ve ihraç standardında olan  ürünlerin ihracına izin verilebilir. { Her hangi bir işleme tabi tutulmadan (Kavun, Karpuz, Patates, Soğan vb.)dökme olarak ihracata konu edilen birincil bitkisel ürünler için Çalışma İzni ve Gıda sicili şartı aranmaz)

7-   Resmi Kontroller; belge kontrolü, beyan kontrolü ve bitki sağlığı kontrolü olarak üç aşamada yapılır.

7a) Belge kontrolü; bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ait başvuru formu (müracaat dilekçesi) ekinde bulunması gereken belgelerin, tam ve usulüne uygun tanzim edilip edilmediğinin kontrolüdü

7a.1. İhracatta Belge Kontrolü : Başvuru (Müracaat dilekçesi) Formu ekinde bulunması gereken belgeler ürün ve ülkelere göre değişiklik göstermektedir.

7a.2. İthalatta Belge Kontrolü : Başvuru (Müracaat dilekçesi) Formu ekinde; ihracatçı ülke resmî bitki koruma servisi tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikasının veya Yeniden İhracat (Re-eksport) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı, Ön izinler, analiz sonuçları,  gümrüğe beyan edilen uluslararası taşıma belgelerinin biri ile ürüne ait faturanın fotokopisi bulunmalıdır.

7a.3. Transitte Belge Kontrolü: Başvuru (Müracaat dilekçesi) Formu ekinde; ihracatçı ülke resmî bitki koruma servisi tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikasının veya Yeniden İhracat (Re-eksport) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı görülüp fotokopisi alınır.

7b)Beyan kontrolü; müracaat dilekçesi ekinde ibraz edilen belgelerin bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile uyumlu olup olmadığının kontrolüdür.

7c)Bitki sağlığı kontrolü; belge ve beyan kontrollerinin tamamlanmasından sonra bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, ambalajlarının ve gerektiğinde nakil araçlarının karantinaya tabi zararlı organizmalardan arî olup olmadığı ve özel şartları taşıyıp taşımadığının tespiti için yapılan resmî kontroldür. 8-  Tüm ürünlerde; ürünü taşıyan ahşap ambalaj malzemeleri (palet, kasa, sandık ve destek malzemeleri vb.) ISPM 15 standardı ve yönetmeliğine uygun olarak ISPM 15 logosu taşımalıdır

9-  Yapılan kontroller ve verilen sertifikalar resmi olarak ücretlendirmeye tabidir.

10-             İthalat aşamasında, bitki sağlığı kontrolleri tamamlanmadan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler aracından indirilemez.

11-İhracat aşamasında bitki sağlık sertifikası düzenlenerek İhraç izni verilen her ürünler ihraç edilmeden önce yeniden kontrole tabi tutulabilir.

12-              Bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış kapıları yönetmelikle belirlenmiştir. Bu listelerde yer almayan giriş veya çıkış kapılarından, bitki ve bitkisel ürünlerin girişi ve çıkışı yapılamaz. Kara sınır kapılarında ithalat ve ihracat işlemi yapılamaz, bu işlemler en yakın yetkili kapıda yapılır.

13-  İthalat aşamasındaki ürünlerin reddi halinde Gümrük yönetmeliği dikkate alınacağı bilinmelidir. “İlgili kurumlarca yapılan kontrol sonucunda eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal yurtdışı edilir. Bu nitelikteki eşya Türkiye Gümrük Bölgesinde imha edilemeyeceği gibi gümrük idarelerine de terk edilemez.(Gümrük Yönetmeliği- 07 Ekim2009-27369 MükerrerMADDE 181 (4)d)